direct naar inhoud van Artikel 20 Waterstaat - Waterkering
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 20 Waterstaat - Waterkering

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1

De op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor:

  • a. waterstaatsdoeleinden, dijken, kaden, dijksloten;

met de daarbij behorende:

  • b. voorzieningen.

20.2 Dubbelbestemming
20.2.1

Deze gronden zijn secundair bestemd voor de op de plankaart aangegeven bestemmingen.

20.3 Bouwregels
20.3.1

Op deze gronden mogen ten behoeve van de onder 20.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

20.3.2

Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende bouwregels, uitsluitend worden gebouwd indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid.

20.4 Ontheffingsregels
20.4.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 20.3.2 met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende bouwregels. Ontheffing wordt verleend indien het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing ten behoeve van de secundaire bestemmingen te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de waterkering.

20.5 Gebruiksregels
20.5.1

Gebruik en bebouwing van de gronden als bedoeld onder 20.1, overeenkomstig de andere daaraan gegeven bestemmingen en overige daarvoor geldende regels, zijn uitsluitend toegestaan, voor zover de belangen van de waterstaatsdoeleinden als bedoeld onder 20.1, daardoor niet wezenlijk worden geschaad.

20.5.2

Op de gronden is tevens de Keur van het Hoogheemraadschap van Delfland van toepassing. Alvorens te beschikken omtrent het toestaan van bouwwerken op en in de gronden als bedoeld in lid 20.1, overeenkomstig het in deze regels bepaalde ten aanzien van de andere bestemmingen van deze gronden, winnen burgemeester en wethouders advies in bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

20.5.3

Bij negatief advies van beheerder van de waterkering mogen de bouwwerken niet worden uitgevoerd dan na een met redenen omkleed besluit van burgemeester en wethouders.