direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - 2
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 23 Wonen - 2

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short stay;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is gebouwd parkeren in de eerste bouwlaag toegestaan of ongebouwd parkeren;

met de daarbij behorende:

 • e. in- en uitritten;
 • f. tuinen en erven;
 • g. bijbehorende bouwwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. groen;
 • j. water.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen

Op en onder de in 23.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

23.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte, zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • d. in aanvulling op het bepaalde onder b en c geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beperking maximum volume vanaf 3 meter' dat vanaf een bouwhoogte van 3,4 meter maximaal 30% van het oppervlak van de kadastrale kavel mag worden bebouwd;
 • e. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

23.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m1.

23.3 Specifieke gebruiksregels
23.3.1 Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven
 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2.

23.3.2 Parkeren

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' geldt dat eenmaal gerealiseerde parkeerplaatsen in stand dienen te worden gehouden.