direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • b. waterberging;
  • c. waterhuishouding;
  • d. waterlopen;

met de daarbij behorende:

  • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.
10.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'terras' mag ter hoogte van het peil een vlonder boven het water worden gebouwd.

10.1.3

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietsbrug' dient een fietsbrug te worden gebouwd.

10.1.4

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad' dient een fietspad te worden gerealiseerd.

10.2 Dubbelbestemmingen
10.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

10.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Riool' zijn deze gronden primair bestemd voor een rioolpersleiding en is het bepaalde in Artikel 16 (Leiding - Riool) van toepassing.

10.2.3

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Water' zijn deze gronden primair bestemd voor watertransportleiding en is het bepaalde in Artikel 17 (Leiding - Water) van toepassing.

10.2.4

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

10.2.5

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

10.3 Bouwregels
10.3.1

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.3.2

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste bedragen:

  • a. 4,00 m.
10.3.3

De diepte van vlonders boven water bedraagt maximaal 1,60 meter.

10.3.4

De capaciteit van de waterberging binnen het plangebied dient ten minste 325 m³ per hectare dient te bedragen.

10.4 Gebruiksregels
10.4.1

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
10.4.2

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder 10.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

10.5 Wijzigingsbevoegdheid
10.5.1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' het plan wijzigen in die zin dat:

de gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' geheel of gedeeltelijk worden bestemd voor 'Wonen - II' en/of 'Sport'; na wijziging in de bestemming 'Wonen - II' zijn deze gronden bestemd voor wonen en is het bepaalde in Artikel 12van toepassing; na wijziging in de bestemming 'Sport' zijn deze gronden bestemd voor sportdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 8 van toepassing, met inbegrip van hetgeen bepaald is als bouwhoogte en bebouwingspercentage.