direct naar inhoud van 2.3 Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

2.3 Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen

Daar waar meerdere functies aanwezig zijn of verbijzondering van de juridische regeling noodzakelijk is, wordt (overeenkomstig de SVBP 2008) gewerkt met dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen en specifieke aanduidingen. In hoofdstuk 3 wordt nader op deze thema's ingegaan. Het gaat om de volgende dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen:

2.3.1 Waarde - Archeologie 1

Het selectiegebied zoals aangeduid op de Archeologische Beleidskaart Almere heeft in het plangebied een bestemmingswaarde gekregen van 'Waarde - Archeologie 1'. Zie het onderstaande kaartje ter illustratie. Aan deze bestemming is een bouwverbod met afwijkingsmogelijkheid en een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld om de mogelijk aanwezige archeologische waarden te beschermen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01_0003.jpg"

Systematiek van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'


De bestemming is tevens gekoppeld aan een stelsel van wijzigingsbevoegdheden om een bestemmingswijziging mogelijk te maken op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Voor gronden waar in het onderzoek geen behoudenswaardige archeologische vindplaatsen zijn vastgesteld, kan de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' vervallen. Indien wel behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, dan moet de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' worden opgewaardeerd naar 'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 3'. Voor de behoudenswaardige archeologische vindplaatsen geldt de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' (beschermingszone in de vorm van een buffer) of 'Waarde - Archeologie 3' (voor de kern van de vindplaats). Deze bestemmingen zijn opgenomen als bijlagen bij de planregels.

Klik hier om naar de planregels van deze dubbelbestemming te gaan.

2.3.2 Geluidzone - Industrie

Rondom de Warmte Kracht Centrale (WKC) is een geluidszone van kracht. Binnen de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, tenzij door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder: 50 dB(A).

Klik hier om naar de planregels van deze gebiedsaanduiding te gaan.

2.3.3 Vrijwaringszone - Dijk 1

Functionele mogelijkheden

Om de stabiliteit van de primaire waterkering te garanderen geldt aan weerszijden van de dijk een terughoudend bouwbeleid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in een binnenbeschermingszone en een buitenbeschermingszone. De aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 1' heeft betrekking op de binnenbeschermingszone en reikt 20 meter vanaf de teen van de dijk.

Bebouwing

Bouwplannen binnen deze zone moeten worden afgestemd met het waterschap.

Klik hier om naar de planregels van deze gebiedsaanduiding te gaan.

2.3.4 Vrijwaringszone - Dijk 2

Ter bescherming van de primaire waterkering buiten het plangebied (de Oostvaardersdijk) wordt een gebiedsaanduiding opgenomen. De aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' is van toepassing op de buitenbeschermingszone. Binnendijks heeft deze zone een omvang van 80 meter. Buitendijks gaat het om een zone van 155 meter. In de buitenbeschermingszone geldt geen beperking voor bouwactiviteiten. Wel geldt er een verbod op diepe ontgrondingen.

Klik hier om naar de planregels van deze gebiedsaanduiding te gaan.