direct naar inhoud van Artikel 4 Bos
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

Artikel 4 Bos

Link naar de toelichting op 'Bos'

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos;
 • b. bosbeleving, waaronder speel-, educatieve- en culturele voorzieningen;
 • c. natuurontwikkeling;
 • d. dagrecreatie;
 • e. houtproductie;
 • f. water en waterberging;
 • g. reservering voor een watergang, ter plaatse van de aanduiding 'water';
 • h. een weg met een functie voor verblijf en verplaatsing, ter plaatse van de aanduiding 'weg';

met de daarbij behorende:

 • i. verhardingen, ruiter-, voet- en fietspaden;
 • j. ontsluitingswegen;
 • k. straatmeubilair;
 • l. kunstwerken en kunstobjecten;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. groenvoorzieningen;
 • o. nutsvoorzieningen;
 • p. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • q. overige functioneel met de bestemming 'Bos' verbonden voorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

ten aanzien van gebouwen geldt dat:

 • a. voor gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen de volgende regels gelden: bouwhoogte maximaal 3 m, oppervlakte maximaal 25 m²;

ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • b. erf- en terreinafscheidingen grenzend aan de openbare weg: bouwhoogte maximaal 1 m;
 • c. overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
 • d. speel- en sportvoorzieningen en overig straatmeubilair: bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • e. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 m;
 • f. kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m2;
 • g. kunstwerken: bouwhoogte maximaal 15 m;
 • h. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan:

 • a. de situering van gebouwen, uit oogpunt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de sociale veiligheid;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, waaronder privacy, windhinder en schaduwwerking;
 • b. de plaats en afmetingen van bebouwing, uit oogpunt van natuurlijke en landschappelijke waarden.
4.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is in ieder geval verboden de gronden te gebruiken voor:
  • 1. het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen;
  • 2. het opslaan van gerede en ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
  • 3. het opslaan c.q. stallen van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
  • 4. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.
 • b. Het bepaalde in lid 4.4 onder a. is niet van toepassing op:
  • 1. het opslaan van stoffen die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden en de daarbij behorende voorzieningen;
  • 2. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering of handhaving van de bestemming en aanduidingen.
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Bos' ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen ten behoeve van de realisatie van woningen, met dien verstande dat:
  • 1. de bestemming wordt gewijzigd in 'Woongebied';
  • 2. de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer dan 10 meter mag bedragen;
  • 3. aangetoond is dat wordt voldaan aan de regelgeving inzake het aanpassen van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur.
 • b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Bos' ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen ten behoeve van de realisatie van functieondersteunende en bosgebruik stimulerende voorzieningen, waaronder horeca tot ten hoogste categorie 1b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van gebouwen maximaal 10 meter bedraagt en de de gezamenlijke oppervlakte maximaal 250 m²;
  • 2. niet gebouwd mag worden ter plaatse van de aanduiding 'water';
  • 3. aangetoond is dat wordt voldaan aan de regelgeving inzake het aanpassen van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur.