direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Stationsgebied - traverse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00101-0305

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. pleinen, wegen, straten en paden met een functie voornamelijk gericht op verblijf;
 • b. voorzieningen ten behoeve van het (openbaar) vervoer;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. laad- en losplaatsen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. straatmeubilair;
 • i. kunstwerken;
 • j. beeldende kunst;
 • k. fietsenstallingen;
 • l. een brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • m. een kiosk ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • n. nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • o. een standplaats voor detailhandel;

met bijbehorende bouwwerken.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een kiosk mag niet meer bedragen dan 4 meter;
 • b. de oppervlakte van een kiosk mag niet meer bedragen dan 100 m2;
 • c. de bouwhoogte van een nutsvoorziening mag niet meer bedragen dan 4 meter;
 • d. een brug met een maximale bouwhoogte van 12 meter;
 • e. de bouwhoogte van aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug mag niet meer bedragen dan 12 meter.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van lichtunits, bewegwijzering en verkeersregulering (straatmeubilair) bedraagt maximaal 12 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt 3 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, behorende bij deze bestemming, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. een standplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. seksinrichtingen en prostitutie;
 • e. de opslag en verkoop van vuurwerk.