direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. binnen- en buitensportbeoefening;
 • b. een sportzaal ter plaatse van de aanduiding 'Sportzaal';
 • a. horeca van categorie drankensector ter plaatse van de aanduiding 'Horeca van categorie drankensector' (h=C');

alsmede voor:

 • b. ondergeschikte detailhandel ten dienste van de onder a en b genoemde doeleinden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. kunstuitingen;
 • f. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie;
 • j. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • k. gebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24 en 25 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

14.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 14.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van erfafscheidingen 2 m;
  • 2. van speelvoorzieningen en kunstuitingen 6 m;
  • 3. lichtmasten 12 m;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m;
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 14.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 2,5 m, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.