direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Veegplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00192-0002

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 30 april 2015 is door de gemeente Harderwijk het bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld.

Tegen dit vastgestelde plan zijn in totaal 5 beroepen aangetekend. Op 20 juli 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen en is het bestemmingsplan grotendeels in stand gelaten, maar wat betreft het bepaalde omtrent een tweetal percelen en planregels vernietigd.

Er is geconstateerd dat enkele omissies in het vastgestelde bestemmingsplan voorkomen. In dit bestemmingsplan zijn deze omissies hersteld. Al deze aanpassingen zijn van geringe omvang en sorteren geen (significante) effecten ten opzichte van het op 30 april 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Het betreft zeer geringe correcties en aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengt met de feitelijke situatie. Voor nadere informatie en onderzoeken over de gegeven bestemmingen, wordt daarom verwezen naar de toelichting behorende bij het op 30 april 2015 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2014.

Daarnaast zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen in dit bestemmingsplan opgenomen. Voor deze ontwikkelingen zijn afzonderlijk ruimtelijke onderbouwingen opgesteld en bijgevoegd bij dit bestemmingsplan.

Het voorliggende bestemmingsplan vormt daarmee een herziening op het moederplan Buitengebied 2014, waarbij in de vorm van een 'veegplan' de verschillende genoemde aanpassingen gebundeld zijn meegenomen.

1.2 Geldend bestemmingsplan

Voor het overgrote deel is het bestemmingsplan Buitengebied 2014, zoals vastgesteld op 30 april 2015, het vigerende kader. Voor de vernietigde plandelen geldt het bestemmingsplan Buitengebied uit 2013. Tevens is het bestemmingsplan qua begrenzing en/ of inhoud afgestemd op een aantal onherroepelijke en in procedure zijnde (paraplu)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Deze zijn in paragraaf 2.3 nader onderschreven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0001.png"

Globale plangrens bestemmimngsplan Veegplan Buitengebied

Hoofdstuk 2 Wijzigingen

2.1 Aanpassingen naar aanleiding uitspraak Raad van State

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanpassingen welke voortvloeien uit de uitspraak van de Raad van State ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan die integraal in dit plan zijn opgenomen.

In de uitspraak van de Raad van State van 30 april 2015 naar aanleiding van de tegen het bestemmingsplan Buitengebied 2014 ingestelde beroepen zijn enkele onderdelen van dit bestemmingsplan vernietigd. In het dictum van de uitspraak valt te lezen dat het bestemmingsplan is vernietigd voor zover het betreft:

 • de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Recreatie-Verblijfsrecreatie" ter plaatse van de gronden aan de Korhoenlaan 1 en 1a te Harderwijk waar de woning en het magazijngebouw zijn gesitueerd;
 • de begrenzing van het bouwvlak aan de westelijke zijde ter hoogte van het meest zuidelijk gelegen gebouw op de gronden aan de Zwaluwenweg 5 te Hierden.

In dit bestemmingsplan zijn de consequenties van de uitspraak als volgt verwerkt:

 • Voor het perceel Korhoenlaan 1 en 1a is een bestemming Wonen en een aanduiding 'kantoor' opgenomen. In de bestemmingsomschrijving is de functie 'kantoor' toegevoegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0002.png"

 • Voor het perceel Zwaluwenweg 5 te Hierden is het bouwvlak in zuidwestelijke richting vergroot. Voor de aanwezige hooiberg is een aanduiding specifieke bouwaanduiding - bestaande bebouwing opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0003.png"

2.2 Ambtshalve wijzigingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanpassingen welke ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan op perceelsniveau en/ of in de regels in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Aanduiding intensieve veehouderij

Op alle agrarische bouwvlakken is per abuis een aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen. Dit is hersteld door op de bouwvlakken waar dit onterecht is gebeurd de aanduiding te schrappen. Dit betreffen de locaties die niet zijn opgenomen in bijlage 6 van de regels. Ter plaatse zijn geen ammoniakemissierechten ten behoeve van het houden van vee aanwezig op grond van artikel 3.4.1 en 4.4.1 van de regels. Het uitoefenen van een intensieve veehouderij is dan ook niet mogelijk.

Dit betreft de volgende percelen:

 • Lageweg 50 Hierden

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0004.png"

 • Hagenweg 4 Hierden

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0005.png"

 • Glindweg 16 Hierden

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0006.png"

 • Polenweg 7 Hierden

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0007.png"

Snippendalseweg 8 Hierden

Het bestemmingsvlak Bedrijf en de aanduiding 'opslag' ter plaatse van het perceel Snippendalseweg 8 Hierden zijn in beperkte mate vergroot aan de achterzijde van het perceel.

Dit stuk grond vertegenwoordigt anders dan de rest van de gronden met de bestemming Natuur, geen natuurlijke of landschappelijke waarde. Daarnaast grenst dit stuk grond aan de noord- en zuidoostzijde al aan de bestemming Bedrijf met een nadere aanduiding op grond waarvan buitenopslag is toegestaan. Aan de noordwestzijde zal de houtwal blijven bestaan, zodat de opslag vanaf de Berkenboomseweg voor het grootste gedeelte aan het zicht zal worden onttrokken. Deze strook groen zal niet worden aangetast en zal in stand worden gehouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0008.png"

Binnenweg 1 Hierden

Voor het perceel Binnenweg 1 te Hierden is in de bouwregels bij de bestemming Wonen opgenomen dat op het perceel maximaal 500 m2 aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan. Daarmee is tegemoet gekomen aan het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) gegeven advies in het kader van het ingestelde (en naderhand ingetrokken) beroep bij de Raad van State.

In de systematiek van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is opgenomen dat meer bijgebouwen kunnen worden toegestaan, indien sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Een belangrijke component hierbij is dat de hoeveelheid bebouwing substantieel wordt teruggebracht. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de helft van de oppervlakte die wordt gesloopt mag worden teruggebouwd tot een maximum van 250 m2 extra. Dit betekent dat de bestemmingsplanregeling uitgaat van een absoluut maximum aan bijgebouwen bij een woning van 500 m2, namelijk maximaal 250 m2 op basis van de grootte van het perceel en maximaal 250 m2 vanwege sanering van overtollige bebouwing.

Luchtenburgweg 11 Hierden

De woonbestemming op het perceel Luchtenburgweg 11 te Hierden is in noordoostelijke richting vergroot.

Er is aangesloten bij het feitelijke gebruik van het betreffende perceel. De in het Buitengebied 2014 opgenomen agrarische bestemming is vanwege de ingesloten situatie ter plaatse in redelijkheid niet uitvoerbaar te achten. De omvang van de woonbestemming sluit na aanpassing qua omvang en begrenzing aan bij de aangrenzende woonbestemming Polenweg 17 te Hierden. Er grenst een watergang aan de het bestemmingsvlak, hierop is de Keur van het waterschap van toepassing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0009.png"

Schuilgelegenheden in gebied Stadslanderijen

Het college heeft op 1 oktober 2019 de Beleidsregels schuilstallen en paardenbakken vastgesteld. Deze geldt voor het gehele Buitengebied van Harderwijk. Via een dynamische verwijzing naar deze beleidsregels maken deze onderdeel uit van dit bestemmingsplan. In het geval van een aanvraag voor een schuilgelegenheid , wordt de aanvraag getoetst aan de beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden van deze beleidsregels.

Bovenweg 8 Hierden

Het perceel Bovenweg 8 is gewijzigd van een agrarisch bouwvlak in een bestemming Wonen, waarbij de agrarische bedrijfsmatige kwekerij-activiteiten onder het persoonsgebonden overgangsrecht zijn gebracht.

Hiermee is het ambivalente karakter van het perceel (deels wonen, deels agrarisch) met een woning die zowel bedrijfswoning als burgerwoning is, opgeheven. De eigenaar van het perceel Bovenweg 8 is ook eigenaar van één kadastraal perceel aan de Lage Enkweg, waar ook een (planologisch niet gewenste) kwekerij is gevestigd. De eigenaar heeft aangegeven bereid te zijn ook die kwekerij-activiteiten te willen afbouwen en in te kunnen stemmen met een omzetting naar een persoonsgebonden overgangsrecht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0010.png"

Leuvenumseweg 70

Het dierenasiel en –pension is al zeer geruime tijd gevestigd aan de Leuvenumseweg 70 en daar ook als zodanig bestemd. De huidige locatie is op zichzelf heel geschikt voor deze functie nu deze in het bos ligt en ver verwijderd is van de woonwijken.

De bestemming van het dierenasiel en –pension is uit het vorige plan overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Dit bestemmingsplan maakt onbedoeld niet alle vergunde bebouwing mogelijk, wat vervolgens hersteld is in het ontwerp van dit Veegplan Buitengebied 2018 (+49m²).

Uit een inventarisatie die op 29 augustus 2018 is opgesteld, blijkt echter dat de bestaande oppervlakte 1.518,20 m2 bedraagt. Van deze oppervlakte valt 327,2m² vonder de beschermende werking van het overgangsrecht en is 92m² zonder vergunning aanwezig.

Dierenasiel en – pension De Ark heeft aangegeven dat het voor het voortbestaan van belang is dat alle vierkante meters bestemd worden. Er zijn argumenten om De Ark in haar huidige omvang ter plaatse te handhaven en het meerdere aan aanwezige bebouwing (inclusief de hondenkennels) positief te bestemmen. Het dierenasiel vervult een regionale functie voor de gemeenten Ermelo, Nunspeet, Zeewolde, en Harderwijk. Vanuit dierenwelzijn, de regionale functie van het dierenasiel en de wettelijke verplichte taak van elke gemeente inzake dierenopvang, is het handhaven en positief bestemmen van groot belang. Concreet betekent dit alle bebouwing in het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied is opgenomen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is met het Akoestisch onderzoek dierenopvangcentrum De Ark voldoende aangetoond dat ter plaatse kan worden voldaan aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit. Er is weliswaar sprake van een overschrijding van de geluidsnormen, maar met toepassing van een aantal mitigerende maatregelen kan alsnog aan de geluidseisen worden voldaan. Het gaat hierbij om het plaatsen van geluidsisolerende schermen op de speelweiden en het voorzien van de kennels van isolerende wanden aan achter- en zijkant. De Ark gaat deze maatregelen daadwerkelijk treffen en dit is via een voorwaardelijke verplichting ook geborgd in de planregels.

Naast het aspect geluid moet is ook gekeken naar de Wet natuurbescherming. In dit kader is een Quickscan natuurtoets uitgevoerd welke als Bijlage 2 bij deze plantoelichting is gevoegd. Geconculdeerd is dat zich in de kennels 40-50 nesten van boerenzwaluw bevinden waar bij ontwikkelingen op het perceel rekening mee gehouden moet worden. Verder is een aanvullende toets voor gebiedsbescherming (N2000 en NNN) nodig om effecten hierop uit te kunnen sluiten. Via een voorwaardelijke verplichting wordt dit gekoppeld aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwwerken op dit terrein.

Gelet op deze onderbouwing is de toegestane oppervlakte van gebouwen op het perceel aan de Leuvenumseweg 70 (Dierenasiel De Ark) is in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Artikel 5.2.1 is hierop aangepast. Verder zijn er voor wat betreft geluid en natuur voorwaardelijke verplichtingen opgenomen.

Natuurontwikkeling Mheenlanden

Voor de natuurontwikkeling in de Mheenlanden is de wijzigingsbevoegdheid in artikel 34.3 aangepast, zodat ook met een wijzigingsbevoegdheid de bestemming in de Mheenlanden omgezet kan worden in Natuur.

Kleine Mheenweg 25

Aan de Kleine Mheenweg 25 in Hierden ligt een kleine jachthaven, bekend als het haventje van Van den Berg. Voor deze locatie is op 8 december 2011 het bestemmingsplan “Buitengebied – haventje Mheenlanden” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op een aantal punten niet conform de feitelijke situatie. Zo is niet het gehele bestaande trailerveld opgenomen binnen het plangebied. Een deel valt in bestemmingsplan Waterfront Noord waarin het trailerveld ook niet is opgenomen. Op dit trailerveld zijn 60 trailers en boten toegestaan. Dat wil zeggen tezamen 60 waarbij een boot die op een trailer ligt voor 1 telt. Ook is een bestaand bijgebouw behorend bij de haven niet meegenomen in het bestemmingsplan. Afspraken over afscherming van de haven middels opgaande beplanting van minimaal 4 m hoog maakten ook geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. Daarom werd het noodzakelijk geacht om de situatie van het haventje van Van den Berg juridisch-planologisch te repareren in het voorliggende bestemmingsplan.

Lage Enkweg 35/Kadastraal perceel B3028
Een deel van het kadastrale perceel B3028 in Hierden is per abuis meegenomen in de woonbestemming bij Lage Enkweg 35. De gronden hebben echter verschillende eigenaren. De gronden van perceel B3028 zijn niet in gebruik en niet ingericht als bijbehorend erf bij Lage Enkweg 35. De gronden hebben geen zelfstandige woonfunctie.

Wijtgraaf 3
Uit dossieronderzoek is gebleken dat er in 1958 een vergunning is verleend voor de realisatie van twee keukens in de voormalige deel. Bij deze vergunning was er nog een rechtstreekse verbinding tussen beide delen van de woning. In 1975 is er vervolgens een uitbreiding vergund waarbij er, voor zover er uit de tekening blijkt, geen sprake meer is van deze rechtstreekse verbinding. Daarbij is wel verwoord in de stukken dat het ging om bewoning door twee gezinnen. Uit de stukken blijkt niet dat het daarbij ging om een inwoonsituatie. Voorts is blijkens de Basisregistratie Personen (BRP) de woning gedurende de periode van 1981 tot heden bewoond geweest door twee gezinnen. In deze perioden is een tweetal bestemmingsplannen in werking getreden waarin de feitelijke bewoningssituatie echter niet is vastgelegd. Op basis van voornoemde kan worden geconcludeerd dat de woning Wijtgraaf 3 te Hierden reeds langere tijd door twee gezinnen gebruikt wordt moet er geconcludeerd dat de bewoning als dubbele woning onder het overgangsrecht van opeenvolgende bestemmingsplannen is komen te vervallen. Om deze situatie van opeenvolgend overgangsrecht te beëindigen is de functieaanduiding 'aaneengebouwd' toegekend.

Strokelweg 4-6

De bouwregels van het scoutingterrein, Strokelweg 4-6, worden anders vorm gegeven. In plaats van te werken met vier beperkte bouwvlakken ter plaatse van de bestaande bebouwing wordt in het veegplan één groot bouwvlak opgenomen, waarbinnen 2.100 m2 gebouwd mag worden. Deze regeling geeft meer flexibiliteit bij het plaatsen van bebouwing bij sloop en nieuwbouw. In de bestemmingsomschrijving is de passage 'met de daarbij behorende' komen te vervallen voor het betreffende perceel.

De onderbouwing ten behoeve van de verruiming van de bebouwingsmogelijkheden bij dit voornemen is als bijlage bij deze toelichting opgenomen, zie Bijlage 3 Ruimtelijke onderbouwing Strokelweg 4-6, Bijlage 4 Voortoets en Quickscan Strokelweg 4-6 en Bijlage 5 Advies bodem en externe veiligheid Strokelweg 4-6

Zomerweg 6

De aanduidingen voor de aanwezige recreatiewoningen zijn in overeenstemming met de feitelijke en vergunde situatie gebracht.

Zuiderzeestraatweg 160/162

Het bestemmingsvlak Wonen bij Zuiderzeestraatweg 160/162 is niet in overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan). Het bestemmingsvlak is ten opzichte van de Zuiderzeestraatweg naar achteren toe vergroot tot aan de kadastrale grens.

Percelen Natuurmonumenten

Enkele percelen zijn bestemd als ‘Natuur’ die onderdeel uitmaken van natuurontwikkeling Mheenlanden/Bloemkampen. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie A, nummer 1837 en 2922 en sectie B, nummer 6354.

Molenweg 46

Enkele bouwwerken op het perceel Molenweg 46 te Hierden zijn ingepast in dit bestemmingsplan. De onderbouwing bij deze inpassing is samen met het bodemonderzoek als Bijlage 6 en Bijlage 7 opgenomen bij deze toelichting en maakt hier op deze wijze deel vanuit.

Glindweg 8

Het bestemmingsplan Glindweg 8 (NL.IMRO.0243.BP00213-0002), zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 2019, is in dit bestemmingsplan Veegplan Buitengebied opgenomen. De toelichting van dit plan met bijbehorende bijlagen is als Bijlage 8 en Bijlage 9 opgenomen bij deze toelichting. De planregels zijn in de regels van dit Veegplan verwerkt en op de verbeelding is de foutieve begrenzing van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' gecorrigeerd.

2.3 Vertaling doorlopen procedures

Binnen de contouren van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 liggen een aantal onherroepelijke en in procedure zijnde (paraplu)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Onderstaand is aangegeven hoe afstemming qua begrenzing en/ of inhoud heeft plaatsgevonden met dit bestemmingsplan.

 • De partiële herziening Parkeerregeling Bestemmingsplannen (status: ontwerp), NL.IMRO.0243.BP00191-0001, is in de regels verwerkt.
 • Het wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64, NL.IMRO.0243.WP00173-0003 is in het plan verwerkt. De verbeelding is hierop aangepast.
 • De twee bestemmingsplannen die de geluidzone regelen (bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz, NL.IMRO.0243.BP00032-0003 en het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Haven en bedrijventerrein Lorentz c.a. zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 niet meegenomen. In dit veegplan is een van toepassing verklaring opgenomen waarmee de regels en de verbeeldingen uit deze plannen van toepassing worden verklaard.
 • Het bestemmingsplan Hierden Bosch - Hessenweg 2 (ontwerp), NL.IMRO.0243.BP00186-0002 is buiten het plangebied gelaten.
 • Het bestemmingsplan Buitengebied - Grevenhofsweg 2, NL.IMRO.0243.BP00122-0003 is buiten het plangebied gelaten.
 • Het bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (ontwerp), NL.IMRO.0243.BP00199-0002 is buiten het plangebied gelaten.
 • Het bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 (ontwerp), NL.IMRO.0243.BP00198-0002 is buiten het plangebied gelaten.
 • De bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan, NL.IMRO.0243.BP00235-0002 (vastgesteld) en Buitengebied Recreatiewoningen Ceintuurbaan, NL.IMRO.0243.BP00242-0002 (vastgesteld) zijn buiten het plangebied gelaten.

2.4 Nieuwe ontwikkelingen

Zuiderzeestraatweg 65 Hierden

Aan de Zuiderzeestraatweg 65 is een woning gelegen met daarachter diverse opstallen. Een deel van de opstallen wordt gebruikt voor het autobedrijf van initiatiefnemer en een deel wordt sinds lange tijd gebruikt als wooneenheden voor kamerverhuur. Gezien het verouderde karakter en om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven zijn er plannen voor sloop nieuwbouw in het kader van de regeling voor functieverandering.

Het initiatief gaat uit van het handhaven van de bestaande woning aan de Zuiderzeestraatweg en de bebouwing welke in gebruik zijn voor het autobedrijf. De resterende bebouwing op het achtererf wordt nagenoeg allemaal gesloopt. Hiervoor in de plaats worden nieuwe wooneenheden gerealiseerd.

De ruimtelijke onderbouwing bij dit voornemen is als bijlage bij deze toelichting opgenomen, zie Bijlage 10 Ruimtelijke onderbouwing Zuiderzeestraatweg 65 te Hierden.

Vertaling in het bestemmingsplan

Voor de drie nieuwe bouwvolumes worden bouwvlakken opgenomen in combinatie met maatvoeringsaanduidingen voor de bouwhoogte. Voor het gebouw met de dubbele wooneenheden bedraagt de maximale bouwhoogte 9 m en voor de enkele wooneenheden en bergingen 6 m. De maximale goothoogte bedraagt 6 m. In de regels wordt opgenomen dat het de verhuur van eenheden betreft als onderdeel van een complex. Dit om te voorkomen dat er sprake is van zelfstandige hoofdgebouwen.

De aanduidingen voor de recreatiewoningen en de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 3' komen te vervallen.

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing is een voorwaardelijke verplichting opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0011.png"

Zuiderzeestraat 79 Hierden

Aan de Zuiderzeestraatweg 79/79a is een woning gelegen met daarachter diverse opstallen. Gezien het verouderde karakter en om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven zijn er plannen voor sloop nieuwbouw in het kader van de regeling voor functieverandering.

Het initiatief gaat uit van de sanering van diverse opstallen en in ruil daarvoor de realisatie van één vrijstaande woning naast Zuiderzeestraatweg 79b.

De ruimtelijke onderbouwing bij dit voornemen is als bijlage bij deze toelichting opgenomen, zie Bijlage 11 Ruimtelijke onderbouwing Zuiderzeestraatweg 79/79a.

Vertaling in het bestemmingsplan

Een bestemming wonen en aanduiding specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw is opgenomen voor het perceel waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing en sloopverplichting is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De aanduiding ten behoeve van het hoofdgebouw is opgenomen vanwege de ligging (gedeeltelijk) binnen de geluidzone industirelawaai.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0012.png"

Grensweg 1 Hierden

Op deze locatie zijn naast de woning en een kleinschalige camping vier recreatiewoningen aanwezig. Twee recreatiewoningen zijn vrijstaand en twee recreatiewoningen zijn geschakeld. De recreatiewoningen zijn in oude staat en worden inmiddels permanent bewoond. De recreatiewoningen zullen worden gesloopt en vervangen door 3 nieuwe woningen van ieder maximaal 60 m2. Hiermee passen de woningen binnen het concept van kamergewijze verhuur. Op de verbeelding is hiertoe de aanduiding recreatiewoning vervangen door de aanduiding 'kamerverhuur' en in de regels is vastgelegd dat op dit perceel 3 wooneenheden zijn toegestaan van maximaal 60 m2. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing is een voorwaardelijke verplichting opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0013.png"

De ruimtelijke onderbouwing bij dit voornemen is als bijlage bij deze toelichting opgenomen, zie Bijlage 12 Ruimtelijke onderbouwing Grensweg 1.

2.4.1 Externe veiligheid

Op alle drie genoemde locaties (Zuiderzeestraatweg 65 en 79 en Grensweg 1) neemt de personendichtheid niet of nauwelijks toe. Daarnaast brengen de wijzigingen geen wezenlijke verandering in de functie teweeg zodat geen verandering in de mate van zelfredzaamheid en beheersbaarheid plaatsvindt. Wel bevinden de locaties zich binnen het invloedsgebied van de doorgaande spoorlijn Amersfoort – Zwolle. In onderstaande tabel zijn de diverse afstanden weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00192-0002_0014.png"

Hieruit blijkt dat de locaties niet zijn gelegen binnen de PR-contour en PAG zone. Doordat de locaties zich bevinden binnen het invloedsgebied van de spoorlijn (>200 m maar binnen 4.000 m) dient een beperkte verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Hiervoor hoeft niet de hoogte van het groepsrisico in beeld gebracht te worden, maar enkel nog de aspecten zelfredzaamheid en beheersbaarheid. Hiervoor dient de veiligheidsregio VNOG om advies gevraagd te worden.

Conclusie externe veiligheid
Vanuit externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor deze ontwikkelingen. Wel dient de beperkte verantwoording van het groepsrisico bij uitwerking van daarvan overlegd te worden en dient een advies gevraagd te worden bij de veiligheidsregio VNOG.

Hoofdstuk 3 Onderzoeksaspecten

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. Als een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, moet worden aangetoond dat dit haalbaar is in relatie tot de planologische en milieuhygiënische aspecten.

De bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied wijzigen niet inhoudelijk. De voorliggende herziening van het bestemmingsplan is met name gericht op de verwerking van diverse ambtshalve correcties. Daarmee worden dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt en is een nadere onderbouwing met onderzoek dan ook niet nodig.

Wel zijn enkele ontwikkelingen meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Deze zijn in paragraaf 2.4 nader toegelicht. Daarbij is verwezen naar de bijbehorende ruimtelijke onderbouwingen waarin de onderzoeksaspecten voor die locatie zijn verantwoord.

 

Hoofdstuk 4 Juridische aspecten

Algemeen 

Een bestemmingsplan bestaat uit de juridisch bindende verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting.

Op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen en aanduidingen gevisualiseerd. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven, met daarbij de randvoorwaarden. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan.

De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan. De toelichting heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

Opzet bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied' is een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2014. Het besluit van de gemeenteraad heeft dus niet betrekking op het gehele plan, maar uitsluitend op die delen die worden gewijzigd. Vanwege de leesbaarheid is er echter voor gekozen om de opzet van het bestemmingsplan zo veel mogelijk gelijk te houden aan een 'regulier' bestemmingsplan en duidelijk te markeren waar wijzigingen hebben plaatsgevonden. De herziening is opgesteld op basis van de landelijke standaarden (SVBP 2012).

De verbeelding 

Alle percelen, bestemmingen en gebiedsaanduidingen zijn uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied op de verbeelding van het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied overgenomen, zodat het plan een zo compleet mogelijk beeld van alle regelingen in het buitengebied geeft.

Gronden en locaties waar naar aanleiding van het Veegplan Buitengebied een aanpassing van de nu geldende regelingen plaatsvindt, zijn door middel van de aanduiding 'overige zone - veegplan 2018' aangegeven. Dit is geregeld in lid 36.1.1 van de regels.

Enkelbestemmingen, functie-, maatvoerings- en bouwaanduidingen 

Voor percelen waar een aanduiding of een bouwvlak toegevoegd of verwijderd dient te worden, is op de verbeelding de aanduiding 'overige zone - veegplan 2018' opgenomen. Voor deze percelen maken alle perceelsgebonden enkelbestemmingen, functie-, maatvoerings- en bouwaanduidingen onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Voor locaties waar bijvoorbeeld een bouwvlak of functieaanduiding komt te vervallen, zijn dat dus alle aspecten behalve het te verwijderen aspect. Voor al deze percelen geldt dat de nieuwe situatie/de eindsituatie op perceelsniveau zichtbaar is.

Regels 

In verband met de leesbaarheid van het voorliggende plan is een complete set regels opgenomen. Door middel van markering en doorhalingen is aangegeven welke regels en veranderingen in de regels onderdeel uitmaken van het veegplan.

Alleen de regels die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied kunnen ter discussie worden gesteld (zienswijzen en beroep bij de Raad van State). Omdat een groot deel van de regels van het bestemmingsplan buitengebied gewoon van kracht blijft en met dit bestemmingsplan niet wordt gewijzigd, kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt. Inhoudelijk zijn die regels immers niet aangepast.

Voor een nadere beschrijving van de regels wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied. Zie deze link. 

Hoofdstuk 5 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Er zijn voor de gemeente geen uitvoeringskosten waarvoor een specifiek onderzoek naar economische aspecten moet worden uitgevoerd.

De nieuwe ontwikkelingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, betreffen particuliere initiatieven op eigen gronden. Kostenverhaal vindt plaats via een anterieure overeenkomst met betrokken partijen. De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende gewaarborgd.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken instanties, zoals het waterschap en diensten van Rijk en provincie, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Het plan is in dit kader toegestuurd aan de volgende instanties:

 • Provincie Gelderland
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Rijkswaterstaat Midden-Nederland
 • Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed defensie
 • Rijksdienst voor het Cultuurerfgoed
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Commandant Regionale Brandweer
 • B&W gemeente Zeewolde
 • B&W gemeente Ermelo
 • B&W gemeente Nunspeet
 • B&W Gemeente Dronten
 • Provincie Flevoland
 • Recreatieschap Veluwe (RGV)
 • Liander N.V.
 • NV NUON
 • Infra Oost
 • Vitens
 • KPN
 • N.V. Nederlandse Gasunie
 • afdeling Grondzaken
 • Oudheidkundige Vereniging Herderewich
 • Gemeentelijke Monumentencommissie
 • Bond Heemschut
 • Belangenvereniging Hierden
 • VAC Harderwijk adviescommissie wonen
 • LTO Noord
 • AWN werkgroep NW Veluwe
 • Gezamenlijke Natuur-beschermingsgroep
 • ODNV

Zeven instanties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op het voorontwerp te reageren. Een aantal reacties heeft geleid tot een aanpassing in het bestemmingsplan. In een afzonderlijke "Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro Bestemmingsplan Buitengebied" zijn de overlegreacties samengevat en voorzien van een gemeentelijk antwoord. Deze notitie maakt als Bijlage 13 onderdeel uit van deze toelichting.

Terinzagelegging

In het kader van de vaststellingsprocedure heeft het ontwerp van het Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied 2018 samen met alle daarop betrekking hebbende stukken vanaf 27 september 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Desgewenst kon ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Dit is op 26 september 2018 bekend gemaakt in Het Kontakt, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. De stukken waren ook raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn 29 zienswijzen ingekomen. Alle ingediende zienswijzen zijn binnen de termijn van terinzagelegging ontvangen en zijn in behandeling genomen. De zienswijzen zijn samengevat en beoordeeld in de 'Commentaarnota zienswijzen Veegplan Buitengebied'. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan op een aantal punten aangepast. Voornoemde commentaarnota is als Bijlage 14 bij de toelichting gevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

Ambtshalve wijzigingen

Tot slot zijn er in het bestemmingsplan enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen bleken noodzakelijk als gevolg van een aantal ontwikkelingen in het plangebied en kleine reparaties. De wijzigingen zijn in een afzonderlijke notitie beschreven. De notitie maakt als Bijlage 15 onderdeel uit van deze toelichting.