direct naar inhoud van Artikel 11 Wonen - I
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 11 Wonen - I

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1

De voor 'Wonen - I' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
 • c. tuinen, erven en terreinen;

met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad' dient een fietspad te worden gerealiseerd.

11.1.3

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterverbinding' dient een waterverbinding gerealiseerd te worden.

11.2 Dubbelbestemmingen
11.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

11.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Riool' zijn deze gronden primair bestemd voor een rioolpersleiding en is het bepaalde in Artikel 16 (Leiding - Riool) van toepassing.

11.2.3

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Water' zijn deze gronden primair bestemd voor watertransportleiding en is het bepaalde in Artikel 17 (Leiding - Water) van toepassing.

11.2.4

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

11.2.5

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20 (Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

11.3 Bouwregels
11.3.1

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen' 2, mogen binnen het bouwvlak maximaal twee (half)vrijstaande woningen worden gebouwd;
 • d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6,00 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10,00 m bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze groter is dan 10,00 m;
 • f. de inhoud van een hoofdgebouw mag ten hoogste 850 m3 bedragen; indien de bestaande inhoud van een hoofdgebouw groter is dan geldt de bestaande inhoud als maximum maat;
 • g. in afwijking van het bepaalde onder e mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen' 2, de inhoud van het hoofdgebouw ten hoogste 1200 m3 per woning bedragen.
11.3.2

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3,00 meter achter de voorgevel van de woning te worden gebouwd;
 • b. indien de gebouwen en de overkappingen niet in de erfscheiding worden gebouwd dient de afstand tot de erfscheiding ten minste 1,00 meter te bedragen;
 • c. de diepte van een aan- of uitbouw, gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel waaraan wordt gebouwd, mag ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. de maximum oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt 50% van het oppervlak van het zij- en achtererf tot een maximum oppervlakte van 50 m2; dan wel bij een zij- en achtererf groter dan 100 m2 niet meer dan 50% van het zij- en achtererf tot een maximum van 75 m2;
 • e. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag ten hoogste 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter en 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw op de aangrenzende gronden;
 • f. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter.
11.3.3

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22 ten hoogste bedragen:

 • a. van vlaggenmasten 8,00 m;
 • b. van pergola's 2,75 m.

11.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de situering van bouwwerken nabij aansluitingen van wegen, indien dit uit een oogpunt van de verkeersveiligheid noodzakelijk mocht blijken.

11.5 Gebruiksregels
11.5.1

Onder strijdig gebruik zoals in Artikel 23 bedoeld, wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen, mits:

 • a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw met een maximum van 50 m2;
 • c. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
 • d. geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
 • e. het beroep alleen door de bewoner wordt uitgeoefend;
 • f. er geen ingevolge de Wet milieubeheer vergunningplichtige activiteiten plaatsvinden;
 • g. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.

11.6 Wijzigingsbevoegdheid
11.6.1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' het plan wijzigen in die zin dat:

de gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' geheel of gedeeltelijk worden bestemd voor 'Wonen - II' en/of 'Sport'; na wijziging in de bestemming 'Wonen - II' zijn deze gronden bestemd voor wonen en is het bepaalde in Artikel 12van toepassing; na wijziging in de bestemming 'Sport' zijn deze gronden bestemd voor sportdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 8 van toepassing, met inbegrip van hetgeen bepaald is als bouwhoogte en bebouwingspercentage.