direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Railverkeer
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 17 Verkeer - Railverkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

17.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;
 • b. wegen, fietspaden en/of -stroken en voetpaden;
 • c. fietsenstallingen;
 • d. geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. objecten van beeldende kunst;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. reclameobjecten;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • m. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • n. water;

met de daarbij behorende bouwwerken.

17.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 17.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

 • a. de bestemming 'Leiding - Riool' is primair het bepaalde in artikel 21 van toepassing;
 • b. de bestemming 'Leiding - Water' is primair het bepaalde in artikel 22 van toepassing.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

De bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 12 m bedragen.

17.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen, objecten van beeldende kunst, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en de regeling van het railverkeer mag, gemeten vanaf de bovenkant van het spoor, maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van kunstwerken mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 6 m bedragen;
17.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel en horeca;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.