direct naar inhoud van Artikel 12 Groen
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 12 Groen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke in de bestemming passen, zoals straatmeubilair, huisvuilcontainers, niet groter dan 10 m3 (al dan niet ondergronds), bovenleidingsmasten c.q. -portalen ten behoeve van trambanen, bruggen, duikers;
  • b. uitstekende delen aan gebouwen, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld;
  • c. kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, zoals gemaalgebouwtjes, telefooncellen, gasdrukregel- en meetstations, wachthuisjes e.d., niet groter dan 80 m3.
12.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5", "Leiding - Riool", "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

12.2.3 Reclamezuil toegestaan

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "specifieke vorm van dienstverlening - reclamezuil", één bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van reclamedoeleinden met een maximale bouwhoogte van 30 meter, toegestaan. Dit betreft het bouwwerk op de locatie langs de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van het Kralingseplein.

12.2.4 Lpg vulpunt toegestaan

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "vulpunt lpg", tevens een lpg-vulpunt toegestaan.

12.2.5 Lpg tank toegestaan

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "specifieke vorm van verkeer - tank lpg", tevens een ondergrondse lpg-tank toegestaan.