direct naar inhoud van Artikel 30 Woongebied
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 30 Woongebied

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Woongebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

30.2 Bouwregels
30.2.1 Algemeen

Op de voor "Woongebied" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

30.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 4", "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

30.2.3 Bebouwingsnormen
 • a. niet meer dan 100 woningen zijn toegestaan;
 • b. De maximale bouwhoogte en goothoogte van laagbouwwoningen bedragen respectievelijkt 11 meter en 9 meter;
 • c. parkeergarages mogen niet meer dan één bouwlaag tellen (bovengronds);
 • d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
  • 1. erfafscheidingen niet hoger mogen zijn dan 2 meter;
  • 2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet hoger mogen zijn dan 3 meter;
 • e. nutsbedrijf - al dan niet inpandig - mag niet meer dan 60 m3 innemen;
 • f. voor gronden welke zullen fungeren als tuin behorende bij grondgebonden woningen, is ten aanzien van de toegestane bebouwing het bepaalde in artikel 22 Tuin - 2 van overeenkomstige toepassing voor zover het tuingedeelte is gelegen naast of achter de woning;
 • g. voor gronden welke zullen fungeren als tuin behorende bij grondgebonden woningen, is ten aanzien van de toegestane bebouwing het bepaalde in artikel 21 Tuin - 1 van overeenkomstige toepassing voor zover het tuingedeelte is gelegen voor de voorgevelrooilijn van de woning;
 • h. voor gronden welke zullen fungeren als ontsluitingswegen en -paden, groen of water, is ten aanzien van de toegestane bebouwing het bepaalde in respectievelijk de artikelen voor "Verkeer - Verblijfsgebied", "Groen" en "Water - 1" van overeenkomstige toepassing.
30.3 Specifieke gebruiksregels
30.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.
30.3.2 Parkeerterrein

Voor zover de grond is aangeduid als parkeerterrein, heeft het de functie van parkeerruimte voor minimaal tachtig openbare parkeerplaatsen.

30.3.3 Verbod functieverandering

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening wordt tenminste verstaan een functieverandering van het gebruik van gebouwen.

30.3.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 30.3.2 ingeval gebruik ten behoeve van de oorspronkelijke functie geheel of ten dele is beëindigd, in die zin dat verandering is toegestaan in een (of meerdere) van de andere toegelaten functies, mits de maxima voor deze functies zoals vastgelegd in artikel 30.2.3 niet worden overschreden.

30.3.5 Waterkering

De uitvoering van bouwwerken mag geen belemmering vormen voor de werking, instandhouding of het onderhoud van de aanwezige waterkering.