direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsactiviteiten milieucategorie 1 en 2 met uitzondering van:
  • 1. detailhandel;
  • 2. horecabedrijven;
  • 3. zelfstandige kantoren;
 • b. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. een constructiewerkplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats';
 • d. een transportbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf';
 • e. een las- en constructiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - las- en constructiebedrijf';
 • f. bedrijfsgebonden kantoren;
 • g. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen, en erven, groenvoorzieningen en water.
3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke inhoud van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 650 m³;
 • d. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' niet meer dan is aangegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' niet meer dan is aangegeven;
 • g. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. op de gronden voor een naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  • 2. voor het overige: 2 m;
 • h. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde lid 3.2, onder g, ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar een weg gekeerde gevel tot een bouwhoogte van 2 m.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 3.1 om:

 • a. bedrijfsactiviteiten toe te staan met milieucategorie 3.1,
 • b. bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet genoemd zijn in milieucategorie 1 of 2,

indien de betreffende bedrijven naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de toegelaten milieucategorieën.