direct naar inhoud van Artikel 29 Waarde - Rivierzone
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 29 Waarde - Rivierzone

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Rivierzone' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. behoud en ontwikkeling van de aan de rivier gebonden landschappelijke waarden in de vorm van:
  • 1. de landschappelijke herkenbaarheid van de zoetwatergetijderivier;
  • 2. de belevingswaarde (beeldkwaliteit) van de rivier vanaf het water en de dijken;
  • 3. het realiseren van een met de zoetwatergetijderivier samenhangende inrichting van oevers;
 • b. gebruik ten behoeve van de bescherming van de oevers.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Ten behoeve van de bestemming

Op de in lid 29.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemming 'Waarde - Rivierzone' uitsluitend andere bouwwerken, waaronder begrepen damwanden en vlotten, worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

Bouwwerken   op gronden met de bestemming 'Groen'   op gronden met de bestemming 'Bedrijf'   op gronden met overige bestemmingen  
Damwanden   geen damwanden toegestaan   maximale bouwhoogte 2 m boven 0,30 m – NAP (gem. ebniveaulijn)
of, indien er sprake is van een talud, maximaal 2 m uitstekend boven het talud  
maximale bouwhoogte 1 m boven 0,30 m – NAP (gem. ebniveaulijn)
of, indien er sprake is van een talud, maximaal 2 m uitstekend boven het talud  
29.2.2 Ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen

Op de in lid 29.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen geen bouwwerken worden gebouwd, tenzij het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning hiervan afwijkt. Afwijking mag uitsluitend plaatsvinden indien:

 • a. de waarden als bedoeld in lid 29.1 onder a hierdoor niet onevenredig worden geschaad;
 • b. alvorens het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijkt deze advies inwint bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de landschapswaarden niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.
29.3 Afwijken van de bouwregels
29.3.1 Ten behoeve van de bestaande ruimtelijke situatie en activiteiten

Het bevoegd gezag is bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de in de bouwregels opgenomen hoogtematen voor damwanden tot de bestaande hoogtemaat indien dit noodzakelijk is voor de voortgang en de instandhouding van de bestaande ruimtelijke situatie en activiteiten;

29.3.2 Ten behoeve van nieuwe ruimtelijke situatie en activiteiten

Het bevoegd gezag is bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de in de bouwregels opgenomen hoogtematen voor damwanden, indien dit noodzakelijk is voor:

 • a. een voorgenomen dijkversterking
 • b. riviergebonden bedrijvigheid.
29.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de onbebouwde gronden met een bedrijfsfunctie binnen 3 m vanaf de bestemmingsgrens met de bestemming 'Water' te gebruiken voor opslag en stort van goederen.