direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - 1
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 22 Wonen - 1

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short stay;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' zijn bedrijven, consumentverzorgende en zakelijke dienstverlening, creatieve functies, kantoren en maatschappelijke dienstverlening toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar aangeduid met:
  • 1. 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag;
  • 2. 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie meerdere bouwlagen' ook in de tweede t/m de vierde bouwlaag;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is detailhandel toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV' is horeca IV toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast' is een bedrijf toegestaan, dat met behoud van de woonfunctie door ten minste de hoofdbewoner in een woning wordt uitgeoefend en die voorziet in het verstrekken van nachtverblijf voor maximaal 8 personen voor korte tijd, waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten ondergeschikt is;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' is een zorginstelling toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is parkeren toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en/of het souterrain;
 • j. ondergeschikte horeca ten behoeve van de onder e genoemde functie;

met de daarbij behorende:

 • k. in- en uitritten;
 • l. tuinen en erven;
 • m. bijbehorende bouwwerken;
 • n. nutsvoorzieningen;
 • o. groen;
 • p. water.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op en onder de in 22.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

22.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale goot- en bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. indien een minimale bouwhoogte is aangeduid dienen de betreffende delen van de gebouwen minimaal de bouwhoogte te krijgen zoals aangeduid;
 • d. in het geval een bouwgrens tevens is aangeduid als een figuur 'gevellijn' dienen de voorgevels van de naar de bouwgrens gekeerde gebouwen in de aangegeven verplichte gevellijn te worden gebouwd;
 • e. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overschrijding bouwhoogte toegestaan' voor maximaal 1.000 m² worden overschreden tot 25 meter;
 • f. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • g. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
22.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m1.

22.2.4 Onderdoorgang
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 2' mag tot aan de vloer van de derde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 3' mag tot aan de vloer van de vierde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 4' mag tot aan de vloer van de vijfde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

22.3 Afwijken van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.1 ten behoeve van het bouwen hoger dan de maximale bouwhoogte, met dien verstande dat:

 • a. hogere bouwhoogtes uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'wro-zone - ontheffingsgebied 2' en 'wro-zone - ontheffingsgebied 3';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 2' een hogere bouwhoogte tot 16 meter is toegestaan voor maximaal 10% per bestemmingsvlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 3' een hogere bouwhoogte tot 13 meter is toegestaan voor maximaal 50% per woning.

22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven
 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2.

22.4.2 Detailhandel en ondergeschikte horeca
 • a. ter plaatse van IJburglaan 422 t/m 460 zijn maximaal twee detailhandelvestigingen toegestaan;
 • b. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 22.1, onder j, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van een vestiging met een maximum van 20 m2 gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV.

22.4.3 Horeca

In aanvulling op het bepaalde in 22.1 is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - een horecavestiging' één vestiging horeca I, III of IV toegestaan, met dien verstande dat de horecavestiging alleen is toegestaan indien ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - één horecavestiging' in de bestemming 'Gemengd - 2' geen horecavestiging aanwezig is.

22.4.4 Parkeren

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' geldt dat een eenmaal gerealiseerde parkeergarage in stand dient te worden gehouden.

22.4.5 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 40.1.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening, met uitzondering van bestaande maatschappelijke dienstverlening.

22.5 Afwijken van de gebruiksregels
22.5.1 Frans Zieglerstraat en Pieter Oosterhuisstraat

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.1 onder d ten behoeve van het toestaan van bedrijven, kantoren en maatschappelijke dienstverlening buiten de aanduiding 'gemengd', met dien verstande dat toepassing van de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-ontheffingsgebied 4'.

22.6 Wijzigingsbevoegdheid
22.6.1 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, detailhandel en horeca

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 22.1 onder d t/m g genoemde gronden te wijzigen door het verplaatsen of schrappen van één of meerdere aanduidingen 'gemengd', 'detailhandel', 'horeca IV' en/of 'bed & breakfast'.