direct naar inhoud van Artikel 15 Leiding - Gas
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 15 Leiding - Gas

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), primair bestemd voor:

 • a. een "12 inch" (0,3048 m) aardgastransportleiding met een bebouwingsvrije zone ter breedte van 4 meter ter weerszijden van de leiding en ten opzichte van kwetsbare objecten een veiligheidszone als aangegeven ter weerszijden van de leiding;
 • b. een hoofd kooldioxidetransportleiding met een bebouwingsvrije zone ter breedte van 4 meter ter weerszijden van de leiding;

met de daarbij behorende:

 • c. bouwwerken geen gebouwen zijnde met een maximum bouwhoogte van 3 m.

15.2 Dubbelbestemming
15.2.1

Deze gronden zijn secundair bestemd voor de op de plankaart aangegeven bestemmingen.

15.2.2

Waar de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden samenvallen met de bestemmingen 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

15.3 Bouwregels
15.3.1

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

15.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder en de regionale brandweer, ontheffing verlenen van het bepaalde onder 15.3.1 en toestaan dat de in de basisbestemming gebouwen en/of bouwwerken worden gebouwd.

15.4 Aanlegvergunning
15.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming leidingen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen voor zover deze niet in het openbaar gebied zijn gelegen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen ten behoeve de gasleiding;
 • h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • i. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • j. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.
15.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 15.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
15.4.3 Voorwaarden

De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.