direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en voet- en fietspaden ten behoeve van doorgaand en overig verkeer;

alsmede voor:

 • b. parkeervoorzieningen en andere openbare ruimten;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. kunstuitingen;
 • e. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

16.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 16.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan, behoudens:
  • 1. garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garageboxen'; de bouwhoogte van deze garageboxen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van verlichting 6 m;
  • 2. van voorzieningen voor de verkeersgeleiding 10 m;
  • 3. van kunstuitingen 12 m;
  • 4. van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.
 • c. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten een op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.