direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning' voor gebouwen en terreinen uitsluitend ten behoeve van verenigingen op het gebied van cultuur en ontspanning;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'openbare dienstverlening' voor gebouwen en terreinen uitsluitend ten behoeve van openbare dienstverlening;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' voor gebouwen en terreinen uitsluitend ten behoeve van scholen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sport' voor gebouwen en terreinen ten behoeve van sportverenigingen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' voor gebouwen en terreinen uitsluitend ten behoeve van een zorginstelling;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gemeentewerf' voor gebouwen en terreinen ten behoeve van opslag en distributie van materialen en afval behorende bij een gemeentewerf;
 • g. ter plaatse van de overige gronden voor gebouwen en terreinen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. wegen en paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. water;
 • m. tuinen, erven en terreinen;
 • n. nutsvoorzieningen;
 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.1.2

Ter plaatse van de bouwaanduiding 'gestapeld' zijn gestapelde woningen op de tweede bouwlaag en hoger gelegen bouwlagen toegestaan.

7.1.3

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad' dient een fietspad te worden gerealiseerd.

7.2 Dubbelbestemmingen
7.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

7.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn deze gronden primair bestemd voor waterstaatsdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 20(Waterstaat - Waterkering) van toepassing.

7.3 Bouwregels
7.3.1

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en/of woningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw en/of woning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. waar een bebouwingspercentage is aangegeven mag het bebouwingspercentage van een hoofdgebouw per bouwperceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
 • e. bij woningen binnen de aanduiding 'gestapeld' bedraagt de minimum onbebouwde strook voor de voorgevel 3,00 m;
 • f. onder gestapelde woningen binnen de aanduiding 'gestapeld' dient een ondergrondse parkeervoorziening van 1 bouwlaag te worden gebouwd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'religie' mag ten behoeve van een gebedshuis 1 stedenbouwkundig accent worden gebouwd met een maximale hoogte van 22 meter.
7.3.2

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. indien de gebouwen en de overkappingen niet in de erfscheiding worden gebouwd dient de afstand tot de erfscheiding ten minste 1,00 meter te bedragen;
 • c. de maximum oppervlakte van bijgebouwen bedraagt 50% van het oppervlak van het zij- en achtererf tot een maximum oppervlakte van 50 m2; dan wel bij een zij- en achtererf groter dan 100 m2 niet meer dan 50% van het zij- en achtererf tot een maximum van 75 m2;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter.
7.3.3

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste bedragen:

 • a. van erf- en terreinafscheidingen 2,00 m;
 • b. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 4,50 m.

7.4 Gebruiksregels
7.4.1

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
7.4.2

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder 7.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

7.5 Wijzigingsbevoegdheid
7.5.1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' het plan wijzigen in die zin dat:

de gronden met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' geheel of gedeeltelijk worden bestemd voor 'Wonen - II' en/of 'Sport'; na wijziging in de bestemming 'Wonen - II' zijn deze gronden bestemd voor wonen en is het bepaalde in Artikel 12van toepassing; na wijziging in de bestemming 'Sport' zijn deze gronden bestemd voor sportdoeleinden en is het bepaalde in Artikel 8 van toepassing, met inbegrip van hetgeen bepaald is als bouwhoogte en bebouwingspercentage.