direct naar inhoud van Artikel 7: Groen
Plan: Lelystad - Larserknoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.083811-VG01

Artikel 7: Groen

7.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. waterlopen;

en mede bestemd voor:

 • e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie';
 • f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het vliegtuiglawaai BKL op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegtuiglawaai BKL';

met daaraan ondergeschikt:

 • g. erfontsluitingswegen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water;

met de daarbijbehorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
7.2. Bouwregels
7.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3,00 m bedragen.