direct naar inhoud van Artikel 29 Waterstaat - Beschermingszone watergang
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 29 Waterstaat - Beschermingszone watergang

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het onderhoud van de in deze zone gelegen dan wel daaraan grenzende watergang.

Op of in de voor Waterstaat - Beschermingszone watergang' bestemde gronden geldt de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas.

29.2 Bouwregels

Op of in de voor Waterstaat - Beschermingszone watergang' bestemde gronden is het verboden te bouwen.

29.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.2, ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge de ter plaatse geldende andere bestemmingen, indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de watergang.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 29.3 wordt slechts verleend, nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in lid 29.1 bedoelde watergang; de beslissing met betrekking tot de afwijking wordt aan de beheersinstantie meegedeeld.