direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Stationsgebied - traverse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00101-0305

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. pleinen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. fietsenstallingen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. straatmeubilair;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. kunstwerken;
 • k. beeldende kunst;
 • l. een brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • m. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;

met bijbehorende bouwwerken.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 • a. een brug met een maximale bouwhoogte van 12 meter;
 • b. de bouwhoogte van aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug mag niet meer bedragen dan 12 meter.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een brug mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van lichtunits, bewegwijzering en verkeersregulering (straatmeubilair) bedraagt maximaal 12 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt 5 meter.
5.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid, en
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, behorende bij deze bestemming, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. een standplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. seksinrichtingen en prostitutie;
 • e. standplaatsen voor detailhandel.