direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Railverkeer
Plan: Stationsgebied - traverse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00101-0305

Artikel 6 Verkeer - Railverkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegen met bijbehorende voorzieningen;
 • b. perronoverkappingen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. kiosken;
 • g. een brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • h. aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug;
 • i. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;

met bijbehorende bouwwerken.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegestaan, met uitzondering van:

 • a. kiosken en gebouwen ten dienste van het spoor op perrons met een maximale hoogte van 4 meter;
 • b. een brug met een maximale bouwhoogte van 12 meter;
 • c. de bouwhoogte van aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug mag niet meer bedragen dan 12 meter.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een brug mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 • b. de bouwhoogte van aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van lichtunits, bewegwijzering en verkeersregulering (straatmeubilair) bedraagt maximaal 12 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt 5 meter.
6.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

de verkeersveiligheid, en

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, behorende bij deze bestemming, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichtingen en prostitutie.