direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterpartijen;
 • c. waterlopen';
 • d. waterbeheersing;
 • e. waterhuishouding;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' tevens een raillijn met bijbehorende spoorbanen, wissels en overige constructies alsmede haltevoorzieningen en gebouwen ten behoeve van railverkeer, daaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van die haltevoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

met de daarbij behorende bouwwerken.

19.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 19.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van kunstwerken, speelvoorzieningen en objecten van beeldende kunst mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. voor kunstwerken geldt een vrije doorvaarhoogte van minimaal 1,25 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 4 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' - anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer, en lichtmasten - maximaal 10 m bedragen, gemeten vanaf de bovenkant van het spoor.
19.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.