direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Spoorverkeer
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 17 Verkeer - Spoorverkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de bouw en/of aanleg en instandhouding van voorzieningen ten behoeve van het spoorwegverkeer, daaronder begrepen rijwielstallingen;

alsmede voor:

 • b. horeca van categorie fastfoodservicesector avondgebonden ter plaatse van de aanduiding 'Horeca van categorie fastservicesector avondgebonden' ('h=Aa');
 • c. horeca van categorie fastfoodservicesector winkelgebonden ter plaatse van de aanduiding 'Horeca van categorie fastservicesector winkelgebonden' (h=Aw');
 • d. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van detailhandel - detailhandel toegestaan';
 • e. bijhorende bedrijfsgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, parkeer-, groen- en overige voorzieningen.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 25 en 27 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

17.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 17.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen alsmede de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' bedragen maximaal de/het op de verbeelding aangegeven goothoogte, bouwhoogte respectievelijk bebouwingspercentage;
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. voor bovenleidingmasten, verlichtingsarmaturen en bebording 9 m;
  • 2. voor geluidschermen 3,5 m;
  • 3. voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, 2 m.