direct naar inhoud van Artikel 6 Kantoor
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 6 Kantoor

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van kantoren;

met daaraan ondergeschikt:

 • a. wegen en paden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. tuinen, erven en terreinen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is een hotel van maximaal 6 bouwlagen met restaurantvoorziening toegestaan.

6.2 Dubbelbestemmingen
6.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

6.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

6.3 Bouwregels
6.3.1

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen.
6.3.2

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. indien de gebouwen en de overkappingen niet in de erfscheiding worden gebouwd dient de afstand tot de erfscheiding ten minste 1,00 meter te bedragen;
 • c. de maximum oppervlakte van bijgebouwen bedraagt 50% van het oppervlak van het zij- en achtererf tot een maximum oppervlakte van 50 m2; dan wel bij een zij- en achtererf groter dan 100 m2 niet meer dan 50% van het zij- en achtererf tot een maximum van 75 m2;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter.

6.4 Gebruiksregels
6.4.1

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
6.4.2

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder 6.4.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.