direct naar inhoud van 2.2 Bestemmingen
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

2.2 Bestemmingen

In dit hoofdstuk worden de bestemmingen omschreven en de planuitgangspunten voor de bestemmingen benoemd. Voor zover de uitgangspunten voortvloeien uit een beleidsuitspraak of de omgevingsaspecten, is een verwijzing naar de bijbehorende paragraaf opgenomen. Via de links onderaan de paragraaf kan worden doorgeklikt naar de planregels. In het bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen opgenomen.

2.2.1 Bedrijf - Nutsvoorziening

Functionele mogelijkheden

Deze bestemming is van toepassing op het Nuon Zoneiland bij de ingang van Noorderplassen West. Binnen de bestemming zijn nutsvoorzieningen en duurzame energieopwekking toegestaan, alsmede erven en bijbehorende groen-, water- en parkeervoorzieningen.

Bebouwing

Binnen de bestemming mogen alleen gebouwen ten behoeve van de bestemming en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. Om de ruimtelijke uitstraling naar de omgeving te beperken geldt voor gebouwen dat ze binnen een bouwvlak moeten worden gebouwd en een bouwhoogte van 10 meter mogen hebben. Voor overige bouwwerken als antennes, lichtmasten en reclameobjecten geldt ook een maximale maatvoering.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.2 Bos

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Bos' is van toepassing op het Pampushout aan de westzijde van het plangebied. Het gebied kent een multifunctioneel gebruik. Daarom zijn naast het primaire bosgebruik, binnen deze bestemming ook speelvoorzieningen en andere voorzieningen voor bosbeleving toegestaan. Daarnaast zijn ook de functies als houtproductie, waterberging en natuurontwikkeling toegestaan.

In het gebied is via de aanduiding 'water' een reservering voor een bredere watergang opgenomen. Voor de meest noordwestelijk gelegen kavel in het gebied is een aanduiding 'weg' opgenomen, waarbinnen een weg kan worden gerealiseerd.

Via de specifieke gebruiksregels is het plaatsen van onderkomens, het opslaan van goederen, voertuigen en afvalstoffen niet toegestaan, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de gronden.

Burgemeester en wethouders kunnen met een wijzigingsbevoegdheid (artikel 4 lid 4.5 onder a) ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming 'Bos' wijzigen in de bestemming 'Woongebied' ten behoeve van de realisatie van woningen. De bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan 10 meter en er moet aangetoond zijn dat voldaan wordt aan de regelgeving inzake het aanpassen van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur.

Ook is in artikel 4 lid 4.5 onder b een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor burgemeester en wethouders om ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' de bestemming 'Bos' te wijzigen ten behoeve van de realisatie van functieondersteunende en bosgebruik stimulerende voorzieningen, waaronder horeca tot ten hoogste categorie 1b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten. De bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 10 meter bedragen en de gezamenlijke oppervlakte maximaal 250 m². Het zoekgebied van deze horecavoorziening is beperkt vanwege de ecologische waarden in dit gebied. Daarom is een afstand van 75 meter aangehouden ten opzichte van de ecologisch waardevolle Kwelzone (bestemd als 'Natuur'). Er mag niet gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'water'. Ook hier moet aangetoond zijn dat voldaan wordt aan de regelgeving inzake het aanpassen van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur.

Bebouwing

Binnen de bestemming zijn geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van kleine gebouwen voor nutsvoorzieningen. Woningen en gebouwen voor functieondersteunende en bosgebruik stimulerende voorzieningen zijn alleen mogelijk via de wijzigingsbevoegdheden in artikel 4 lid 4.5.

Overige bouwwerken als terreinafscheidingen, speelvoorzieningen, antennes en kunstobjecten zijn ook toegestaan, maar zijn gebonden aan een maximale maatvoering.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.3 Centrum

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Centrum' is bedoeld om door een breed functiegebruik een levendig centrumgebied te creëeren in het centrale deel van Noorderplassen West. Binnen de bestemming zijn lichte bedrijven (categorie A van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging), cultuur en ontspanning, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke functies en wonen algemeen toegestaan. Voorzieningen ten dienste van deze functies zijn ook toegestaan.

Horecabedrijven zijn niet op alle plekken wenselijk en worden daarom in een deel van het centrumgebied mogelijk gemaakt. Hiervoor is een specifieke aanduiding 'horeca' opgenomen op de verbeelding. Horeca ten dienste van de detailhandel is overigens wel in het hele centrumgebied toegestaan, omdat deze dezelfde openingstijden hanteren als de detailhandel en weinig tot geen hinder met zich meebrengen.

Nieuwe functies worden getoetst aan de parkeernorm. Er moeten voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar zijn, tenzij wordt aangetoond dat in het openbaar gebied voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is.

Bebouwing

In het centrumgebied is een hoge bouwdichtheid wenselijk. De bouwgrenzen in het centrumgebied vallen daarom samen met de bestemmingsgrenzen. Om voldoende zon voor de woningen in de omgeving te garanderen geldt voor de bebouwing een maximale bouwhoogte van 17 meter. Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.4 Gemengd - 1

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Gemengd - 1' is van toepassing op een voormalige bedrijfslocatie. Naast cultuur en ontspanning, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen en een bedrijfswoning worden binnen deze bestemming horecabedrijven uit categorie 2b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten mogelijk gemaakt. Het betreft middelzware horeca zoals bars, cafés en zaalverhuur. Ook is bedrijvigheid tot en met categorie B van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging toegestaan. Tenslotte zijn functies ondergeschikt aan de bestemming en passend in de openbare ruimte toegestaan. Voorwaarde voor de vestiging van een nieuwe functie, is dat op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte.

Oranjewoudlocatie
Op een voormalige bedrijfslocatie (Oranjewoudlocatie) worden nieuwe functies mogelijk gemaakt. Gelet op de solitaire ligging van de locatie, worden verschillende functies passend geacht. Ook de relatie met het nabijgelegen strand speelt een rol bij de bestemmingskeuze voor dit perceel.  

Bebouwing

De bouwmogelijkheden binnen deze bestemming zijn vergelijkbaar met de bestemming 'Centrum'. Voor deze locatie wordt echter een maximale bouwhoogte van 12 meter aangehouden. Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.5 Gemengd - 2

Functionele mogelijkheden

Voor het gebied 'De Vier Kwadranten' wordt een eigen bestemming toegepast. In dit groene gebied wordt een menging van woon-/werkfuncties nagestreefd. Om onderlinge hinder van bedrijfs- en woonfuncties uit te sluiten, zijn ter plaatse van het plangebied alleen bedrijven toegestaan die kunnen worden gemengd met woonfuncties. Het betreft bedrijvigheid uit categorie B van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging. Naast bedrijfsfuncties zijn ook dienstverlening, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen toegestaan. Daarnaast is ook de standaardregeling voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis opgenomen (zie de bestemming 'Wonen').

Vier Kwadranten
In het gebied Vier Kwadranten wordt de realisatie van een hoogwaardig woon-/werkgebied nagestreefd. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan mag in dit bestemmingsplan de bebouwing iets hoger worden gebouwd.  

Bebouwing

De maximale bouwhoogte in dit gebied is 17 meter. Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.6 Gemengd - 3

Functionele mogelijkheden

In het gebied aansluitend op het centrumgebied van Noorderplassen West is de bestemming 'Gemengd - 3' opgenomen. In deze bestemming is de menging van woon- en werkfuncties voorzien. Het gaat om wonen met eventueel aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten, lichte bedrijvigheid (categorie A van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging), cultuur en ontspanning, dienstverlening, lichte horecabedrijven (categorie 1c van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten) en maatschappelijke voorzieningen.

Woon-/werkgebied Noorderplassen West
In het gebied aansluitend op het centrumgebied van Noorderplassen West wordt een woon-/werkgebied mogelijk gemaakt. Het gebied kan worden gezien als een overgangsgebied tussen het recreatiegebied, het centrumgebied en de omliggende woongebieden.  

Bebouwing

Aansluitend bij de (woon)bebouwing in de omgeving is de maximale bouwhoogte in dit gebied 17 meter. Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.7 Groen

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Groen' is van toepassing op de openbare groenvoorzieningen in de wijken en langs de randen van de Noorderplassen. Naast groenvoorzieningen zijn binnen deze bestemming water, waterberging en (vis)steigers algemeen toegestaan. Binnen de bestemming zijn overigens ook ondersteunende functies als ruiter-, fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, kunstwerken en nutsvoorzieningen algemeen toegestaan.

Voor functies die alleen op bepaalde plekken zijn toegestaan is een specifieke aanduiding opgenomen.

Ter plaatse van de aanduiding 'water' zijn de gronden gereserveerd voor een watergang. Ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is bebouwing toegestaan ten behoeve van het project de Vier Kwadranten. Ter plaatse van het recreatiestrandje aan de zuidoever van de Noorderplassen is de aanduiding 'recreatie' opgenomen. Daarmee is de aanleg van recreatieve voorzieningen en bebouwing ten behoeve van recreatie ook op deze plek toegestaan. Ook is op deze plek middelzware horeca (categorie 2a van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten) en een bedrijfswoning toegestaan. Op die manier kan de recreatieve ontwikkeling van het Noorderplassenstrand op een goede manier tot stand komen, zonder dat er onaanvaardbare hinder aan de orde is.

Voor de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Om hinder te voorkomen moet bebouwing ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats op minstens 50 meter van woonbebouwing worden gerealiseerd.

Vergelijkbaar met de bestemming 'Bos' zijn in de specifieke gebruiksregels een aantal verbodsbepalingen opgenomen voor gebruik dat niet past bij het hoofdgebruik van de gronden. Het gaat om het stallen en opslaan van goederen, voertuigen en afvalstoffen.

Bebouwing

Omdat groenvoorzieningen worden aangemerkt als hoofdfunctie, gelden slechts beperkte bouwmogelijkheden binnen de bestemming. Voor ondergeschikte functies zijn wel beperkte bouwmmogelijkheden opgenomen.

Ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' zijn de volgende bouwmogelijkheden toegestaan:

 • recreatieve voorzieningen: bouwhoogte maximaal 6 meter met een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 200 m2;
 • horeca: bouwhoogte maximaal 10 meter en een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 1.500 m2;
 • bedrijfswoning: bouwhoogte maximaal 10 meter;
 • deze maximale oppervlakten gelden in totaal voor de gebouwen binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Water'.

Door middel van de aanduiding 'gemengd' is bebouwing ten behoeve van het project de Vier Kwadranten toegestaan. Binnen deze aanduiding is geen bebouwing mogelijk op de eerste bouwlaag, met uitzondering van ondersteuningsconstructies voor de tweede bouwlaag.

Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn overal toegestaan, maar hebben een bouwhoogte van maximaal 3 meter en een oppervlakte van maximaal 25 m2.

Erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken zijn gebonden aan een maximale maatvoering.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.8 Horeca

Functionele mogelijkheden

Voor het horecabedrijf aan de zuidoostzijde van het plangebied is de bestemming 'Horeca' opgenomen. Ter plaatse van de bestemming is horecagebruik tot en met categorie 2b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten toegestaan. Naast een restaurant of een café gaat het hier om horecafuncties met een grotere verkeersaantrekkende werking zoals zaalverhuur. Om hinder voor de nabijgelegen woningen uit te sluiten is een discotheek, nachtclub of partycentrum echter niet toegestaan.

Bebouwing

De maximale bouwhoogte voor gebouwen binnen deze bestemming bedraagt 8 meter. Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.9 Natuur

Functionele mogelijkheden

Voor het natuurgebied de Natte graslanden aan de noordzijde van het plangebied is een natuurbestemming opgenomen. In dit gebied, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, staat de duurzame instandhouding van de natuurfunctie voorop. Naast waterhuishoudkundige doeleinden zijn tevens recreatief medegebruik en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen toegestaan. De bestemming is ook van toepassing op de kwelzone langs de Oostvaardersdijk.

Vergelijkbaar met de bestemming 'Bos' zijn in de specifieke gebruiksregels een aantal verbodsbepalingen opgenomen die niet passen bij het hoofdgebruik van de gronden. Het gaat om het stallen en opslaan van goederen, voertuigen en afvalstoffen.

Bebouwing

In de bestemming zijn beperkte bouwmogelijkheden opgenomen, die ten dienste staan van de bestemming. Het gaat om observatiehutten met een beperkte maatvoering (maximale bouwhoogte 2,5 meter en maximale oppervlakte 20 m2) en bouwwerken als terreinafscheidingen en bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.10 Recreatie

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Recreatie' is van toepassing op een tweetal beoogde recreatiefuncties aan de oevers van de Noorderplassen: het watersportcentrum en het recreatiegebied ten zuiden van de Noorderplassen. Binnen deze bestemming zijn lichte horecavoorzieningen (categorie 1b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten) en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen toegestaan, evenals daarbij behorende parkeer-, groen- en nutsvoorzieningen. Ter plaaste van de aanduiding 'gemengd' (watersportcentrum) zijn recreatieve voorzieningen en een watersportcentrum toegestaan. Ter plaaste van de aanduiding 'bedrijfswoning' (recreatiegebied ten zuiden van de Noorderplassen) is een bedrijfswoning mogelijk. De bouwweg naar het Isla Bonita is specifiek aangeduid door middel van de aanduiding 'weg'.

Watersportcentrum
In de Noorderplassen West heeft de bestemming betrekking op een nog te realiseren watersportcentrum. Er wordt een gebouw ten behoeve van de watersportvereniging Noorderplassen gebouwd. Eventueel kunnen ook bijbehorende horecavoorzieningen worden uitgeoefend en andere functies ten behoeve van de watersport. Winterstalling wordt in dit gebied niet passend geacht en wordt in het bestemmingsplan uitgesloten.  

Recreatiegebied ten zuiden van de Noorderplassen
In de recreatiebestemming ten zuiden van de Noorderplassen kan aansluitend bij het recreatief medegebruik van de groenzone in het gebied een recreatiefunctie worden gebouwd. Gedacht wordt aan een gebouw ten behoeve van de scouting of een botenverhuur. De bebouwing in dit gebied ligt op een afstand van minimaal 100 meter ten opzichte van woningen, waardoor onaanvaardbare hinder kan worden uitgesloten.  

Bebouwing

Het is niet wenselijk om de bestemmingsvlakken volledig te bebouwen, zodoende is in beide bestemmingen een maximaal bebouwingspercentage opgenomen. Bij het watersportcentrum in Noorderplassen West mag maximaal 50% worden bebouwd en zijn gebouwen van maximaal 12 meter hoog toegestaan.

In het bestemmingsvlak ten zuiden van de Noorderplassen is kleinschaliger bebouwing voorzien en is een bebouwingspercentage opgenomen van 50% en een maximale bouwhoogte van 10 meter.

Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.11 Verkeer

Functionele mogelijkheden

Voor wegen die primair bedoeld zijn voor de afwikkeling van het (auto)verkeer is de bestemming 'Verkeer' opgenomen. Binnen deze bestemming is de aanleg van wegen, busbanen, fiets- en voetpaden toegestaan. Ook groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de bestemming zijn toegestaan.

Bebouwing

In de bouwregels zijn mogelijkheden opgenomen voor het oprichten van nutsvoorzieningen. Voor deze voorzieningen is een maximale oppervlakte van 25 m2 en een maximale bouwhoogte van 3,5 meter opgenomen.

Om een rommelige uitstraling te voorkomen is voor nutsvoorzieningen, erfafscheidingen, terrasafscheidingen, lichtmasten en andere bouwwerken een maximale maatvoering opgenomen in de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.12 Verkeer - Verblijfsgebied

Functionele mogelijkheden

Voor straten, die naast een verkeersfunctie ook een verblijfsfunctie hebben, is de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' opgenomen. Ten opzichte van de bestemming 'Verkeer' zijn hier ook fietsenstallingen, kunstobjecten en voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is bebouwing toegestaan ten behoeve van het project de Vier Kwadranten. Ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel' en 'horeca' (havenkom Octant) is detailhandel toegestaan met een maximum bedrijfsvloeroppervlak van 100 m² en lichte horecavoorzieningen (categorie 1b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten). Ter plaatse van de aanduiding 'water' zijn de gronden gereserveerd voor een watergang.

Voor de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Om hinder te voorkomen moet bebouwing ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats op minstens 50 meter van woonbebouwing worden gerealiseerd.

Bebouwing

In de bestemming zitten net als in de bestemming 'Verkeer' bouwmogelijkheden voor nutsvoorzieningen en voor overige bouwwerken.

Door middel van de aanduiding 'gemengd' is bebouwing ten behoeve van het project de Vier Kwadranten toegestaan. Binnen deze aanduiding is geen bebouwing mogelijk op de eerste bouwlaag, met uitzondering van ondersteuningsconstructies voor de tweede bouwlaag.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.13 Water

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Water' is van toepassing op oppervlakten met een (belangrijke) waterhuishoudkundige functie. Ook bruggen, duikers en andere aan het water gebonden kunstwerken zijn binnen de bestemming toegestaan. De bouwweg naar het Isla Bonita is specifiek aangeduid door middel van de aanduiding 'weg'.

Aanleggelegenheid is binnen de bestemming algemeen toegestaan. De beoogde ligplaatsen in de centrale baai worden echter specifiek aangeduid, omdat het hier gaat om een grotere aanlegvoorziening. Het maximum aantal ligplaatsen ter plaatse van de aanduiding is vastgelegd op 200. Een andere uitzondering betreft de gronden die grenzen aan de Natuurbestemming. Hier zijn alleen aanlegplaatsen toegestaan mits er een positief advies wordt afgegeven door de terreinbeheerder.

Aanlegplaatsen centrale baai
Het plan bestaan uit een modulair systeem van drijvende aanlegsteigers. In eerste instantie worden er 40 tot 50 ligplaatsen mogelijk gemaakt. Bij voldoende vraag wordt deze capaciteit later uitgebreid tot maximaal 200 ligplaatsen. De steigers worden beheerd door de Watersportvereniging Noorderplassen West. De voorzieningen worden vooral gebruikt door bewoners uit de wijk.  

Langs de zuidrand van Isla Bonita wordt lichte horeca (categorie 1b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten) mogelijk gemaakt in een vorm die passend is bij een woonomgeving. Nachthoreca is dus niet aan de orde.

Ter plaatse van het Noorderplassenstrand is de aanduiding 'recreatie' opgenomen. Daarmee is de aanleg van recreatieve voorzieningen en bebouwing ten behoeve van recreatie ook op deze plek toegestaan. Ook is op deze plek middelzware horeca (categorie 2a van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten) en een bedrijfswoning toegestaan. Op die manier kan de recreatieve ontwikkeling van het Noorderplassenstrand op een goede manier tot stand komen, zonder dat er onaanvaardbare hinder aan de orde is.

Bebouwing

Binnen de bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd. Voor nutsvoorzieningen geldt een maximale maatvoering.

Ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' zijn de volgende bouwmogelijkheden toegestaan:

 • recreatieve voorzieningen: bouwhoogte maximaal 6 meter met een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 200 m2;
 • horeca: bouwhoogte maximaal 10 meter en een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 1.500 m2;
 • bedrijfswoning: bouwhoogte maximaal 10 meter;
 • deze maximale oppervlakten gelden in totaal voor de gebouwen binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Water'.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.14 Wonen

Functionele mogelijkheden

De bestemming 'Wonen' komt veel voor in het plangebied en is van toepassing op de bestaande woningen in het plangebied.

Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten

Naast de woonfunctie, mogen binnen deze bestemming ook aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis worden uitgeoefend. In de begripsbepaling van de planregels (artikel 1) is nader afgebakend wat met deze berippen wordt bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om het uitoefenen van een huisartsenpraktijk, een administratiekantoor of een kunstzinnig beroep. Van belang is dat de woonfunctie als primaire functie behouden blijft. In de specifieke gebruiksregels is daarom bepaald dat maximaal 50% van het hoofdgebouw en de erfbebouwing mag worden benut voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten.

Openbare ruimte

Binnen de bestemming worden ook functies uit de openbare ruimte toegestaan zoals groenvoorzieningen, toegangspaden en in- en uitritten.

Kleinschalige windinstallaties

Binnen deze bestemming zijn via een afwijkingsbevoegdheid kleinschalige windinstallaties toegestaan. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 • de windinstallaties mogen op het hoofdgebouw of aan de gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • de maximum bouwhoogte voor hoofdgebouwen mag met maximaal 3 meter worden overschreden;
 • de rotordiameter van de windinstallaties mag maximaal 2 meter bedragen.

Voor horizontale as windturbines (HAT) en verticale as windturbines (VAT) is in onderstaande figuur weergegeven hoe de rotordiameter wordt gemeten.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01_0002.jpg"

HAT VAT

Wijzigingsbevoegheid zelfstandige bedrijfsruimte

In de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een volwaardige bedrijfsruimte mogelijk te maken. Om de woonfunctie niet te veel te verstoren, mag deze wijzigingsbevoegdheid worden toegepast op maximaal 1 van de 50 woningen in het plangebied. Ook aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, voordat toepassing kan worden gegeven aan deze wijzigingsbevoegdheid.

Bebouwing

Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen (woonhuizen) mogen maximaal 10 meter hoog worden gebouwd.

Ten behoeve van nutsvoorzieningen, openbaar vervoer en wegverkeer mogen gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en een hoogte van maximaal 5 meter.

Erfbebouwing

Ten aanzien van erfbebouwing geldt een specfieke regeling. Deze regeling is van toepassing op aan- en bijgebouwen zoals schuurtjes en garages. Om te voorkomen dat het erf wordt volgebouwd is een maximale oppervlakte aan erfbebouwing toegestaan (60 m2) en mag maximaal 50% van het erf worden bebouwd met erfbebouwing. Bij bouwpercelen groter dan 600 m2 is meer erfbebouwing toegestaan (maximaal 10% van het bouwperceel).

Qua maatvoering en positionering moet erfbebouwing ruimtelijk ondergeschikt zijn aan de hoofdbebouwing. Daarom is een bepaling opgenomen dat erfbebouwing minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw moet worden gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'erf' mag van deze regel worden afgeweken en is erfbebouwing toegestaan voor de voorgevelrooilijn. De diepte van aan het hoofdgebouw gebouwde erfbebouwing bedraagt maximaal 4 meter. De maximale bouwhoogte van aanbouwen is 4 meter. Vrijstaande bijgebouwen hebben een goothoogte van maximaal 3 meter. Met een afwijkingsbevoegdheid mag een carport geheel of gedeeltelijk voor de voorgevelrooilijn van een woning worden gebouwd.

Boven op de aanbouwen mag een dakterras worden gebouwd.

Overige bouwwerken

Voor overige bouwwerken als erf- en terreinafscheidingen en reclame-uitingen is een maximale maatvoering opgenomen.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.

2.2.15 Woongebied

Functionele mogelijkheden

Voor de nog niet ingevulde woongebieden wordt de flexibele bestemming 'Woongebied' opgenomen. Dit geeft de mogelijkheden deze gebieden nader te verkavelen. De bestemming kent dezelfde functionele mogelijkheden als de bestemming 'Wonen'. Ook het openbaar gebied kan hier nader worden uitgewerkt. Daarom zijn water, groenvoorzieningen en verkeersfuncties ook binnen deze bestemming toegestaan.

Isla Bonita
Het grootste gebied met deze bestemming dat nog moet verwezenlijkt, is het Isla Bonita: een wooneiland in de Noorderplassen. Op het eiland zijn circa 300 woningen voorzien.  

Bebouwing

Ter plaatse van de bestemming 'Woongebied' geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter. Op een aantal plekken worden echter stedenbouwkundige accenten passend geacht. Op Isla Bonita kunnen gestapelde woningen worden gerealiseerd met een maximum bouwhoogte van 12 meter. Bij de locatie havenkom Octant (Katrol) is een maximum bouwhoogte toegestaan van 17 meter. Om de schaduwhinder voor omwonenden inzichtelijk te maken is voor de locatie havenkom Octant een schaduwstudie uitgevoerd. Deze is opgenomen in Bijlage 1 Schaduwstudie. Uit de schaduwstudie blijkt dat van een onevenredige schaduwwerking voor omliggende woningen geen sprake is.

In de bestemming gelden verder dezelfde bouwmogelijkheden als bij de bestemming 'Wonen', waardoor deze bestemming aansluit bij de bestaande woonfuncties.

Klik hier om naar de planregels van deze bestemming te gaan.