direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. objecten van beeldende kunst;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • l. water;
 • m. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

10.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 10.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%) mag de tot al oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste het met de aanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak bedragen. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een maximum bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' moet de bebouwingsvrije hoogte, gemeten vanaf peil, minimaal 2,5 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - arcade' mag uitsluitend zodanig worden gebouwd dat op maaiveldniveau een ononderbroken doorgang aanwezig is met tenminste een vrije hoogte van 4 m en een vrije breedte van 2,5 m, met dien verstande dat voor de bepaling van de minimum vrije breedte van 2,5 m, kolommen niet worden meegerekend, voor zover de minimale vrije breedte ter plaatse van die kolommen nog 2 m is;
 • f. gebouwde parkeervoorzieningen zijn, met uitzondering van de toegangen en stijgpunten, slechts toegestaan voor zover gebouwd onder peil.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten, speelvoorzieningen en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2 onder a, voor het bouwen van een erfafscheiding met een bouwhoogte van maximaal 3 m, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, waaronder begrepen de beveiliging, en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen voor wonen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel en horeca;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
10.5 Wijzigingsbevoegdheid
10.5.1 Wijziging naar Wonen

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Maatschappelijk' ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied – 1' wijzigen in de bestemming 'Wonen' met inachtneming van de volgende regels:

 • a. er worden maximaal 8 woningen gerealiseerd uitsluitend in de vorm van patiowoningen;
 • b. de nieuwe structuur, maat en vorm van de nieuwbouw bouwt voort op de huidige bijzondere structuur, maat en vorm van de schoolgebouwen;
 • c. de goothoogte van de patiowoningen is maximaal gelijk aan de bouwhoogte van de huidige schoolgebouwen en bedraagt maximaal 4 m respectievelijk 6 m;
 • d. de centrale overgebleven ruimte wordt als hoogwaardig verblijfsgebied ingericht;
 • e. de ontsluiting van de woningen vindt plaats via de Tempelberg;
 • f. binnen het wijzigingsgebied worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd waarbij geldt dat de parkeernormen op basis van de gemeentelijke Nota parkeernormen en uitvoeringsregels (2012) worden gehanteerd.