direct naar inhoud van Artikel 22 Tuin - 2
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 22 Tuin - 2

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op de voor "Tuin - 2" bestemde gronden mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van grondgebonden woningen worden gebouwd:

  • 1. In een tuin passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals een pergola"s, erfafscheidingen, keermuren en gebouwde terrassen, alsmede hellingbanen en brandtrappen;
  • 2. Aanbouwen uitsluitend in de zij- en achtertuin.
  • 3. Bijgebouwen.
22.2.2 Maximale oppervlakte bijgebouwen

maximaal 6 m², bij een tuin van maximaal 67 m², maximaal 8 m², bij een tuin van 67-120 m²; maximaal 12 m², bij een tuin van 120-240 m²; . maximaal 20 m² bij een tuin boven 240 m².

22.2.3 Maximale bouwhoogte aan- en bijgebouwen
  • 1. De maximale bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt 2,7 meter.
  • 2. Aanbouwen dienen te worden uitgevoerd in maximaal 1 bouwlaag.
22.2.4 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

22.3 Ontheffing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 23.2 voor het bouwen van brandtrappen en stallingruimten voor fietsen en bromfietsen bij een gebouw, voor zover de noodzaak daarvan dan wel de behoefte daaraan wordt aangetoond, met dien verstande, dat de hoogte van stallingruimten niet meer dan 2,7 meter mag bedragen.