direct naar inhoud van Artikel 8: Verkeer
Plan: Lelystad - Larserknoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.083811-VG01

Artikel 8: Verkeer

8.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. op- en afritten;
 • c. voet- en fietspaden;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het verkeer;

en mede bestemd voor:

 • d. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie';
 • e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het vliegtuiglawaai BKL op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegtuiglawaai BKL';
 • f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het vliegtuiglawaai KE op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegtuiglawaai KE';
 • g. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de luchthaven, ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - luchthaven 1';
 • h. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de luchthaven, ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - luchthaven 2';

met daaraan ondergeschikt:

 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water;
 • k. parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder informatie- en reclameobjecten aan lichtmasten.

8.2. Bouwregels
8.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 10,00 m bedragen.

8.3. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het aanleggen of gebruiken van wegen voor meer rijstroken dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal rijstroken' aangegeven aantal.

8.4. Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en geen verslechtering in de geluidssituatie optreedt, ontheffing verlenen van:

 • het bepaalde in lid 8.3 en toestaan dat meer rijstroken worden aangelegd dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal rijstroken' aangegeven aantal.