direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer-Verblijfsgebied
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

Artikel 14 Verkeer-Verblijfsgebied

Link naar de toelichting op 'Verkeer - Verblijfsgebied'

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing, bepaald door en gericht op de aangrenzende bestemmingen;
 • b. fiets- en voetpaden en bermen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeerplaatsen, fietsenstallingen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, straatmeubilair, reclameobjecten en geluidwerende voorzieningen;
 • e. jongerenontmoetingsplaatsen;
 • f. bebouwing ten behoeve van de naastgelegen bestemming 'Gemengd - 2', ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel met een maximum bedrijfvloeroppervlak van 100 m²;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horeca tot ten hoogste categorie 1c van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten;
 • i. reservering voor een watergang, ter plaatse van de aanduiding 'water';

met de daarbij behorende:

 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. kunstobjecten;
 • m. kunstwerken;
 • n. nutsvoorzieningen;
 • o. overige functioneel met de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied' verbonden voorzieningen.
14.2 Bouwregels

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. voor de gebouwen genoemd in lid 14.1 onder f. geldt dat de eerste bouwlaag niet mag worden gebouwd, met uitzondering van ondersteuningsconstructies voor de bebouwing vanaf de tweede bouwlaag. Voor het overige zijn de regels van artikel 7 van overeenkomstige toepassing;
 • b. bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen: bouwhoogte maximaal 3,5 m, oppervlakte maximaal 25 m2;
 • c. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 m;
 • d. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • e. straatmeubilair: bouwhoogte maximaal 6 m;
 • f. kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m²;
 • g. kunstwerken: bouwhoogte maximaal 15 m;
 • h. speelvoorzieningen: bouwhoogte maximaal 5 m;
 • i. erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
 • j. reclameobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m2;
 • k. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van gebouwen, uit oogpunt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, waaronder privacy, windhinder en schaduwwerking.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.2 voor een nutsgebouw tot ten hoogste 5 meter hoog en met een oppervlakte tot ten hoogste 50 m², mits het gebouw uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt als ook uit oogpunt van het woongenot in de directe woonomgeving aanvaardbaar is.
 • b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.2 voor een gebouw en/of overkapping(en) ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van het gebouw of een overkapping mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
  • 2. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping mag ten hoogste 15 m² bedragen;
  • 3. het gebouw en/of de overkapping(en) moeten minimaal 50 m van woonbebouwing worden gerealiseerd;
  • 4. binnen een jongerenontmoetingsplaats zijn maximaal één gebouw en/of maximaal 3 overkappingen toegestaan;
  • 5. de plaats moet uit oogpunt van sociale veiligheid een open karakter hebben.