direct naar inhoud van Artikel 8 Sport
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 8 Sport

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. zwembad met daarbij behorend een filtergebouw;
 • c. gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden, met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een kantine, kassagebouw, kiosk, tribune, kleedruimten, sanitaire voorzieningen, bergplaatsen en rijwielstalling;

met de daarbij behorende:

 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'manege' is een manege toegestaan.

8.1.3

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - intensieve sport en recreatie' is een zone met gebouwen ten behoeve van intensieve sport en recreatie toegestaan.

8.2 Dubbelbestemmingen
8.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

8.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

8.2.3

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

8.3 Bouwregels
8.3.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bebouwingspercentage mag niet meer dan het aangegeven percentage bedragen; ter plaatse van gronden aangeduid als 'intensieve sport en recreatie' geldt een bebouwingspercentage van 60%;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen.
8.3.2

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste bedragen:

 • a. van erf- en terreinafscheidingen 2,00 m;
 • b. van tribunes 8,00 m;
 • c. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3,50 m.

8.4 Gebruiksregels
8.4.1

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
8.4.2

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder 8.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.