direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 2
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 6 Gemengd - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 40.2, in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • b. consumentverzorgende en zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • c. creatieve functies in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • d. detailhandel in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • e. kantoren in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag' ;
 • f. maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • g. ondergeschikte horeca;
 • h. wonen;
 • i. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • j. short-stay;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie I' is horeca I toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar tevens aangeduid met 'specifieke vorm van gemengd - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV' is horeca IV toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar tevens aangeduid met 'specifieke vorm van gemengd - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag ;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is parkeren in de kelder toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • n. tuinen en erven;
 • o. bijbehorende bouwwerken;
 • p. nutsvoorzieningen;
 • q. in- en uitritten;
 • r. laad- en losvoorzieningen;
 • s. fiets- en voetpaden;
 • t. groen;
 • u. water;
 • v. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oplopende bouwhoogte' vanaf de zijde van de bestemming 'Water' onder een hellinghoek van 45 graden oplopen tot een bouwhoogte van maximaal 15 meter;
 • e. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.

6.2.4 Onderdoorgang
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 2' mag tot aan de vloer van de derde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 3' mag tot aan de vloer van de vierde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening en horeca I en IV
 • a. bedrijven, detailhandel, consumentverzorgende en zakelijke dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd uitgesloten - niet woonfuncties';
 • b. voor detailhandel en consumentverzorgende en zakelijke dienstverlening geldt:
  • 1. ten noordwesten van de Willy Mullenskade:
   • een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² per vestiging;
   • een maximum van 1 vestiging detailhandel per bestemmingsvlak, met uitzondering van maximaal 4 vestigingen ter plaatse van IJburglaan 1153 t/m 1277;
  • 2. ten zuidoosten van de Willy Mullenskade:
   • een maximum bruto vloeroppervlak van 100 m² per vestiging;
   • een maximum van 1 vestiging detailhandel per bestemmingsvlak
 • c. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 6.1, onder g, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van een vestiging met een maximum van 20 m2 gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • d. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • e. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2;
 • f. in aanvulling op het bepaalde in 6.1 is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - één horecavestiging' één vestiging horeca I, III of IV toegestaan, met dien verstande dat de horecavestiging alleen is toegestaan indien ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - een horecavestiging' in de bestemming 'Wonen - 1' geen horecavestiging aanwezig is;

6.3.2 Parkeren

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' geldt dat een eenmaal gerealiseerde gebouwde dan wel ongebouwde parkeerplaats in stand dient te worden gehouden.

6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.1 Detailhandel

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.3.1 onder b ten behoeve van het toestaan van meer vestigingen detailhandel per bestemmingsvlak, met dien verstande dat per bestemmingsvlak niet meer dan 4 detailhandelvestigingen zijn toegestaan.

6.5 Wijzigingsbevoegdheid
6.5.1 Verplaatsing vestigingen horeca I en/of IV

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 6.1 onder k en l genoemde gronden te wijzigen door het verplaatsen van één of meer aanduidingen 'horeca van categorie I' en/of 'horeca van categorie IV', met dien verstande dat toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot meer dan twee horecavestigingen per bestemmingsvlak.