direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bedrijven;

met de daarbij behorende:

  • b. terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.1.2

op de gronden aangeduid 'nutsbedrijf' mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van een gemaal, een electriciteitsvoorziening en een gasdrukverdeelstation worden gebouwd.

3.2 Dubbelbestemmingen
3.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

3.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

3.3 Bouwregels
3.3.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 m bedragen.
3.3.2

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste bedragen:

  • a. 3,00 m.

3.4 Nadere eisen
3.4.1

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

  • a. de verkeersveiligheid;
  • b. de sociale veiligheid;
  • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.