direct naar inhoud van Artikel 15 Tuin
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin;

alsmede voor:

 • b. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. overige bijbehorende voorzieningen;

met de bijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24, 25, 26, 27, 28 en 29 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

15.2 Bouwregels:

Bouwen is uitsluitend toegestaan:

 • a. ten dienste van de in lid 15.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan, met dien verstande dat de bestaande bijgebouwen ter plaatse mogen worden gehandhaafd en herbouwd in maximaal de bestaande maatvoering;
  • 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten hoogste mag bedragen:
   • van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
   • van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
   • van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
 • b. ten dienste van de in artikel 20 lid 1, 21 lid 1, 22 lid 1, en 23 lid 1 omschreven doeleinden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits:
  • 1. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m;
  • 2. de hoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouwen + 0,25 m;
  • 3. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw.
15.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor:

 • a. het afwijken van het bepaalde in lid 15.2 onder a voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.
 • b. het afwijken van het bepaalde in lid 15.2 onder a voor de realisatie van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2,5 m, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.