direct naar inhoud van Artikel 12 Wonen-1
Plan: Nieuwendam-Noord-Markengouw
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0903BPSTD-OH01

Artikel 12 Wonen-1

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. short stay;
 • c. gebouwd parkeren in de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeergarage-1';
 • d. verkeersareaal ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang'.
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bergingen en andere nevenruimten.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 12.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken ;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
 • d. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • e. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – dakkapel uitgesloten' zijn geen dakkapellen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' zijn tot minimaal de vloer van de tweede bouwlaag geen bouwwerken toegestaan behalve de voor de hoger gelegen bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 12.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. als verboden gebruik als bedoeld in artikel  22.1 wordt in ieder geval bedoeld de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken ten dienste van aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot meer dan 40% van het vloeroppervlakte van het hoofdgebouw van de woning.