direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, woonstraten en paden;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. parkeervoorzieningen;
  • e. waterlopen en waterpartijen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. straatmeubilair;

met de daarbij behorende:

  • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder verkeersgeleiders.
9.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'brug' dient een brugverbinding te worden gerealiseerd.

9.1.3

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' kan een geluidscherm tot een hoogte van maximaal 4.00 m worden gerealiseerd.

9.1.4

Ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsgebied' dient een parkeerterrein te worden gerealiseerd.

9.1.5

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - calamiteitenverbinding' dient een calamiteitenverbinding voor hulpdiensten te worden gerealiseerd.

9.1.6

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietsbrug' dient een brugverbinding voor fietsers te worden gerealiseerd.

9.1.7

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad' dient een fietspad te worden gerealiseerd.

9.1.8

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterverbinding' dient een waterverbinding gerealiseerd te worden.

9.2 Dubbelbestemmingen
9.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

9.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Riool' zijn deze gronden primair bestemd voor een rioolpersleiding en is het bepaalde in Artikel 16 (Leiding - Riool) van toepassing.

9.2.3

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Water' zijn deze gronden primair bestemd voor watertransportleiding en is het bepaalde in Artikel 17 (Leiding - Water) van toepassing.

9.2.4

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

9.2.5

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is het bepaalde in Artikel 19 (Waarde - Cultuurhistorie) van toepassing.

9.2.6

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

9.3 Bouwregels
9.3.1

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.3.2

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste bedragen:

  • a. van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 6,00 m.

9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
9.4.2

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder 9.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid
9.5.1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' het plan wijzigen in die zin dat:

de gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' geheel of gedeeltelijk wordt bestemd voor 'Kantoor' ; na wijziging in de bestemming 'Kantoor' is het bepaalde in Artikel 6 van toepassing met dien verstande dat de maximum bouwhoogte 18 meter en het maximum bebouwingspercentage 50 % bedraagt.