direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - 2
Plan: Steenvoorde
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0603.bpsteenvoorde-OH01

Artikel 16 Wonen - 2

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van gestapelde woningen;
 • b. op de begane grondlaag of tweede bouwlaag voor een maatschappelijke functie met een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 150 m2 per bouwvlak;
 • c. beroepsuitoefening aan huis (zie lid 16.4);
 • d. tuinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen (niet gebouwde), groenvoorzieningen en water;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel op de begane grondlaag alsmede:
   • horecavestigingen, categorie 1a (lichte horeca) tot maximaal het bestaande bedrijfsvloeroppervlak waarbij tevens het bestaande aantal vestigingen niet mag worden vergroot en geen nieuwvestiging aan de Prinses Irenelaan is toegestaan;
   • horeca, categorie 1 b en c ter plaatse van een bestaande vestiging waarbij het bestaande bedrijfsvloeroppervlak niet mag worden vergroot;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens voor dienstverlening;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend voor de stalling van motorvoertuigen en ondergeschikt medegebruik als huishoudelijke bergruimte;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' uitsluitend voor dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en praktijkruimten;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor gebouwde parkeervoorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. als hoofdgebouwen uitsluitend gestapelde woningen mogen worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • c. het hoofdgebouw in de voorgevelbouwgrens dient te worden gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte';
 • e. aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en overkappingen niet zijn toegestaan;
 • f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. 1 m op gronden, gelegen tussen 1 m achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) en de openbare weg aan de voorzijde;
  • 2. 2 m op de overige delen van het erf;
 • g. de bouwhoogte van kunstobjecten, licht-, zend- en vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, niet meer mag bedragen dan 2 m.

16.2.2 Garage

In afwijking van het bepaalde in lid 16.2.1 mogen ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend huishoudelijke bergruimten en stallingen voor motorvoertuigen worden gerealiseerd met een goothoogte van maximaal 3 m en een bouwhoogte van maximaal 4,50 m.

16.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 voor de bouw van een extra garage en/of bijgebouw, met dien verstande, dat:

 • a. de totale oppervlakte maximaal 25 m2 per bestemmingsvlak bedraagt;
 • b. de bouwhoogte maximaal 4 m bedraagt.
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1 Beroepsmatige activiteiten

Het bepaalde in lid 16.1 ten aanzien van ten aanzien van het gebruik van woningen als praktijkruimte voor beroep aan huis is toegestaan mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de brutovloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van de woning met een maximum van 40 m²;
 • b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving;
 • c. in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;
 • d. er wordt voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein;
 • e. de beroepsmatige activiteiten geschieden door degene die op het perceel woonachtig is;
 • f. detailhandel (al dan niet via internet) uitsluitend is toegestaan;
  • 1. in goederen, die ter plaatse worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt, en mits dit een onderschikt deel van de bedrijfsvoering is;
  • 2. mits er geen sprake is van winkel- of uitstallingsruimte van goederen ten behoeve van de beroepsactiviteit.

16.4.2 Dakterrassen

Onverminderd het bepaalde in lid 16.1 is het verboden om een plat dak te gebruiken als dakterras, met uitzondering van bestaande dakterrassen.

16.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.4 voor het medegebruik van woningen en/of aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bedrijf aan huis tot en met ten hoogste categorie 2 zoals opgenomen in bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' al dan niet in combinatie met handel in en verkoop van goederen en diensten via internet, met dien verstande, dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de grondoppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van de woning met een maximum van 40 m²;
 • b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving;
 • c. in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;
 • d. de bedrijfsuitoefening geschiedt door degene die op het perceel woonachtig is;
 • e. er, behoudens een beperkte kleinschalige verkoop in direct verband met de bedrijfsmatige activiteiten, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;
 • f. er geen vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mogen worden opgericht;
 • g. geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van de kleinschalige bedrijfsactiviteiten en/of handel in en verkoop van goederen en diensten via internet.