direct naar inhoud van Artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie

19.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de bescherming, instandhouding en onderzoek van de cultuurhistorische waarden van het gebied als gevolg van het tracé van de oude spoorlijn.

19.2 Dubbelbestemming
19.2.1

Deze gronden zijn secundair bestemd voor de op de plankaart aangegeven bestemmingen.

19.2.2

Waar de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden samenvallen met de bestemmingen 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

19.3 Bouwregels
19.3.1

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan ten dienste van de cultuurhistorische waarden.

19.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische waarde, ontheffing verlenen van het bepaalde onder 19.3.1ten behoeve van normaal onderhoud en beheer aan wegen, taluds, beschoeiingen en beplantingen.