direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen-2
Plan: Nieuwendam-Noord-Markengouw
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0903BPSTD-OH01

Artikel 13 Wonen-2

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. short stay;
 • c. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals bergingen en andere nevenruimten, tuinen, water, parkeervoorzieningen en erven.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

13.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum aantal woningen per bouwvlak: 1;
 • c. maximum bebouwd oppervlak per bouwvlak: zoals met de aanduiding 'bebouwd oppervlak' staat aangegeven;
 • d. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
 • e. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a is het toegestaan maximaal 15% van het bestemmingsvlak voor zover gelegen buiten de bouwvlakken te bebouwen met bijgebouwen en/of aan- of uitbouwen met een maximum oppervlakte van 40 m²;
 • g. maximum bouwhoogte aan- of uitbouwen zoals bedoeld onder f: gelijk aan bouwhoogte en goothoogte hoofdgebouw;
 • h. maximum bouwhoogte bijgebouwen zoals bedoeld onder f: 4 meter.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 13.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. als verboden gebruik als bedoeld in artikel  22.1 wordt in ieder geval bedoeld de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken ten dienste van aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot meer dan 40% van het vloeroppervlakte van het hoofdgebouw van de woning.