direct naar inhoud van Artikel 30 Waterstaat - Waterbergingsgebied
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 30 Waterstaat - Waterbergingsgebied

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. tijdelijke berging van oppervlaktewater, en
  • b. voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van het waterbergend vermogen van de gronden.
30.2 Bouwregels
30.2.1 Bouwen overeenkomstig de bestemming

Op de in lid 30.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

30.2.2 Bouwen overeenkomstig onderliggende bestemmingen

Het bouwen overeenkomstig het bepaalde ten aanzien van de onderliggende bestemmingen mag uitsluitend geschieden:

  • a. indien de belangen met betrekking tot waterberging dit toelaten, en
  • b. nadat schriftelijk advies is ingewonnen bij het waterschap.