direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • j. groenvoorzieningen;
 • k. kunstwerken
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. objecten van beeldende kunst;
 • n. gebouwde- en ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • o. tuinen en erven;
 • p. speelvoorzieningen;
 • q. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • r. water;
 • s. woonstraten, wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

20.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 20.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

20.2 Bouwregels
20.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd in of achter de voorgevelrooilijn van de (aangrenzende) bouwpercelen;
 • c. bij vrijstaande en halfvrijstaande woningen dient de afstand van hoofdgebouwen tot beide zijdelingse perceelsgrenzen, respectievelijk één van beide zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 2 m te bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding '- vrijstaand of halfvrijstaande woningen' mogen uitsluitend vrijstaande of halfvrijstaande woningen worden gebouwd;
 • f. bij niet-gestapelde woningen mag niet meer dan 60 % van het bouwperceel worden bebouwd met hoofdgebouwen inclusief erfbebouwing, met dien verstande:
  • 1. bouwpercelen, kleiner dan 120 m² tot een maximum oppervlakte van 75 m² mogen worden bebouwd;
  • 2. bouwpercelen, groter dan 400 m² tot een maximum oppervlakte van 240 m² mogen worden bebouwd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven. Indien geen bouwhoogte is aangegeven geldt als maximale bouwhoogte de bestaande bouwhoogte;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - arcade' mag uitsluitend zodanig worden gebouwd dat op maaiveldniveau een ononderbroken doorgang aanwezig is met tenminste een vrije hoogte van 4 m en een vrije breedte van 2,5 m, met dien verstande dat voor de bepaling van de minimum vrije breedte van 2,5 m, kolommen niet worden meegerekend, voor zover de minimale vrije breedte ter plaatse van die kolommen nog 2 m is;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' moet de bebouwingsvrije hoogte, gemeten vanaf peil, minimaal 2,5 m bedragen;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag in afwijking van sub f 75 % van het bouwperceel worden bebouwd;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn parkeergarages zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan mits deze, met uitzondering van de toegangen en stijgpunten, onder peil zijn gebouwd en de maximale bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,5 m;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' mag de maximale bouwhoogte 3 m bedragen.
20.2.2 Erfbebouwing
 • a. erfbebouwing mag uitsluitend worden opgericht vanaf 1 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
 • b. van erfbebouwing mag de goothoogte niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5 m;
 • c. in afwijking van het gestelde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' overkappingen voor de voorgevelrooilijn toegestaan met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. er is slechts 1 overkapping per bouwperceel toegestaan met een oppervlakte van maximaal 18 m² en een bouwhoogte van maximaal 2,8 m;
  • 2. de overkapping is minimaal 0,5 m vanaf de openbare weg gesitueerd;
 • d. in afwijking van het gestelde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing' erfbebouwing, niet zijnde overkappingen voor de voorgevelrooilijn toegestaan met inachtneming van de volgende regels:
20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Algemeen

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor wonen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van een webshop zoals bedoeld in lid 20.3.2 onder f;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
20.3.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woning en de erfbebouwing voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsuitoefening vindt plaats in of in het bijgebouw bij een woning;
 • b. indien voor de uitoefening van het beroep of bedrijf tevens gebruik wordt gemaakt van erfbebouwing dient deze te zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) mag niet meer bedragen dan de helft van de oppervlakte van de woning en de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 60 m2;
 • d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in het openbaar gebied conform de gemeentelijke parkeernota;
 • e. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • f. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.