direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

Link naar de toelichting op 'Bedrijf - Nutsvoorziening'

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsbedrijven ten behoeve van duurzame energieopwekking;

met de daarbij behorende:

 • b. erven;
 • c. verkeers- en verblijfsgebieden en parkeervoorzieningen;
 • d. straatmeubilair en reclameobjecten;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. overige functioneel met de bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' verbonden voorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;
 • c. zonnecollectoren: bouwhoogte maximaal 10 m;
 • d. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 m;
 • e. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • f. straatmeubilair: bouwhoogte maximaal 6 m;
 • g. erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
 • h. reclameobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m2;
 • i. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 5 m.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van gebouwen, uit oogpunt van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, waaronder privacy, windhinder en schaduwwerking.