direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Terlo 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 15 oktober 2007 is het bestemmingsplan 'Terlo' voor de inbreidingswijk Terlo vastgesteld. Inmiddels is dit bestemmingsplan voor diverse deelgebieden herzien en nader uitgewerkt. Aangezien bestemmingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening niet ouder mogen zijn dan 10 jaar, moet dit geldende bestemmingsplan in 2017 worden herzien. Dit nieuwe bestemmingsplan is de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen.

Inmiddels is de wetgeving ook gewijzigd en moet voldaan worden aan de digitaliseringsplicht en moet het bestemmingsplan aansluiten bij de geldende Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Dit zal leiden tot enkele aanpassingen in de regels van het bestemmingsplan. Inhoudelijk zullen de regelingen echter niet wijzigen.

Het doel is te komen tot een actueel en werkbaar bestemmingsplan 'Terlo 2017', met de nodige flexibiliteit en waarbij waar juridisch mogelijk al vooruitgelopen wordt op de aanstaande Omgevingswet, die naar verwachting op zijn vroegst in 2019 in werking zal treden.

1.2 Plangebied

Het plangebied 'Terlo' is gelegen in het zuidwestelijk deel van de kern Bergeijk. Het gebied ligt tegen het oude kerkdorp ‘t Loo. In het noorden vormt de Weebosserweg de grens van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0001.png"

Luchtfoto plangebied

1.3 Geldende bestemmingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0002.png"

Uitsnede bestemmingsplan Terlo, www.ruimtelijkeplannen.nl

De afgelopen 10 jaar zijn gekenmerkt door een continu proces van planvorming voor de uitbreidingslocatie Terlo. In het geldende bestemmingsplan ‘Terlo’, vastgesteld door de raad d.d. 15 oktober 2007, zijn verschillende deelgebieden onderscheiden, die met het oog op de gemeentelijke plancapaciteit voor woningbouw gefaseerd worden ontwikkeld.

Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Terlo’ zijn de volgende uitwerkingsplannen en bestemmingsplanherzieningen vastgesteld om de ontwikkeling van delen van Terlo mogelijk te maken:

 • Uitwerkingsplan Terlo, uitwerking 1, vastgesteld d.d. 20 juli 2010;
 • Uitwerkingsplan Terlo, uitwerking 2, vastgesteld d.d. 20 juli 2010;
 • Herziening Terlo, vastgesteld d.d. 20 december 2012;
 • Terlo Midden, vastgesteld d.d. 27 juni 2013;
 • Nieuwbouw St. Bernardusschool, vastgesteld d.d. 30 juni 2015.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0003.png"

Uitsnede uitwerkingsplan Terlo, uitwerking 1, www.ruimtelijkeplannen.nl

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0004.png"

Uitsnede uitwerkingsplan Terlo, uitwerking 2, www.ruimtelijkeplannen.nl

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0005.png"

Uitsnede bestemmingsplan herziening Terlo, www.ruimtelijkeplannen.nl


afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0006.png"

Uitsnede bestemmingsplan Terlo Midden, www.ruimtelijkeplannen.nl


afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0007.png"

Uitsnede bestemmingsplan Nieuwbouw St. Bernardusschool, www.ruimtelijkeplannen.nl

1.4 Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan ‘Terlo 2017' bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting bevat een motivatie en verantwoording van de keuzes die in het bestemmingsplan zijn gemaakt. Daarnaast zijn in de toelichting onder andere het geldende beleid en diverse milieuaspecten beschreven.

1.5 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk worden eerst de beleidskaders van het Rijk, de provincie en de gemeente uiteengezet (Hoofdstuk 2 Beleidskader). Daarna wordt een beschrijving gegeven van het plan, inclusief ruimtelijke en functionele structuur (Hoofdstuk 3). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende omgevingsaspecten, zoals bodem- en grondwaterkwaliteit, geluidhinder, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, water, archeologie en cultuurhistorie, alsmede flora en fauna (Hoofdstuk 4). Dan volgt hoofdstuk 5 met onder andere de opzet van de regels en een korte beschrijving van de verschillende bestemmingen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de financiële uitvoerbaarheid (Hoofdstuk 6) en de voor deze bestemmingsplansactualisatie te doorlopen procedure (Hoofdstuk 7).

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Inleiding

Bij ieder plan vindt inkadering binnen het beleid van de overheid plaats. Door een toetsing aan rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ontstaat een duidelijk beeld van de marges waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen, zoals in deze situatie, toegestaan kunnen worden. De beleidsinkadering dient een compleet beeld te geven van de ruimtelijke overwegingen en het relevante planologisch beleid.

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. De belangrijkste kaders van Rijk en de provincie Noord-Brabant worden in het kort weergegeven, omdat deze zoals gezegd mede randvoorwaarden voor het lokale maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen zullen zijn.

2.2 Rijksbeleid

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze structuurvisie vormt het Rijksbeleid voor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.

In de Structuurvisie is een drietal doelen voor Nederland in 2040 geformuleerd:

 • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
 • Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat.
 • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Deze 13 nationale belangen zijn:

 • 1. Rijksvaarwegen;
 • 2. Mainportontwikkeling Rotterdam;
 • 3. Kustfundament;
 • 4. Grote rivieren;
 • 5. Waddenzee en waddengebied;
 • 6. Defensie;
 • 7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
 • 8. Elektriciteitsvoorziening;
 • 9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • 10. Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur);
 • 11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
 • 12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
 • 13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Als gevolg van de actualisatie van het geldende bestemmingsplan wijzigen de standpunten voor dit beleidskader niet. Dit bestemmingsplan is overwegend opgesteld om het geldende bestemmingsplan te actualiseren en te zorgen dat wordt aangesloten bij de huidige situatie. Hiervoor worden kleine aanpassingen doorgevoerd. Het gaat hier om zulke geringe aanpassingen van het bestemmingsplan dat deze van ondergeschikte aard zijn.

2.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) wordt voor een aantal specifieke onderwerpen algemene regels gesteld ten behoeve van de verwerking in bestemmingsplannen. In het SVIR is aangegeven wat het nationale belang is van het stellen van regels voor deze onderwerpen. Het Barro stelt in eerste instantie regels ter bescherming van de 13 nationale belangen. De keuze voor deze belangen is al gemaakt in de SVIR en wordt met het Barro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juridisch verankerd.

In het kader van deregulering en decentralisatie is gekozen om de regels zoveel mogelijk door te laten werken op het niveau van de lokale besluitvorming. Door de nationale belangen in bestemmingsplannen te borgen, worden deze belangen reeds in een vroeg stadium vastgelegd. Dit draagt bij aan een versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke druk. Voor een aantal onderwerpen geeft het Barro de opdracht, dan wel de mogelijkheid aan provincies om met een provinciale verordening regels te stellen.

De onderwerpen in het Barro betreffen:

 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam.
 • Kunstfundamenten.
 • Grote rivieren.
 • Waddenzee en waddengebied.
 • Defensie (met uitzondering van radar).

Vanuit het Barro zijn geen nationale belangen op het plangebied van toepassing waarmee rekening gehouden moet worden in het bestemmingsplan. Ook vanuit de recente wijzigingen (grote rivieren, electriciteitsvoorziening, algemene en overige bepalingen) in het Barro, die per 1 juli 2016 in werking zijn getreden, bestaan geen concrete nationale belangen die op het plangebied van toepassing zijn.

2.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking

In verband met bestemmingsplanwijzigingen is een gedegen ruimtelijk-functionele onderbouwing gewenst, mede omdat binnen de ruimtelijke ordening steeds meer de nadruk komt te liggen op zorgvuldig ruimtegebruik. In verband hiermee is in oktober 2012 de 'Ladder voor Duurzame Verstedelijking' geïntroduceerd (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). De Ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij bestemmingsplannen of afwijkingsbesluiten die een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maken. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt in artikel 1.1.1 Bro als volgt omschreven: 'De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'.

Bij de toepassing van de Ladder moeten de volgende treden doorlopen worden:

 • Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte.
 • Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.
 • Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

Dit bestemmingsplan is overwegend opgesteld om het geldende bestemmingsplan te actualiseren en te zorgen dat wordt aangesloten bij de huidige situatie. Hiervoor worden kleine aanpassingen doorgevoerd. Het gaat hier om zulke geringe aanpassingen van het bestemmingsplan dat deze van ondergeschikte aard zijn. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Er hoeft dan ook niet verder te worden getoetst aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

2.2.4 Omgevingswet

De regering werkt aan een stelselherziening op het gebied van het omgevingsrecht. Dit betekent dat de Wet ruimtelijke ordening samen met veel andere wetten die regels voor de omgeving hebben, opgaat in de nieuwe Omgevingswet. Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet voor 2019 verwacht. De gemeente Bergeijk bereidt zich voor op de wetswijziging door, daar waar mogelijk, vooruit te lopen op de Omgevingswet.

Bij inwerkintreding van de Omgevingswet verandert het bestemmingsplan in een Omgevingsplan. Een mogelijkheid om vooruit te lopen op de Omgevingswet is het bestemmingsplan (zoveel mogelijk) op te stellen als een omgevingsplan. Het is juridisch namelijk niet mogelijk om in 2017 een omgevingsplan vast te stellen. Wel is het mogelijk om een bestemmingsplan voor te bereiden vooruitkijkend naar de Omgevingswet.

Dit kan bij de opstelling van het plan onder andere door:

 • het toepassen van het 'Omgevingswetdenken' (stimuleren, faciliteren, dienen, ruimte en vrijheid bieden, voorspelbare regels en gebruiksgemak, lokaal maatwerk, integraal denken, ontschotten en samenwerken, vertrouwen, doeldenken);
 • het uniformeren, afstemmen en integreren van regelingen;
 • het plan zo op te zetten dat het kan uitgroeien van bestemmingsplan tot een volwaardig omgevingsplan (digitale opzet, plansystematiek, opzet van de regels);
 • nu al integraal te werken en integrale afwegingen maken, zowel proces als inhoud;
 • mogelijkheden voor het proces, zowel intern als extern.

Van het merendeel van de bestemmingsplannen van de gemeente Bergeijk is de 10-jaar termijn (zie paragraaf 1.1) voorlopig nog niet verstreken. De vaststelling van deze plannen kan dan ook plaatsvinden onder de Omgevingswet, waardoor deze plannen als omgevingsplan worden opgesteld. Omdat dit plan (samen met de bestemmingsplannen voor de overige woongebieden van de kern Bergeijk) één van de eerste bestemmingsplannen is in de nieuwe actualisatieslag en de gemeente een uniforme regeling wenst voor haar woongebieden, wordt dit bestemmingsplan zoveel als juridisch mogelijk opgesteld als omgevingsplan. Hiermee wordt een nieuwe basis gevormd voor de volgende actualisaties van bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Het vooruitlopen op de Omgevingswet betekent voor dit bestemmingsplan dat rekening wordt gehouden met het groeimodel: het laten uitgroeien van het bestemmingsplan tot een volwaardig omgevingsplan. Dit betekent dat de basis van het bestemmingsplan zo wordt opgesteld dat het mogelijk is om in de toekomst of bij andere planactualisaties thema’s of gebieden toe te voegen. Daarmee wordt rekening gehouden bij de digitale opzet, plansystematiek, opzet van de regels etc.

Inhoudelijk wordt op hoofdlijnen aangesloten bij de plansystematiek uit de recente bestemmingsplannen van de gemeente Bergeijk. Wel is gekozen om in een aantal gevallen de regeling te vereenvoudigen en flexibeler te maken. Dit is een gevolg van het toepassen van het 'omgevingswetdenken'.

Gezien de omvang en het karakter van het plangebied komt dit met name tot uitdrukking in de regeling voor de woonpercelen. Deze wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.

Voor de planprocedure organiseert de gemeente een inloopavond in Bergeijk.

2.3 Provinciaal beleid

2.3.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden. Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar zorgvuldige veehouderij in Brabant.

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant weer tot en met 2025. Het beleid is gestoeld op een evenwicht van het milieu (planet), de mens (people) en de markt (profit) in ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is het van groot belang om bestaande kwaliteiten te benutten en als uitgangspunt te nemen bij ontwikkelingen.

Noord-Brabant heeft de ambitie om een goede mix van wonen, werken en voorzieningen te creëren. De leefbaarheid in woonmilieus moet van voldoende kwaliteit zijn. Dynamische stadscentra, vitale plattelandskernen, eigen identiteit en regionale afstemming zijn enkele uitgangspunten. Daarnaast dienen er voldoende veilige en goed bereikbare werkplekken te zijn voor de bevolking. Steden moeten aantrekkelijk blijven voor diverse bevolkingsgroepen en dienen garant te staan voor het aanbieden van (bovenlokale) voorzieningen.

Voor wat betreft de markt is het van belang dat de gunstige ligging wordt benut. De ligging ten opzichte van andere economische clusters in Europa is uitstekend. Met de (internationale) bereikbaarheid is het echter slechter gesteld. Dit vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt in het provinciale beleid. Belangrijk is om netwerken te vormen, tussen de kennisindustrie, regionale economische clusters en Europese clusters. Daarnaast is veiligheid een belangrijk aspect. Goederenvervoer per spoor zal in de toekomst om stedelijke gebieden heen geleid moeten worden.

Het landschap van Noord-Brabant is vrij karakteristiek. Er zijn veel beeldbepalende elementen en natuurlijke waarden in het landschap te vinden. Deze dienen beschermd en ontwikkeld te worden. Met name het watersysteem is erg belangrijk. Het landschap heeft ook een functie als werkterrein, voornamelijk voor de agrarische sector. Schaalvergroting van deze landbouw wordt geconcentreerd in speciaal aangewezen gebieden. De landbouw komt daarnaast steeds vaker in een verbrede vorm voor. Dit wordt gestimuleerd, met name ook het landschapsbeheer.

Duurzaamheid is nog steeds een belangrijk onderwerp binnen de ruimtelijke ordening. Gezocht moet worden naar alternatieve mogelijkheden om energie op te wekken. Zo kan gewerkt worden aan een gezondere leefomgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0008.png" Uitsnede structuurvisie Noord-Brabant

Het plangebied maakt binnen de structuurvisie ruimtelijke ordening onderdeel uit van de stedelijke structuur en is aangeduid als 'mozaieklandschap'. Hierin wil de provincie de contrasten tussen klei, zand en veenontginning versterken. Dit betekent het versterken van het mozaïeklandschap van het Brabantse zand door menging van functies die de afwisseling en kleinschaligheid versterken. De stad (rood) staat niet tegenover het land (groen), maar ontwikkelen zich in balans met elkaar, het zogenaamde ‘stadteland’. Binnen het mozaïeklandschap van het zand zijn er verschillen tussen de Brabantse wal, de Baronie, de Kempen en De Meierij. Door met ruimtelijke ontwikkelingen in te spelen op breuklijnen en hoogteverschillen geven deze beeldbepalende structuren richting aan de verdere ontwikkeling van het landschap. Het gaat daarbij om behoud van het reliëf zelf, maar ook om het behoud van het zicht op en vanaf de reliëfvormen.

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard, waarbij geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn. Het plan is dan ook niet in strijd met de provinciale richtlijnen.

2.3.2 Verordening Ruimte 2014

De Verordening Ruimte is de juridische vertaling van de structuurvisie en bevat daarom onderwerpen die in de visie naar voren komen. Dit betreft onder andere de belangen die de provincie wil behartigen en de manier waarop dit zal geschieden, evenals regels waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van een bestemmingsplan. Deze regels zijn direct bindend voor overheden. Zo weten gemeenten al in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn.

Één van de hoofdlijnen van de Verordening Ruimte heeft betrekking op ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap. De zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit behelst in de kern de regel dat de geboden ontwikkelruimte bijdraagt aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. In het bijzonder geldt als regel het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit strekt ertoe dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk plaatsvinden door hergebruik of intensivering op of binnen bestaand bebouwd gebied (het zogenaamde VAB-beleid). Daarnaast houdt zorgvuldig ruimtegebruik in dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden wordt met de kwaliteiten van de omgeving. In de regeling van de Verordening Ruimte is deze zorgplicht in eerste instantie geconcretiseerd voor wat betreft stedelijke ontwikkeling.

Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, kan dit alleen daar waar er gelet op de ruimtelijke kwaliteiten verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen. Dit zijn de in de Verordening Ruimte aangewezen zoekgebieden voor verstedelijking. Ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten worden dus meer bepalend voor de wijze waarop de (economische) dynamiek in de kernen in landelijk gebied haar plek krijgt.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0009.png"

Uitsnede Verordening Ruimte Noord-Brabant

Het plangebied van dit bestemmingsplan is conform de Verordening Ruimte gelegen binnen 'Bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk gebied'. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen dienen in principe plaats te vinden in bestaand stedelijk gebied of in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Binnen de grenzen van het stedelijk gebied zijn gemeenten in principe vrij om te voorzien in stedelijke ontwikkelingen.

Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van een geldend bestemmingsplan binnen bestaand stedelijk gebied. Dit is niet in strijd met het provinciale beleid, zoals verwoord in de Verordening Ruimte.

Woningbouw in Terlo is bij de eerdere planvorming reeds afgestemd in het regionaal ruimtelijk overleg. De bouw van de woningen in het plangebied past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en de regionale afspraken.

2.3.3 Bevolkings- en woningbehoefteprognose 2014

De provincie Noord-Brabant heeft in 2014 de bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Vergeleken met de vorige prognoses ligt zowel de groei van de Brabantse bevolking als de groei van de woningvoorraad in de nieuwe prognose hoger. Hierbij spelen de naar boven toe bijgestelde levensverwachting en de sterke huishoudensgroei (onder invloed van de vergrijzing en de individualisering) een grote rol.

In lijn met het provinciale verstedelijkingsbeleid concentreert de groei van de woningvoorraad zich in de stedelijke gebieden. Voor de gemeenten in het landelijk gebied gaat de provinciale prognose uit van het principe dat die gemeenten bouwen voor de eigen natuurlijke bevolkingsaanwas (migratiesaldo-nul). In de bevolkings- en woningbehoefteprognose is per gemeente een indicatie gegeven van de benodigde toename van de woningvoorraad. Deze programmeringsindicatie is richtinggevend voor de regionale woningbouwafspraken. Voor de gemeente Bergeijk wordt voor de periode 2014-2024 uitgegaan van een indicatieve toename van de woningvoorraad met 850 woningen.

2.4 Regionaal beleid

2.4.1 Woonvisie Regio Eindhoven

Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2020 vastgesteld. In deze visie wordt gefocust op drie punten:

 • 1. oog voor lage-lonen-arbeidsmigranten en kenniswerkers;
 • 2. naar een nieuw evenwicht van sterke steden en een vitaal landelijk gebied;
 • 3. duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande woningvoorraad.

In de Regionale Woonvisie wordt aangegeven dat er binnen de woningmarkt in Zuidoost- Brabant te weinig woningen zijn, het aanbod niet goed aansluit op de vraag (te weinig woningen in de sociale sector in de dorpen) en er zijn te weinig kavels beschikbaar voor mensen die zelf willen bouwen.

In de Regionale Woonvisie is een zevental ambities voor het wonen in Zuidoost Brabant geformuleerd:

 • Meer keuzevrijheid en zeggenschap voor de burger, met meer inzicht in (de kansen)op de woningmarkt.
 • Meer evenwicht in de koop-huur-verhouding, tussen steden en dorpen.
 • Meer capaciteit en kwaliteit in Wonen, Welzijn en Zorg
 • Meer samenwerking tussen alle woningmarktpartijen.
 • Meer aandacht voor doelgroepen en betaalbaarheid van woningen.
 • Meer zorg voor kwaliteit van woning en woonomgeving.
 • Monitoren van wat er gebeurt op de woningmarkt.

De Regionale Woonvisie streeft er naar zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de woonwensen van de burgers. Samen met de regionale marktpartijen zullen de ambities zoveel mogelijk concreet worden uitgewerkt. De Regionale Woonvisie is het kwalitatieve kader voor het afstemmen van ontwikkelingen op de woningmarkt en voor het uitwerken van de woningbouwprogramma’s. Voor de landelijke regio Groot Kempen betekent dit concreet dat gestreefd wordt naar een goede huisvesting van de eigen bevolking. Hiervoor zal zowel (zorgvuldig ingepaste) inbreiding als uitbreiding noodzakelijk zijn.

Het regionaal beleid biedt geen concrete uitgangspunten voor dit in hoofdzaak consoliderende bestemmingsplan. Daarmee voldoet het bestemmingsplan aan het regionaal beleid.

Woningbouw in Terlo is bij de eerdere planvorming reeds afgestemd in het regionaal ruimtelijk overleg. De bouw van de woningen in het plangebied past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en de regionale afspraken.

2.4.2 Regionaal woningbouwprogramma

Op 13 juni 2012 is in het Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost het regionale woningbouwprogramma 2012 t/m 2021 vastgesteld. Het regionale woningbouwprogramma is gebaseerd op de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose 2011 en gaat voor de hele regio uit van de bouw van circa 30.000 woningen in de periode tot en met 2021. Voor de gemeente Bergeijk is in de periode 2012 t/m 2021 een toename van de woningvoorraad met 662 woningen becijferd, exclusief de woningbouw die op basis van de ruimte-voor-ruimteregeling wordt gerealiseerd.

De gemeenten in de regio werken het regionale woningbouwprogramma uit op gemeentelijk niveau, waarbij is afgesproken dat de hoeveelheid 'harde' plancapaciteit in principe niet meer mag bedragen dan 100% van de woningbehoefte. Door de provincie is een prognose gegeven voor de periode 2014 t/m 2024 (zie paragraaf 2.3.3). In deze prognose wordt voor de gemeente Bergeijk uitgegaan van de bouw van 850 woningen. Deze woningbouwprogrammering is in regionaal verband afgestemd.

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Structuurvisie Bergeijk

Op 3 juni 2010 is de Structuurvisie Bergeijk ‘Leven en beleven tussen bossen, beken en boerenland’ vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is een actualisatie van de StructuurvisiePlus uit 2004. De Structuurvisie bestaat uit twee delen. Deel A betreft het Ruimtelijk Casco, waarin de toekomstvisie voor de gemeente Bergeijk is opgenomen. Deze visie formuleert het ontwikkelingskader voor de lange termijn en biedt het casco voor concrete plannen en projecten. In het projectenplan (deel B) is het ruimtelijk programma voor de korte en middellange termijn benoemd. Daarnaast is aangegeven welke concrete projecten en plannen op korte termijn richting uitvoering worden gebracht en op welke wijze dat zal gebeuren. Het projectenplan wordt periodiek geactualiseerd.

Ruimtelijk casco

Het Ruimtelijk Casco bestaat uit een kaartbeeld en een toelichting, waarbij de toelichting kan worden beschouwd als een uitgeschreven legenda. Op basis van een integrale analyse die is gebaseerd op de ‘lagenbenadering’ zijn in het Ruimtelijk Casco ruimtelijke keuzes gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Bergeijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0010.png"

Uitsnede Ruimtelijk Casco, Structuurvisie Bergeijk

Het plangebied bevindt zich in het rode raamwerk, in de bestaande bebouwingskern. Binnen dit woongebied draait de koers om de verdere ontwikkeling van de verstedelijking binnen de gemeente via inbreiding, intensivering, herstructurering en uitbreiding. Ontwikkelingen moeten passen bij de aard en schaal van de gemeente. De gemeente wil haar identiteit en imago van landelijke, groene, rustige plattelandsgemeente koesteren. De gemeente Bergeijk streeft naar een verantwoorde, optimale benutting van de mogelijkheden voor inbreiding binnen de dorpskernen. Inbreiden mag alleen worden nagestreefd indien er daardoor op de betreffende locatie een kwaliteitsverbetering optreedt en mag niet zonder meer ten koste gaan van groene kwaliteiten. Het groen binnen de kernen is karakteristiek voor Bergeijkse dorpen en dient daarom in voldoende mate aanwezig te blijven.

Projectenplan

Waar het Ruimtelijk Casco een visie formuleert op het plangebied en het beleidskader schept voor de lange termijn, legt het projectenplan de focus op de korte en middellange termijn. Hier worden de ruimtelijke opgaven voor de korte en middellange termijn benoemd en worden projecten en plannen beschreven. Het projectenplan bevat een programmatische keuze voor diverse thema’s. Daarnaast is aangegeven waar het programma wordt gerealiseerd en hoe het uitvoeringstraject (koppeling tussen grondbeleid en ruimtelijke ontwikkeling en inzet van Wro-instrumenten) eruit ziet. Tenslotte is een projectenoverzicht opgenomen met projecten en maatregelen die de gemeente ter uitvoering van het structuurvisiebeleid wil oppakken.

2.5.2 Woonvisie gemeente Bergeijk 2013-2021

Op 25 juni 2013 is ‘Woonvisie Bergeijk 2013 - 2021’ door de raad van de gemeente Bergeijk vastgesteld. De woonvisie geeft een actueel overzicht van de lokale en bovenlokale ontwikkelingen op de woningmarkt.

Daarnaast geeft de visie een richtinggevend kader voor de lokale woonopgave voor de komende jaren. Het doel van de woonvisie is om voldoende, kwalitatief goede en betaalbare huisvesting te realiseren voor alle doelgroepen in de gemeente Bergeijk.

Voor de gemeente Bergeijk is de huidige plancapaciteit vergeleken met de prognose van het aantal benodigde woningen voor de periode 2012 – 2021. De prognose voor deze periode is dat er in de gemeente 660 woningen dienen te worden gebouwd om te kunnen voldoen aan de woningvraag. Op dit moment bedraagt de plancapaciteit, zowel harde als zachte plannen, 554 woningen. De gemeente heeft vooralsnog 106 woningen minder in de plancapaciteit zitten dan de huidige prognose aangeeft (84%) Dit geeft nog enige ruimte zodat er komende jaren enigszins flexibel omgegaan kan worden met woningbouwinitiatieven.

De onderstaande beleidskaders zijn opgenomen in de huidige woonvisie:

 • 1. Faciliteren van initiatieven voor zorgwoningen. Meer flexibiliteit in bouwen. Woningen dienen langer mee te gaan voor alle doelgroepen en zijn makkelijk aanpasbaar voor verschillende doelgroepen.
 • 2. De gemeente Bergeijk zet zich in voor een gelijke verdeling van statushouders naar verhouding bij de woningcorporaties. Dit zal dan ook opgenomen worden in de toekomstige prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 • 3. Het handhaven van de richtlijn om minimaal 60% van de woningen in nieuwbouwprojecten te realiseren in de doelgroepen (starters, senioren, zorg, sociale huur) waarvan minimaal 1/3 (=20% van het totaal) sociale huur.
 • 4. Gemeente Bergeijk wil met alle woningcorporaties prestatieafspraken afsluiten.
 • 5. Gemeente Bergeijk zet zich in om de toewijzingscriteria gelijk te schakelen. Hierdoor wordt het o.a. eenvoudiger om urgente gevallen te plaatsen.
 • 6. Terughoudend zijn met nieuwe woningbouwinitiatieven. Nieuwe ontwikkelingen moeten een groot maatschappelijk belang dienen.
 • 7. Het bijstellen van de voorwaarden voor de uitgifteprocedure van woningbouwgrond aan veranderde situatie op de woningmarkt, dit betekent eenvoudigere toewijzing.
 • 8. Ambities van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid opnemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties.

Vanwege recente ontwikkelingen in de woningmarkt en gewijzigde wetgeving is de huidige woonvisie aangevuld met een oplegnotitie. De beleidskaders worden aangevuld met de beleidskaders uit deze oplegnotitie.

In dit bestemmingsplan worden in ieder geval bestaande rechten gerespecteerd. Binnen de bouwregels wordt de nodige ruimte geboden om de woning te laten voldoen aan de huidige woonwensen dan wel levensloopbestendig te maken.

2.5.3 Gemeentelijk woningbouwprogramma

Het gemeentelijk woningbouwprogramma is gebaseerd op het regionale woningbouwprogramma. In de woningbouwcapaciteitsmonitor, die periodiek wordt geactualiseerd, zijn alle woningbouwprojecten binnen de gemeente opgenomen en is per project aangegeven hoeveel woningen in welke periode worden gerealiseerd. De projecten zijn verdeeld in 'harde' plancapaciteit (onherroepelijk of vastgesteld bestemmingsplan) en 'zachte' plancapaciteit (ontwerpbestemmingsplan, planologische voorbereiding of potentieel project).

De nog te realiseren woningen in het plangebied zijn reeds mogelijk op basis van de geldende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen voor Terlo en zijn daardoor als ‘harde’ plancapaciteit opgenomen in de capaciteitsmonitor.

De woningbouw die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en de regionale afspraken met betrekking tot woningbouw.

2.5.4 Kernenbeleid en leefbaarheid

De identiteit, de eigenheid van een kern omvat de eigen specifieke cultuur, het eigene van de verschijningsvorm en het bijzondere van de gemeenschap. Dit komt tot uiting in het verenigingsleven, de ruimtelijke karakteristieken en de voorzieningen. Leefbaarheid wordt omschreven als de mate waarin die eigenheid in stand kan worden gehouden. Daarbij zijn basisvoorzieningen als basisschool, peuterspeelzaal, gemeenschapshuis, sportpark, winkels en een adequaat woningaanbod van belang.

In het kernenbeleid wordt aangegeven dat in alle kernen onder andere de volgende voorzieningen in stand moeten worden gehouden: basisschool, gemeenschapshuis, peuterspeelzaal, sportpark en bibliotheekvoorziening en (voor Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven) een sporthal. Van de andere aandachtspunten zijn de volgende van belang:

 • kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang hoeven niet in elke kern aanwezig te zijn. Ouderenzorg ontwikkelt zich steeds autonomer als maatwerk wonen-zorg;
 • openbaar vervoer zou alle kernen moeten bedienen. Collectief vraagafhankelijk vervoer kan daar mogelijk een oplossing bij zijn;
 • in de kernen moet, ter wille van werkgelegenheid en functieverscheidenheid, ruimte zijn voor ambachtelijke, kleinschalige bedrijven;
 • het monumentenbeleid wordt, als beschermer van karakteristiek en identiteit, als een onderdeel van het kernenbeleid gezien;
 • voor winkels, postkantoor, huisartsen en dergelijke zal de gemeente, waar mogelijk, een voorwaardenscheppende rol spelen.
2.5.5 Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2015-2018

De Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2015-2018 (GVM) is op 24 september 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. In de GVM zijn twee grootschalige infrastructurele ontwikkelingen meegenomen: de keuze voor Westparallel voor de N69 en de Middenweg Eersel-Bergeijk.

De GVM geeft een prioritering aan de hand van de vier thema’s verkeersveiligheid, fietsverkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Ook geldt het principe van Duurzaam Veilig, aan de hand waarvan consequente keuzes worden gemaakt voor de inrichting van wegen. In de GVM zijn, op basis van de meer mensgerichte aanpak, twee thema’s onderscheiden waarop het beleid in de komende jaren wordt gericht:

 • veiliger verkeersgedrag: gericht op het treffen van mensgerichte maatregelen in de vorm van communicatie, educatie en handhaving.
 • realiseren categorisering wegen: de categorisering van wegen in Bergeijk is goed, maar dient op onderdelen te worden geactualiseerd, mede in het licht van de ontwikkelingen rond Westparallel en Middenweg Eersel-Bergeijk.

De categorisering is bovendien nog niet overal gerealiseerd, waardoor een opgave resteert om de wegcategorisering te vervolmaken en wegen in te richten conform die categorisering.

De gemeentelijke visie op mobiliteit is in de GVM uitgewerkt in verschillende modules: veiliger verkeersgedrag, gemotoriseerd verkeer, fiets en integraal beleid en maatregelen. Per module zijn het beleid en de concrete maatregelen beschreven. Modules kunnen gedurende de looptijd van de GVM worden aangepast of toegevoegd, mits passend binnen de overkoepelende visie op mobiliteit.

2.5.6 Nota parkeernormen 2016

De gemeente Bergeijk heeft in februari 2017 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen, met ruimte voor de nodige flexibiliteit en maatwerk. Met dit parkeerbeleid is zo veel mogelijk vastgehouden aan de landelijke richtlijnen vanuit het CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). Waar mogelijk is ingespeeld op Bergeijkse plannen als de Centrumvisie.

Met behulp van parkeernormen wordt de parkeereis bepaald voor ruimtelijke ontwikkelingen. Parkeernormen worden niet gebruikt om bestaande parkeerdruk in beeld te brengen of te corrigeren. De parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen waar een ontwikkeling in moet voorzien.

De nota gaat uit van de volgende te hanteren parkeernormen voor het kernwinkelgebied en het overig gebied:

 • 1. Kernwinkelgebied: gemiddelde norm voor Centrum Schil – Niet stedelijk.
 • 2. Overig gebied: gemiddelde norm voor Rest bebouwde kom – Niet stedelijk.

Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen het 'overig gebied'.

Ook zijn in de nota fietsparkeernormen opgenomen. De fietsparkeernormen zijn van toepassing op geselecteerde voorzieningen waarvan het aannemelijk is dat relatief veel bezoekers met de fiets komen. Bij deze functies bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een betere fietsbereikbaarheid door de fietsparkeernorm toe te passen.

De parkeernormen in de Nota Parkeernormen hebben betrekking op nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functies, daar waar een omgevingsvergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Wanneer een aanvraag tot een wijziging van het bestemmingsplan wordt ingediend, wordt onder andere gekeken of voldaan kan worden aan de parkeernormen voor het 'overig gebied', die horen bij de betreffende ontwikkeling. Deze voorwaarde is opgenomen in de bestemmingsplanregels.

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

3.1 Ruimtelijke structuur

3.1.1 Geomorfologie

De gemeente Bergeijk bevindt zich op de Brabantse zandgronden, waarin oude aardbreuken de ontwikkeling van het landschap hebben beïnvloed. De geomorfologische structuur binnen de gemeente wordt in hoofdzaak gekenmerkt door de zuidwestnoordoostgerichte beken en de daartussen gelegen hogere dekzanden of terrasafzettingen.

De beken Keersop en Run liggen in smalle dalvormige laagten en vormen in het algemeen rechte lijnen die zich niet duidelijk onderscheiden in het heideontginningslandschap.

Dekzandruggen en stuifduincomplexen hebben een rug gevormd waarop de kernen Bergeijk, Westerhoven en Riethoven liggen. Een tweede dekzandrug bevindt zich aan de westzijde van Weebosch. Met name in het zuidwesten van de gemeente komen de dekzandruggen in de landschapsstructuur tot uiting, door de aanwezigheid van besloten boscomplexen en natuurgebieden.

Het plangebied is gelegen op de landschappelijke overgang van het natte beekdal van de Breerijt naar de droge dekzandrug. In deze overgangszone zijn de kernen en buurtschappen ontstaan en zijn van oorsprong de akkers gesitueerd. Deze historische structuur is in het huidige kaartbeeld van de gemeente Bergeijk nog herkenbaar aanwezig. In de beekdalen ten zuiden en de bosrijke gebieden ten noorden van de kernen is geen of beperkt woningbouw mogelijk. De Breerijt is een zijbeek die een deel van de overgangszone afwatert richting de Keersop.

3.1.2 Historische ontwikkeling

De kern Bergeijk heeft zich ontwikkeld tot een compacte kern, gelegen in een open, agrarisch en natuurrijk buitengebied. De belangrijkste wegen in de ruimtelijke hoofdstructuur van Bergeijk zijn de Eykereind-Mr. Pankenstraat, Eerselsedijk, Nieuwstraat-Van Beverwijkstraat, ChurchilllaanKennedylaan en de Eykereind-Lijnt-Hoek-Broekstraat-Loo.

Op de Churchilllaan-Kennedylaan na zijn dit nog steeds de oude linten. De ontsluiting van de nieuwere wijken vindt voornamelijk plaats via de historische linten en de nieuwe ontsluitingswegen rondom de wijken.

Rond het centrum zijn in alle windrichtingen nieuwe woonbuurten ontstaan. Eerst opvullingen tussen oude linten aan de zuidoostzijde en daarna uitbreidingen buiten deze historische structuren. De verschillende uitbreidingen zijn veelal goed van elkaar te onderscheiden door hun bouwstijl en doordat er een ontsluitende weg rond de buurten herkenbaar is. De uitbreidingen hebben elk hun eigen karakteristiek.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0011.png"

Ligging plangebied op topografische ondergrond

Het plangebied 'Terlo' is gesitueerd in het zuidwestelijk deel van de kern Bergeijk. Vanaf 2010 is deze uitbreidingslocatie in ontwikkeling.

3.1.3 Ruimtelijke structuur

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0012.png"

Luchtfoto plangebied

Het gebied is ingeklemd tussen de twee linten Loo en Weebosserweg en wordt in het westen begrensd door het Kerkpad. Ten oosten van het plangebied ligt een woonbuurtje met overwegend vrijstaande woningen. Aan de zuidkant wordt het gebied begrensd door de diepe achterpercelen van de lintbebouwing aan de Frater Romboutsstraat en het Loo. Het lint aan de noordzijde, de Weebosserweg, is ter plekke van het plangebied grotendeels open. Een tweetal grote kavels met opgaande beplanting en de natuurtuin bepalen het beeld aan deze weg. De beide linten hebben een dorpse uitstraling. Ten westen van het plangebied ligt het sportpark van ’t Loo en het agrarische gebied.

Bij de ontwikkeling van het plangebied is rekening gehouden met dat het gebied goed aansluit op de bestaande woonbebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0013.jpg"

Impressie woonbebouwing plangebied

Het plangebied heeft/krijgt een duidelijke eigen identiteit, waarbij is gestreefd naar eenheid in architectuur met betrekking tot uitstraling, materiaalgebruik en kleur.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0014.png"

Impressie woonbebouwing plangebied

In het reeds (deels) gerealiseerde gebied, deelgebieden 1 en 2b in het zuiden van het plangebied, is sprake van een mix van woningtypes. Hier komen vrijstaande, halfvrijstaande en aaneengesloten woningen voor in 1 of 2 bouwlagen met kap.

3.1.4 Stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden Terlo

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0015.png"

Fasering deelgebieden Terlo

Bij de planvorming voor het gebied Terlo staan de volgende stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden centraal:

Stedenbouwkundige structuur

 • Het nieuwe woongebied moet een duidelijke eigen identiteit krijgen.
 • Het gebied dient goed aan te sluiten op zowel de bestaande bebouwing aan het Loo als op het buitengebied. De nieuwe woonwijk zal immers de nieuwe dorpsrand van Bergeijk gaan vormen.
 • In aansluiting op het buitengebied dient aan de randen van het plan (Weebosserweg en Kerkpad) de bebouwing in een losse, open sfeer gerealiseerd te worden.
 • Er dient sprake te zijn van een differentiatie in woningtypes.
 • De maat en schaal van de bebouwing dient in verhouding te zijn met de maat en schaal van de kavel.
 • De woningen dienen te worden georiënteerd op de straat.
 • Er wordt gestreefd naar eenheid in architectuur met betrekking tot uitstraling, materiaalgebruik en kleur.

Ontsluitingsstructuur

 • Er moet sprake zijn van een duidelijke ontsluitingsstructuur.
 • Er wordt gestreefd naar meerdere ontsluitingen van het woongebied voor het autoverkeer: de deelgebieden Terlo 1 (ten oosten van de Terlostraat), Terlo 2a (ten westen van de Terlostraat, gelegen ten noorden van de waterbuffer) en Terlo 2b (ten westen van de Terlostraat, gelegen ten zuiden van de waterbuffer) worden afzonderlijk ontsloten.
 • Door het plangebied dienen goede en snelle langzaamverkeersroutes gecreëerd te worden.
 • Naast de hoofdontsluitingen wordt er gestreefd naar extra langzaamverkeersverbindingen naar de omgeving.

Groen en water

 • De hoofdstructuur van het groen en water wordt gevormd door de Breerijt, de zone rond deze beek biedt ruimte voor waterberging en een grote groene ruimte in de buurt.
 • De zone van de Breerijt, de natuurtuin, de omgeving van het gemeenschapshuis en het groen rond de Terlostraat worden gekoppeld, zodat in het beeld een grote aneengesloten groene zone ontstaat.
 • De rest van het groen in de woonbuurtjes dient aan te sluiten op deze groene hoofdstructuur.
 • Centraal in het gebied wordt de waterberging opgelost als onderdeel van de groenstructuur.
 • De buurt krijgt een ruime groenplek die tevens dienst doet als speelplek.
 • De voetpaden in het plangebied worden begeleid met hagen.
 • Het groen moet naast belevingswaarde ook gebruikswaarde hebben.

Openbaar gebied

 • Het openbaar gebied dient een groene sfeer te krijgen, aansluitend op de omgeving.
 • Er dient sprake te zijn van groene, informele en dorpse profielen.
 • Gestreefd wordt naar zorgvuldig vormgegeven, bij voorkeur groene, erfafscheidingen.
 • Parkeren dient op een kwalitatieve manier op eigen terrein en binnen de openbare ruimte te worden opgelost. In de straten wordt gekozen voor langsparkeren, in de nabijheid van het gemeenschapshuis en de entree van de natuurtuin komt een grotere parkeerplaats met haaks parkeren.

Overig

 • In het definitieve ontwerp van het plangebied dient aandacht te worden besteed aan de sociale veiligheid en het begrip duurzaamheid. Ten aanzien van dit laatste begrip zullen met toekomstige gebruikers/eigenaren nadere afspraken worden gemaakt dan wel zullen enkele beleidsrichtlijnen omtrent dit thema worden opgesteld.

De hoofddoelstelling voor het stedenbouwkundig plan voor de locatie Terlo kan als volgt worden weergegeven:

"Het creëren van een herkenbaar woonmilieu, waarbij gebruik wordt gemaakt van ruimtelijke aanleidingen in het landschap en aansluiting wordt gezocht bij zowel het bestaande woongebied van ‘t Loo als het buitengebied van Bergeijk."

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0016.png"

De essentie van het stedenbouwkundig plan voor Terlo is in de volgende zes stappen te vatten:

Stap 1: Essentieel voor de structuur van Terlo is de positie ten opzichte van de historische linten. Terlo is gesitueerd in een beekdal tussen twee van deze linten.

Stap 2: Aan de linten is organisch gegroeide lintbebouwing te vinden. Op de open, dan wel vrijkomende delen van het lint wordt een vergelijkbare lintbebouwing voorgesteld: een mix van vrijstaande en halfvrijstaande woningen op ruime kavels. De verschijningsvorm van de woningen is stedenbouwkundig en architectonisch divers.

Stap 3: Centraal in het plangebied is een groenstructuur gepland die is gekoppeld aan bestaande waterloop de Breerijt. De woningen aan deze ruimte dienen georiënteerd te zijn op deze ruimte.

Stap 4: De bestaande landschappelijke structuren (lanen en natuurtuin), het gemeenschapshuis en de entree vanaf het Loo worden opgenomen in de groenstructuur.

Stap 5: Het noordelijke en zuidelijke gedeelte vormen elk een eigen woonbuurt. Het stratenpatroon is gericht op een maximale beleving van de waardevolle natuurlijke elementen zoals de groene zone met waterloop en natuurtuin en de waardevolle cultuurhistorische elementen zoals de linten en de kerk. Middels een langzaamverkeersroute wordt de verbinding gelegd met de oostelijk gesitueerde woonbuurt en het trapveldje.

Stap 6: Het plan heeft een doorgroeimogelijkheid in westelijke richting. De centrale groenzone met waterloop kan doorgetrokken worden aan de andere zijde van het Kerkpad, waardoor ruimte geboden wordt voor twee nieuwe buurten ten zuiden en noorden van deze groenzone.

Als ontwerpmotto geldt: ‘TERLO: BEEK ALS RUGGENGRAAT’

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0017.png"

Verkavelingsvoorstel

3.1.5 Ontsluiting en parkeren

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0018.png"

Topografische ondergrond plangebied

Het gebied Terlo wordt ontsloten via een lus van drie woonstraten, waarvan twee aansluiten op het Kerkpad. Het Kerkpad sluit aan op de Weebosserweg (in het noorden) en de Frater Romboutsstraat en het Loo (in het zuiden). De interne onstluiting van het zuidwestelijke deel van Terlo (deelgebied 2b) gebeurt via de Tijsenveld, Biesveld en De Roet. Het zuidoostelijke deel (deelgebied 1) wordt ontsloten via de Terlostraat. Voor het noordelijke deel (deelgebied 2b) zal de ontsluiting plaats gaan vinden op het Kerkpad.

In de stedenbouwkundige opzet is er vanuit gegaan dat de verkeersstromen naar de nieuwe school en naar het bestaande gemeenschapshuis, de natuurtuin en de peuterspeelzaal gescheiden blijven van de verkeersstromen van en naar de nieuwe woningen in het westelijk deel van Terlo. Er wordt in het plangebied daarom geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer aangelegd tussen De Roet en de Terlostraat. Hierdoor blijven het oostelijk deel van Terlo (inclusief de functies aan de Terlostraat) en het westelijk deel van Terlo voor gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden.

Het parkeren in het plangebied vindt veelal plaats op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Bij de (half)vrijstaande woningen en een aantal eindwoningen is ruimte voor parkeren op eigen terrein.

3.1.6 Groen en water

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0019.jpg"

De Breerijt binnen het plangebied

In Terlo zijn de belangrijkste groenelementen gekoppeld tot een structuur. Basis voor deze structuur is de Breerijt. De natuurtuin en de zone rond het gemeenschapshuis maken onderdeel uit van deze structuur, die op een natuurlijke wijze wordt ingericht.

In dit gebied vindt tevens een belangrijk deel van de waterberging ten behoeve van Terlo plaats. De Breerijt is verbreed zodat de benodigde waterberging van het gebied in deze zone kan worden opgevangen. Door middel van een stuw ter hoogte van het gemeenschapshuis wordt het water in het gebied gehouden en gereguleerd. De oevers van de verbrede beek zijn natuurvriendelijk aangelegd.

Ten westen van de nieuwe school, tussen de school en de geprojecteerde woningen aan de oostzijde van De Roet, is ruimte voor de aanleg van een groenvoorziening.

Het structurele groen is in dit bestemmingsplan bestemd als ‘Groen’ en het water als 'Water'. Langzaam verkeersverbindingen en watervoorzieningen zijn in de bestemming ‘Groen’ toegestaan.

Het overige groen binnen het gerealiseerde deel van het plangebied maakt deel uit van het straatprofiel als begeleidend groen of is aanwezig op particulier terrein, bijvoorbeeld in de voortuin van de woningen.

3.2 Functionele structuur

3.2.1 Wonen

Het plangebied wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie en de hoofdfunctie in het gebied wordt en is dan ook wonen.

De reeds nader uitgewerkte en/of gerealiseerde woonpercelen in het plangebied zijn bestemd als 'Wonen'. In paragraaf 5.3.8 wordt deze bestemming nader toegelicht. De voortuinen behorende bij deze woningen zijn bestemd als 'Tuin'. Deze bestemming wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3.5.

Het deel van het plangebied dat nog gerealiseerd moet worden (deelgebied 2a) behoudt de bestemming 'Woongebied' overeenkomstig het geldende bestemmingsplan. Deze bestemming wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3.9.

3.2.2 Maatschappelijk

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0020.jpg"

Basisschool in aanbouw

In het plangebied staat het gemeenschapshuis Terlo, waar ook een peuterspeelzaal is gevestigd. Grenzend hieraan is het nieuwe schoolgebouw van basisschool St. Bernardus in aanbouw. Het streven is om de nieuwbouw december 2017 af te ronden.

Voor dit cluster van maatschappelijk voorzieningen is de bestemming 'Maatschappelijk' opgenomen. Deze bestemming wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3.3.

3.2.3 Sport

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0021.jpg"

Sportterrein

Ten westen van het Kerkpad ligt het sportterrein. De uitbreiding van dit sportterrein wordt volgens het geldende bestemmingsplan overgenomen met de bestemming 'Sport'. Dez bestemming wordt ander toegelicht in paragraaf 5.3.4.

3.2.4 Verkeer

In paragraaf 3.1.5 is aandacht besteed aan de ontsluitingsstructuur van het plangebied.

Alle wegen en parkeervoorzieningen in het plangebied zijn opgenomen in de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’. Ook de niet-structurele groenelementen en de aanwezige laanbeplanting zijn opgenomen binnen deze bestemming. In paragraaf 5.3.6 wordt deze bestemming nader toegelicht.

3.2.5 Bedrijf

In het noorden van het plangebied is aan de Weebosserweg 29 een installatiebedrijf gevestigd. Voor dit bedrijf is de bestemming 'Bedrijf' opgenomen volgens het geldende bestemmingsplan.

In paragraaf 5.3.1 wordt de bestemming 'Bedrijf' nader toegelicht.

Aan de Weebosserweg 29a is in het bijgebouw bij de woning een bedrijf in reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen. Voor dit bedrijf wordt, volgens het geldend bestemmingsplan, een aanduiding binnen de woonbestemming opgenomen waarmee de bestaande bedrijfsactiviteiten mogen worden voortgezet.

3.2.6 Groen en water

In paragraaf 3.1.6 is aandacht besteed aan de groen- en waterstructuur.

De structurele groenelementen zijn voorzien van de bestemming 'Groen'. In paragraaf 5.3.2 wordt deze bestemming nader toegelicht. Voor het water is de bestemming 'Water' opgenomen. Deze bestemming wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3.7.

Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten

4.1 Inleiding

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.

4.2 Mer-beoordeling

In bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.

Deze omstandigheden betreffen:

 • de kenmerken van de projecten;
 • de plaats van de projecten;
 • de kenmerken van de potentiële effecten.

Gezien het in hoofdzaak consoliderende karakter van dit bestemmingsplan treden er geen belangrijke negatieve milieugevolgen op. Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.

4.3 Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer en/of door inrichtingen, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De wet stelt dat in principe de geluidsbelasting op de gevel van woningen niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel een nader bepaalde waarde (hogere grenswaarde).

Conform de Wet geluidhinder dient een akoestisch onderzoek te worden verricht indien er sprake is van het projecteren van nieuwe woningen binnen de zone van een weg. Uitzonderingen hierop zijn wegen die gedezoneerd zijn in het kader van een geluidsniveaukaart, bestemd zijn als woonerf of opgenomen zijn in een 30 km-zone. Op het Loo, de Weebosserweg en de Frater Romboutsstraat zijn deze uitzonderingen niet van toepassing. De zone van deze wegen is 200 meter aan weerszijden van de weg.

Door adviesbureau Oranjewoud is ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Terlo’ een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie Terlo (rapportage augustus 2007, Bijlage 1 bij deze toelichting). Het doel van dit onderzoek is geweest het berekenen van de geluidsbelasting als gevolg van het verkeerslawaai op het Loo, de Weebosserweg en de Frater Romboutsstraat. De berekeningsresultaten zijn vervolgens getoetst aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De berekeningen zijn uitgevoerd met standaardrekenmethode II.

De uitkomst van dit onderzoek is dat vanwege de optredende geluidbelastingen voor een aantal woningen maatregelen noodzakelijk zijn, of een hogere waarde dient te worden vastgesteld. In het bestemmingsplan ‘Terlo’ is toegelicht dat voor de betreffende woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2007 voor maximaal 10 woningen in Terlo 2b een hogere waarde van 55 dB en voor maximaal 84 woningen in Terlo 2a een hogere waarde van 60 dB vastgesteld.

Aangezien dit bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige functies toelaat, is het verrichten van een nieuw akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. In het geval van bestaande situaties waar geen functies zijn voorzien, wordt de geluidbelasting met betrekking tot de wettelijke normen voor binnenniveaus geregeld via het Bouwbesluit, indien derhalve een bestaande woning of een ander geluidgevoelig object een uitbreiding wenst te realiseren dan wordt via het verlenen van de omgevingsvergunning in een aanvaardbaar binnenniveau van het geluid voorzien.

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

4.4 Bedrijven en milieuzonering

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met plan mogelijk worden gemaakt en mogen omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast.

In en in de directe omgeving van het plangebied (binnen een straal van 200 m) zijn de volgende bedrijven aanwezig. Hierbij is tevens de richtafstand tot gevoelige functies (zoals wonen) uit de uitgave 'bedrijven en milieuzonering' van de VNG opgenomen en de afstand tot de dichtsbijgelegen woonbestemming in het plangebied.

Adres bedrijf   Soort bedrijf   Afstand tot dichtsbijgelegen woonbestemming in plangebied   Afstand geur (VNG) in m   Afstand stof (VNG) in m   Afstand geluid (VNG) in m
 
Loo 77b   hotel, bed & breakfast   149 m   10   0   10  
Terlostraat 7-9   bibliotheek, gemeenschapshuis, peuterspeelzaal   52 m   0   0   30  
Loo 92   café   138 m   0   0   10  
Loo 67   bouwbedrijf   200 m   10   30   50  
Weebosserweg 38   minicamping   60 m   30   0   50  
Weebosserweg 29   installatiebedrijf   32 m        
Kerkpad 1   sportvelden   16 m   0   0   50  
Loo 81   kerk met begraafplaats   150 m   0   0   30  
Loo 89   agrarisch bedrijf (jongveebedrijf)   56 m   100   30   30  

In dit bestemmingsplan wordt de (planologisch) bestaande situatie vastgelegd en voorzien van een ruimtelijk-juridisch kader. In de meeste gevallen wordt voldaan aan de richtafstand.

Echter in enkele gevallen komt het voor dat bedrijven en woningen op een kortere afstand van elkaar liggen. De bestaande situatie kan voor wat betreft de milieuzonering niet meer worden vastgelegd conform de gewenste indicatieve afstanden aangezien zij een feit is. Via de Wet milieubeheer wordt hinder op gevoelige functies voorkomen. In het plangebied komen op het gebied van milieuzonering en de mogelijkheden in het kader van de Wet milieubeheer geen onoverkomelijke problemen voor.

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

4.5 Bodem

De gemeente Bergeijk heeft 28 juni 2016 de bodemkwaliteitskaart gemeente Bergeijk 2016-2021 (inclusief onderbouwing/toelichting) en bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Op de bodemkwaliteitskaart zijn de verschillende bodemfuncties aangegeven, waarbij het bodemgebruik is ingedeeld in de klassen 'Wonen', 'Industrie' en 'overig bodemgebruik'. Onder het laatstgenoemde gebruik vallen landbouw en natuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0022.png" afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0023.png"

Uitsnede bodemfunctieklassekaart

De bodemfunctieklassenkaart is een weergave van het huidige en eventueel toekomstige gebruik van de bodem. Deze kaart geeft gebieden of zones weer die elk gekenmerkt worden door een uniforme bodemopbouw en een specifieke gebruikshistorie. De kaart geeft inzicht in deze kenmerken en in de daarmee samenhangende fysische en chemische kwaliteit van de bodem.

De gemeente Bergeijk kiest ervoor om de bodemkwaliteitskaart ook te hanteren als bewijsmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplanherzieningen en omgevingsvergunningen). Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat in alle gebieden de gemiddelde waarde beduidend lager is dan de interventiewaarde1 en dat de P952(=percentielwaarde) (beduidend) lager is dan de maximale waarde industrie. Dit betekent dat er voldoende zekerheid is dat er binnen de zones van het gemeentelijke beheersgebied geen sanerende maatregelen nodig zullen zijn. Daarom is ervoor gekozen om de bodemkwaliteitskaart in het gehele grondgebied van Bergeijk te aanvaarden als bewijsmiddel/onderbouwing bij ruimtelijke procedures en bij omgevingsvergunningen. Hierbij moet wel worden benadrukt dat de locatie waar de ruimtelijke ontwikkeling is gepland niet verdacht mag zijn en/of niet negatief mag zijn beïnvloed door een puntbron (bijv. fabriekslocaties of benzinestations). Dit moet worden vastgesteld door minimaal het uitvoeren van een (historisch) vooronderzoek.

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Terlo is destijds een aantal bodemonderzoeken verricht.

Voorliggend bestemmingsplan heeft overwegend een geconsolideerd karakter. De bestaande bebouwing en functies in het gebied zijn, met inachtneming van de geldende rechten, geregeld in het bestemmingsplan. Een bodemonderzoek is daarom in het kader van het bestemmingsplan niet noodzakelijk.

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

4.6 Luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de ministeriële regeling 'Niet in betekenende mate bijdragen' zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

 • woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
 • kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2;
 • projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 ìg/m3.

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Er treedt dan ook geen verslechtering van de luchtkwaliteit op.

4.7 Waterhuishouding en riolering

4.7.1 Beleid en regelgeving Waterschap De Dommel

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap De Dommel. Het beleid van het waterschap is gericht op het zo lang mogelijk vasthouden van gebiedseigen water, gecombineerd met het zoveel mogelijk scheiden van schoon en verontreinigd water. Het beleid van het waterschap is opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Waardevol Water’. Het waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen van het waterschap binnen de planperiode. Omdat de wateropgaven feitelijk niet veranderd zijn, zijn de thema’s in het waterbeheerplan hetzelfde als de thema’s in het waterbeheerplan 2010-2015. De vijf waterthema’s zijn:

 • Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied, onder meer door het aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen.
 • Voldoende water: voor zowel de natuur als de landbouw is het van belang dat er niet te veel en niet te weinig water is. Daarom reguleert het waterschap het gronden oppervlaktewater.
 • Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen goed in te richten en te beheren.
 • Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en voorkomen.
 • Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief gebruik.

In het bebouwd gebied streeft het waterschap naar een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving. Door klimaat- en wateropgaven op te pakken, kan de stedelijke kwaliteit worden verbeterd en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten worden vermeden. Bij nieuwe ontwikkelingen is het uitvoeren van een watertoets verplicht. Het Waterschap heeft de Handreiking Watertoets 2015 opgesteld, waarin is aangegeven welke onderdelen deel kunnen uitmaken van de waterparagraaf. Voor de verwerking van hemelwater hanteert het waterschap een voorkeursvolgorde: hergebruik – vasthouden/infiltreren - bergen en afvoeren - afvoeren naar oppervlaktewater - afvoeren naar de riolering.

De regels omtrent de waterhuishuishouding zijn opgenomen in de Keur 2015. Samen met de legger vormt de Keur het juridisch instrumentarium van het Waterschap. In de Keur zijn onder andere regels opgenomen met betrekking tot compensatiemaatregelen in het geval van een toename van het verhard oppervlak. Daarnaast zijn in de Keur gebods- en verbodsregelingen opgenomen die betrekking hebben op handelingen in en rond watergangen en waterkeringen die zijn opgenomen in de legger.

Regels voor toename van verhard oppervlak

In het geval van een toename van het verhard oppervlak dient te worden voldaan aan de regels die het waterschap hieraan stelt. Op grond van artikel 3.6 van de Keur van het waterschap is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van het verhard oppervlak of door afkoppeling van bestaand verhard oppervlak tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

In de ‘Algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2015’ is in artikel 15 een vrijstelling van dit verbod opgenomen: er is geen vergunning nodig als de toename van het verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 bedraagt, als minder dan 10.000 m2 bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld of als de toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 en 10.000 m2 bedraagt en compenserende maatregelen zijn getroffen in de vorm van een bergings-/infiltratievoorziening. Bij een toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2 is een vergunning benodigd en geldt de ‘Beleidsregel afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak’ (artikel 13 van de ‘Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Keur waterschap De Dommel 2015’).

Omdat in de Keur en de daarbij behorende beleidsregels is voorzien in een uitputtende regeling, is een aanvullende regeling in de regels van het bestemmingsplan niet noodzakelijk.

4.7.2 Beleid gemeente Bergeijk

Het beleid van de gemeente Bergeijk sluit aan op het landelijke en provinciale beleid. Het belangrijkste uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmering mogen vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in het deelstroomgebied.

Daarnaast is het van belang dat bij inpassing wordt voorkomen dat afwenteling op andere delen van het deelstroomgebied plaatsvindt. Nieuwe rioolstelsels van enige omvang dienen als (verbeterd) gescheiden te worden uitgevoerd. Verder dient bij nieuwe ontwikkelingen hemelwater, afkomstig van ‘schoon’ afvoerend oppervlak, waar mogelijk, te worden geïnfiltreerd. Hiervoor is een afkoppelkansenkaart bij de gemeente aanwezig.

4.7.3 Eerder proces

Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld in 2007. Na onverwachte inundatie in 2010 heeft een serie onderzoeken en overleggen plaatsgevonden. Doel hiervan was de waterhuishoudkundige situatie zo aan te passen dat wateroverlast in de toekomst zo goed mogelijk wordt voorkomen. Alle rapporten behorende bij dit proces zijn opgenomen in de bijlagen 2 t/m 5 van het voorliggende bestemmingsplan. De meeste maatregelen, die tijdens dit proces zijn bedacht, zijn op dit moment al uitgevoerd. Vanaf paragraaf 4.7.4 wordt ingegaan op de eerder opgestelde plannen en gemaakte afspraken.

Aangezien er geen nieuwe bouwontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in dit bestemmingsplan, zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt over de bergingsruimte voor water. De wijze waarop met water wordt omgegaan wijzigt niet. Het detailniveau van de eerder gemaakte afspraken, in bijvoorbeeld watervergunningprocedures, is niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Daarnaast is deze procedure niet bedoeld om alle eerder gemaakte afspraken te herbevestigen.

4.7.4 Waterhuishoudkundige systeem Terlo

In het kader van de realisering van Terlo is een waterhuishoudingsplan opgesteld (Waterhuishoudingsplan Ontwikkelingslocatie Terlo, Bergeijk, Oranjewoud, 8 november 2010). Aanvullend op dit waterhuishoudingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de Breerijt (Functioneren Breerijt, Arcadis, 14 juli 2011), naar aanleiding van de overstroming van het gebied op 13 en 14 november 2010. In de rapportage zijn ook maatregelen buiten Terlo opgenomen om de capaciteit van het watersysteem te vergroten.

In deze rapportages zijn de kenmerken en het functioneren van het oude watersysteem en nieuwe watersysteem beschreven. Beide rapportages zijn goedgekeurd door Waterschap De Dommel en beoordeeld door Artesia (Hydrologisch neutraal bouwen van de wijk Terlo in Bergeijk, beoordeling maatregelen, Artesia, 1 juli 2011).

Eén van de buiten Terlo genomen maatregelen om de capaciteit van het watersysteem te vergroten, is de tijdelijke berging in de natuurtuin (R5). Deze berging is integraal onderdeel van de oplossing die is ontworpen voor de bergingsproblemen binnen de waterhuishouding van Terlo. Berging R5 is een tijdelijke berging in die zin dat hier niet permanent water geborgen wordt, maar dat de berging alleen bij hevige/lange regenbuien gebruikt wordt. De berging als zodanig is permanent en inmiddels volledig gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0024.png"

Tekening waterberging R5 (ligt buiten plangebied)

4.7.5 Waterhuishoudkundig plan

Om te komen tot een optimale waterhuishouding heeft er in het kader van de watertoets van Terlo op diverse momenten overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Bergeijk, Waterschap De Dommel, de stedenbouwkundige en Oranjewoud. Uit de overleggen is gebleken dat het watersysteem in de huidige situatie vrij kritisch is. Vooral de bewoners kijken sceptisch naar de plannen, vanwege wateroverlast in het verleden.

Door al in het beginstadium met de waterbeheerders de wensen en eisen ten aanzien van het toekomstige watersysteem te bespreken en in het ontwerp voldoende ruimte te reserveren voor de berging van water is ten behoeve van het bestemmingsplan Terlo een robuust waterhuishoudkundig ontwerp opgesteld. Het waterhuishoudingsplan is als bijlage bij voorliggend bestemmingsplan opgenomen. Onderstaand is een korte samenvatting van dit waterhuishoudingsplan opgenomen.

Huidige situatie

Het plangebied Terlo is in totaal circa 10 hectare groot en heeft een hoogteligging tussen NAP + 30,5 meter en NAP + 32,5 meter. Grof genomen bestaat de bodem uit matig fijn zand dat zwak tot matig siltig is en plaatselijk matig humeus. Op grotere diepten (> 1,50 m-mv) komt plaatselijk matig grof zand voor. In maart 2006 is door Oranjewoud een infiltratieonderzoek uitgevoerd. Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde doorlatendheid in Terlo 0,1 m/dag is. De locatie leent zich dan ook niet voor het infiltreren van hemelwater. Op basis van meetgegevens uit peilbuizen in het plangebied kan worden geconcludeerd dat het grondwater in Terlo behoorlijk kan stijgen. Door Terlo stroomt de Breerijt. Ten zuiden van het bebouwde gebied van Bergeijk stroomt de Keersop. In Terlo lopen verder nog enkele watergangen tussen de Weebosserweg en de Breerijt. De Breerijt is op diverse plaatsen overkluisd en heeft een afvoerende functie. Het gebied ten noorden van de Weebosserweg en buurtschap Lage Berkt watert af op de Breerijt. Ten westen van Terlo en de voetbalvelden stroomt watergang KS26. Deze watergang zorgt voor de afwatering van de landbouwgebieden ten westen van Terlo.

Het watersysteem

Op basis van de uitgangspunten, randvoorwaarden en wensen van Waterschap De Dommel en de gemeente is een ontwerp voor een watersysteem gemaakt, dat inmiddels ook al is uitgevoerd. Het watersysteem van Terlo wordt gekenmerkt door een aantal waterpartijen waarvoor deels de Breerijt ter hoogte van het plangebied wordt verbreed en verdiept. De waterpartijen functioneren als waterbergingsvoorziening.

Bij de verschillende keuzen ten aanzien van het watersysteem hebben de grondwaterstanden een grote invloed gehad. Door de regulering van het watersysteem wordt de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse van Terlo aanzienlijk verbeterd. Het watersysteem wordt met deze invulling robuuster en de kansen op overlast (vanuit grond- of oppervlaktewater) worden kleiner. De huidige watergang de Breerijt is plaatselijk verbreed, waardoor grote waterpartijen ontstaan. De waterpartijen fungeren als waterberging voor het hemelwater afkomstig van de (toekomstige) bebouwing en verharding. In de waterpartij wordt water geborgen door tijdelijk een peilstijging (met behulp van een stuw met opening) toe te staan. Wanneer de berging ‘vol’ is wordt ongelimiteerd afgevoerd over de stuw.

Bij extreme situaties (T=100) wordt een peilstijging tot maximaal 31,80 m+NAP geaccepteerd. Het uitgangspunt is hierbij dat geen inundatie optreedt vanuit het oppervlaktewater. Na een regenperiode neemt het waterpeil langzaam af door het vertraagd afvoeren van het water via de opening in de stuw. De huidige maatgevende afvoer vanuit het achterliggende afwateringsgebied wordt gewaarborgd. De waterpartij dient, gezien de beoogde beeldkwaliteit, gedurende het gehele seizoen watervoerend te zijn. Voldoende doorstroming en waterdiepte vormen de belangrijkste randvoorwaarden voor een goede waterkwaliteit. De waterpartij staat gedurende het gehele jaar in direct contact met het grondwater (wordt dus niet bedekt met klei), dit bevordert de waterkwaliteit. Wanneer het regent is hemelwater de belangrijkste toevoer van water naar de waterpartij. Doordat de waterpartij beïnvloed wordt door het grondwater is bij het ontwerp rekening gehouden met de hoogst en laagst voorkomende grondwaterstand.

Het hemelwater afkomstig van daken en bestrating wordt via een hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater. Alle woningen in het plangebied Terlo (en de nieuwe basisschool) worden aangesloten op een nieuw aan te leggen vuilwaterriool. Het nieuwe vuilwaterriool wordt via een nieuw rioolgemaal aangesloten op het bestaand gemeentelijk gemengde rioolstelsel.

Ontwatering

In Terlo kan de grondwaterstand in de huidige situatie vrij hoog komen in de nattere perioden van het jaar. Voor de toekomstige wegen en woningen gelden minimumeisen voor de benodigde ontwateringsdiepte. Het ophogen van sommige delen van het plangebied is noodzakelijk om aan de ontwateringeisen te voldoen zonder dat de grondwaterstand structureel verlaagd wordt. De mate van ophoging varieert. Naast de ophoging wordt het plangebied voorzien van drainage.

In de cunetten van de wegen in het plangebied wordt een drainagestelsel aangelegd. De drainage wordt afgestemd op de gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Wateropgave

Voor Terlo is een waterbalans opgesteld waarmee inzichtelijk is gemaakt hoeveel hemelwater binnen het plangebied moet worden geborgen om te voldoen aan de normen van het waterschap. Voor het plangebied Terlo is ten tijde van het opstellen van het voorgaande bestemmingsplan met het waterschap afgesproken dat 40 mm water binnen het plangebied moet worden geborgen, deze hoeveelheid komt overeen met een bui die eens in de 10 jaar (T=10) voorkomt. Onder extreme omstandigheden, een bui die eens in de 100 jaar (T=100) voorkomt, mag in het plangebied geen schade ontstaan door overstroming van het oppervlaktewater. Uit de berekening blijkt dat het watersysteem voldoet aan de gestelde normen van het waterschap. Een bui met een herhalingstijd van 10 jaar kan volledig worden geborgen en de T=100-bui blijft ruim onder de vloer- en wegpeilen.

Aangezien Natuurtuin ‘t Loo en het perceel Weebosserweg 29 laag liggen, wordt een gronddam aangelegd, met de kruin op NAP+31,80 m, om inundatie vanuit het plangebied Terlo bij een T=100 situatie te voorkomen.

4.7.6 Onderzoek functioneren Breerijt

In het weekend van 13 en 14 november 2010 overstroomde de Breerijt in Bergeijk. In het gebied dat overstroomde, wordt de uitbreiding Terlo gerealiseerd. Op basis van het waterhuishoudingsplan Terlo (zie voorgaande subparagraaf), de hydraulische berekeningen en de kennis van gemeente en waterschap kon niet worden verklaard waarom het gebied is overstroomd. Omdat de kans bestaat dat de Breerijt in de toekomst weer overstroomt, is het functioneren van de Breerijt beter inzichtelijk gemaakt en zijn maatregelen bepaald om overlast als gevolg van een overstroming beheersbaar te houden. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage ‘Functioneren Breerijt’. In de rapportage wordt als eerste kort ingegaan op de waterhuishouding van het gebied. Vervolgens wordt het resultaat beschreven van het onderzoek dat is uitgevoerd om het functioneren beter in beeld te krijgen. Tenslotte wordt ingegaan op de maatregelen die kunnen worden genomen om het functioneren te verbeteren en overstromingen in uitzonderlijke situaties beheersbaar te houden.

Uit het onderzoek blijkt dat de overstroming is veroorzaakt door een te kleine afvoercapaciteit van de Breerijt bij hoge debieten als gevolg van de hevige regenval (1 keer in 20 jaar). Vooral de overkluizing in de straat Breerijt geeft veel opstuwing. Door de realisatie van het woongebied Terlo bestaat het risico dat elders de lagere gebieden bij hevige regenval overstromen doordat het gebied waar de Breerijt nu overstroomt wordt opgehoogd. De maatregelen die volgen uit de rapportage zijn:

 • realiseren waterbergingen ten noorden van voetbalvelden en ter plaatse van het speelveld;
 • ‘bypass voor de Breerijt door middel van een overkluizing in de Weebosserweg;
 • hoger stuwpeil in vijverpartijen plangebied;
 • instellen van een zomer- en winterpeil in de waterpartijen van Terlo;
 • aanpassen van watergangen en duikers langs de Weebosserweg.

Uit de hydrologische berekeningen blijkt dat met deze maatregelen de situatie aanzienlijk verbeterd en wateroverlast bij soortgelijke buien als in november 2010 redelijkerwijs kan worden voorkomen, zonder dat problemen naar andere locaties worden verschoven.

4.7.7 Hydrologisch Neutraal Bouwen van de wijk Terlo in Bergeijk

Naar aanleiding van bezwaren op het waterhuishoudkundig plan en de geplande maatregelen heeft Artesia een rapportage opgesteld waarin wordt ingegaan op de zekerheden en onzekerheden van het hydrologische functioneren van de Breerijt en op de effectiviteit van de beoogde maatregelen om Terlo hydrologisch neutraal te ontwikkelen.

In de rapportage ‘Functioneren Breerijt’ is door analyse van veldmetingen en door ondersteunende berekeningen overtuigend aangetoond dat de voorgestelde aanvullende maatregelen de wateroverlastproblematiek rond de Breerijt zeer sterk reduceren.

4.7.8 Wateropgave plangebied

In het waterhuishoudingsplan voor Terlo is een waterbalans opgesteld waarmee inzichtelijk is gemaakt hoeveel hemelwater binnen het plangebied wordt geborgen. Met het waterschap is ten tijde van het opstellen van het voorgaande bestemmingsplan afgesproken dat 40 mm water binnen het plangebied wordt geborgen, deze hoeveelheid komt overeen met een bui die eens in de 10 jaar voorkomt. Bij een bui die eens de 100 jaar voorkomt wordt 69 mm geborgen. Het waterhuishoudkundig systeem is hierop gedimensioneerd. Bij nieuwe plannen adviseert het waterschap op basis van de Keur om 60 mm te bergen. Gezien de bergingsruimte van 69 mm voor een T=100 bui zou de berekende berging ook conform de huidige Keur voldoen.

Het plangebied van dit bestemmingsplan is onderdeel van het totale ontwikkelingsgebied Terlo en is dus meegenomen bij het bepalen van de wateropgave in het waterhuishoudingsplan. Het verhardingspercentage van het gebied dat binnen de grens van voorliggend bestemmingsplan valt, wordt niet hoger ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. De bergingsopgave blijft derhalve ongewijzigd. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend bestemmingsplan past binnen de kaders van het waterhuishoudkundig plan voor Terlo en de daarin geformuleerde wateropgave. Aanpassing of aanvulling van het waterhuishoudkundig plan is daarom niet noodzakelijk.

4.7.9 Geen nieuwe bouwontwikkelingen

Dit bestemmingsplan is een consoliderend bestemmingsplan en de water gerelateerde zaken zijn al in het voorgaande bestemmingsplan of middels de eerder uitgevoerde onderzoeken bepaald. Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die extra druk leggen op de waterhuishouding door bijvoorbeeld een toename van verharding of een afname van het bergend vermogen.

4.7.10 Overleg met het waterschap

In het kader van het opstellen van het waterhuishoudingsplan en de daarop volgende rapportages heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met Waterschap De Dommel.

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies voorgelegd aan het waterschap. De adviezen van het waterschap zijn overgenomen en het bestemmingsplan is hierop aangepast.

4.8 Externe veiligheid

4.8.1 Algemeen

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.


Risicobronnen voor de externe veiligheid zijn bedrijven (inrichtingen) waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (via weg, water, spoor, buisleidingen) en luchtvaartterreinen in algemene zin (luchtvaartveiligheid).


Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat één persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling van gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico's worden weergegeven in PR risicocontouren.


Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke stoffen in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een streefwaarde en heeft geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de besluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een verantwoordingsverplichting.

4.8.2 Risicovolle inrichtingen

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0025.png"

Uitsnede risicokaart

Op basis van de risicokaart (www.risicokaart.nl) is gebleken dat er in de directe omgeving van het plangebied geen inrichtingen (bedrijven) liggen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Ten zuiden van het plangebied ligt aan het Loo 121 een agrarisch bedrijf met als hoofdactiviteit het fokken en houden van pluimvee. Bij dit bedrijf is een bovengrondse propaantank 18 m3 aanwezig, waardoor het een risicovolle inrichting is. Voor deze inrichting geldt een risicoafstand (PR10-6) van 20 meter. Deze ligt niet over het plangebied.

Ten zuiden van het plangebied ligt aan de Bredasedijk 20 een agrarisch bedrijf met als hoofdactiviteit het fokken en houden van pluimvee. Ook bij dit bedrijf is een bovengrondse propaantank 18 m3 aanwezig, waardoor het een risicovolle inrichting is. Voor deze inrichting geldt een risicoafstand (PR10-6) van 20 meter. Deze ligt ook niet over het plangebied.

4.8.3 Transport gevaarlijke stoffen

Er zijn geen luchthaven of transportroutes voor gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor of leiding in de directe nabijheid van het plangebied aanwezig.

Zowel ten aanzien van het plaatsgebonden risico als het groepsrisico zijn derhalve geen belemmeringen aanwezig voor het plan. Voor dit bestemmingsplan wijzigt het groepsrisico niet.

4.8.4 Quickscan externe veiligheid

Voor het bestemmingsplan ‘Terlo' is door Oranjewoud een quickscan externe veiligheid verricht (zie Bijlage 6). Op basis van de resultaten van de quickscan is door Oranjewoud een nader onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 7).

De regionale brandweer Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant heeft op 26 oktober 2007 een advies gegeven voor de bestemmingsplannen ‘Triloo’ en ‘Terlo’.

Met het beëindigen van de verkoop van lpg (de vergunning hiervoor werd ingetrokken per 23 april 2008) is de primaire risicobron voor de plangebieden komen te vervallen. De risicobron die overblijft is de transportstroom van gevaarlijke stoffen over het Loo. Hierbij gaat het slechts om beperkt bestemmingsverkeer. Mede gelet op de afstand tot het plangebied is er geen sprake van een verhoogd risicoprofiel. Geconcludeerd is dat het aspect externe veiligheid geen beperkingen oplevert voor dit bestemmingsplan.

4.8.5 Conclusie externe veiligheid

Het plaatsgebonden risico van risicobronnen vormt geen knelpunt. Daarnaast is bij het voorliggende bestemmingsplan sprake van een bestaande situatie waarbij geen nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks worden toegestaan.

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt niet binnen het invloedsgebied van risicovolle objecten. Het bestemmingsplan legt alleen de bestaande situatie vast waardoor het groepsrisico niet wijzigt. Een verdere verantwoording over het groepsrisico wordt om deze reden niet uitgewerkt. Formeel zal de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant om advies worden gevraagd.

Tot slot kan worden gesteld dat ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen geen verslechtering optreedt van het veiligheidsniveau. Daarmee kan het bestemmingsplan Terlo 2017 verantwoord worden geacht.

4.9 Kabels en leidingen

In het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied liggen geen kabels en leidingen die planologisch relevant zijn. In het plangebied is verder ook geen sprake van straalpaden en invloeden van zendmasten.

Bovendien betreft het bestemmingsplan een actualisatie van de huidige situatie en worden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

4.10 Natuur

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de ontwikkeling voor de natuur. Het natuurbeschermingsrecht is te vinden in verdragen, Europese en nationale regelgeving en in nationaal en provinciaal beleid. Vanuit de Europese regelgeving wordt met name nadruk gelegd op de bescherming van plant- en diersoorten (Vogelrichtlijn) en leefgebieden (Habitatrichtlijn). Ten behoeve hiervan zijn dan ook diverse beschermingsgebieden aangewezen. De belangrijkste beschermingszones zijn Natura 2000-gebieden. In het vervolg van deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op respectievelijk gebiedsbescherming en soortenbescherming.

4.10.1 Gebiedsbescherming

De gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet (Nbw). Deze wet is een implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor wat betreft de gebiedsbescherming en is vanaf 1 oktober 2005 in werking getreden. Op grond van deze gebiedsbescherming vallen beschermde natuurmonumenten en de gebieden die op grond van de beide Europese richtlijnen zijn aangewezen als speciale beschermingszones (de zogenoemde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) onder het regime van de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een Nbw-vergunning worden aangevraagd. Als een Nbw-vergunning nodig is dan 'haakt' deze aan bij de omgevingsvergunning. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Ten aanzien van ontwikkelingen binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt het 'nee, tenzij-principe'.

Het plangebied bevindt zich binnen een straal van 4 kilometer van het Natura 2000-gebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'. Ook zijn er enkele gebieden uit het Natuurnetwerk Nederland gelegen in de omgeving van het plangebied. Aangezien dit bestemmingsplan consoliderend van karakter is en niet in nieuwe ontwikkelingen voorziet, worden er geen negatieve effecten veroorzaakt op de natuurwaarden in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.1724.BPBten1072-VAST_0026.png"

Natura 2000-gebied nabij plangebied (straal van 4 km)

4.10.2 Soortenbescherming

Behalve de mogelijke effecten op natuurgebieden moet tevens duidelijk zijn of het betreffende plan effecten heeft, en zo ja welke, op beschermde soorten. De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor wat betreft de soortenbescherming.

In verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met soortenbescherming en dan met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. In ruimtelijke plannen mogen geen mogelijkheden worden geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing zal worden verleend.

Standaard geldt voor het gehele plangebied de algemene zorgplicht zoals die in de Flora- en faunawet centraal staat (artikel 2). Dit houdt in dat voorafgaand aan een ingreep alle maatregelen genomen dienen te worden om nadelige gevolgen op flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Bovendien moeten de handelingen in logisch verband staan met de ontwikkeling en geen doel op zich vormen. Deze zorgplicht geldt te allen tijde, ook indien een ontheffing of vrijstelling is verleend.

4.10.3 Natuurtoets

In januari 2006 is door Oranjewoud een natuurtoets uitgevoerd voor het plangebied Terlo. De natuurtoets bestaat uit een bureaustudie en een veldbezoek. Samengevat is de conclusie van de natuurtoets dat zich op de locatie geen strikt beschermde dier- of plantensoorten bevinden die de ontwikkeling van het gebied kunnen beïnvloeden.

Vanuit de beschermde flora en fauna zijn er derhalve geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het deelgebied 2a.

In het kader van het geldende bestemmingsplan ‘Terlo’ is ook een voortoets uitgevoerd. Het doel van de voortoets is te bepalen of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. De locatie Terlo ligt op een afstand van circa 1.250 meter van de Keersop. Deze beek is eind 2006 opgenomen in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Grote Heide & De Plateaux. Door Oranjewoud zijn de mogelijke effecten van de realisatiefase en bewoning getoetst aan de beschermingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied (Voortoets Terlo & Triloo, juli 2007).

In de voortoets wordt geconcludeerd dat de voorgenomen werkzaamheden naar verwachting niet leiden tot significant negatieve effecten op de beschermingsdoelstellingen van het Habitatrichtlijngebied. Het uitblijven van effecten is gekoppeld aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de planuitwerking:

 • Er vindt tijdens en na de planrealisatie geen vervuiling plaats van met name grondwater en oppervlaktewater, die van invloed kan zijn op de beschermingsdoelstellingen van het Habitatrichtlijngebied.
 • Er vinden geen langdurige en omvangrijke bemalingen plaats ten behoeve van de realisatie die een uitstralend effect kunnen hebben dat reikt tot het watersysteem van de Keersop.
 • Er vindt geen toename plaats van de recreatieve druk ten gevolge van de planuitvoering.

Het bestemmingsplan ‘Terlo’ geeft aan dat, mocht er sprake zijn van het doorbreken van de bovengenoemde voorwaarden, dan alsnog een passende beoordeling of een verstorings- of verslechteringstoets dient te worden uitgevoerd. De conclusie betreft zowel de realisatiefase als de fase van ingebruikname. Er hoeft derhalve geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd.

In de voortoets worden de volgende aanbevelingen gedaan:

 • voorkomen van tijdelijke effecten op hydrologie: bemalingen mogen niet leiden tot grondwaterstandsdaling in het natuurgebied;
 • voorkomen van tijdelijke effecten op geluid en trilling: bouwverkeer over wegen door het aangewezen natuurgebied dient te worden voorkomen.
 • Voorliggend plan voldoet aan de gestelde voorwaarden van de voortoets.

De genoemde aanbevelingen worden meegenomen bij de realisatie van deelgebied 2b.

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die kunnen leiden tot zwaarwegende effecten op beschermde soorten. Met betrekking tot flora en fauna zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.

4.11 Archeologie en cultuurhistorie

4.11.1 Algemeen

Het grondgebied van Bergeijk kent een rijke historie, waardoor veel cultuurhistorisch en archeologisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Naast een rijk archeologisch bodemarchief zijn onder andere de historische lintstructuren, de structuur van het landschap en de aanwezigheid van monumentale en beeldbepalende gebouwen van cultuurhistorische betekenis. Gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor het behoud van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Om inzicht te krijgen in de aanwezige en te verwachten cultuurhistorische waarden is door de Kempengemeenten en A2-gemeenten een gezamenlijk erfgoedplan opgesteld. Het erfgoedplan bevat een uitgebreide inventarisatie van de archeologische en cultuurhistorische (verwachtings)waarden binnen het grondgebied van de betrokken gemeenten en een aanzet voor een integraal cultuurhistorisch beleid.

De erfgoedkaart behorende bij het erfgoedplan bestaat uit drie delen: een inventarisatiekaart (die op zijn beurt is onderverdeeld in kaarten betreffende het archeologisch, historisch en fysisch landschap en een verstoringenkaart), verwachtingen- en waardenkaarten voor archeologie en cultuurhistorie en beleidskaarten voor archeologie en cultuurhistorie. Op de beleidskaarten zijn de inventarisatie en waardering van archeologische en cultuurhistorische elementen samengebracht en geconcretiseerd. De beleidskaarten vormen de basis voor het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuurhistorie.

Het gemeentelijk erfgoedbeleid is vastgelegd in de Erfgoedverordening gemeente Bergeijk 2016, vastgesteld d.d. 22 december 2016. De erfgoedverordening is vertaald in dit bestemmingsplan. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.

4.11.2 Archeologische waarden

Op de archeologische beleidskaart, die deel uitmaakt van de erfgoedverordening, zijn de archeologische (verwachtings)waarden voor het hele gemeentelijk grondgebied in beeld gebracht. Op basis van een analyse van landschappelijke, bodemkundige en archeologische informatie is een vlakdekkende kaart opgesteld. Binnen het grondgebied van de gemeente Bergeijk is een aantal terreinen met een monumentale status aanwezig en bevinden zich diverse gebieden van archeologische waarde. Daarnaast kunnen vier archeologische verwachtingszones worden onderscheiden. Ook kunnen gebieden worden aangemerkt waarvoor geen archeologische verwachting geldt.

Op de beleidskaart wordt onderscheid gemaakt in 7 categorieën:

 • I. categorie 1: archeologisch monument;
 • II. categorie 2: gebied van archeologische waarde;
 • III. categorie 3: gebied met hoge verwachting (historische kernen en linten);
 • IV. categorie 4: gebied met hoge verwachting;
 • V. categorie 5: gebied met middelhoge verwachting;
 • VI. categorie 6: gebied met lage verwachting;
 • VII. categorie 7: gebied zonder archeologische verwachting.

De verschillende gebieden zijn/worden in de vorm van dubbelbestemmingen opgenomen in de bestemmingsplannen, waarbij regels gelden om het bodemarchief te beschermen.

Omdat de rijksbeschermde archeologische monumenten (categorie 1) zijn beschermd via de Erfgoedwet, wordt voor deze monumenten geen beschermende regeling opgenomen in het bestemmingsplan. De monumenten worden wel voorzien van een dubbelbestemming (‘Waarde - Archeologie 1’), maar deze heeft uitsluitend een signalerende functie. Voor gebieden zonder archeologische verwachting (categorie 7) gelden geen beperkingen ten aanzien van archeologie, zodat het opnemen van een dubbelbestemming voor deze categorie niet zinvol is. De dubbelbestemmingen voor de overige categorieën bevatten een beschermende regeling. Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit kan in de vorm van het treffen van technische maatregelen, het doen van een opgraving of archeologische begeleiding van werkzaamheden. Daarnaast is een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden opgenomen.

Per dubbelbestemming gelden ondergrenzen voor wat betreft de oppervlakte en diepte van de verstoring. Voor verstoringen met een beperkt oppervlak of een beperkte verstoringsdiepte is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. De ondergrenzen variëren, overeenkomstig het erfgoedplan, per dubbelbestemming. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen met de dubbelbestemmingen die in voorliggend bestemmingsplan voorkomen. Per dubbelbestemming is aangegeven wat de ondergrenzen voor de oppervlakte en diepte van de verstoring zijn. Dus dat betekent dat als er bijvoorbeeld voor een ontwikkeling, gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4.1', over een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld de grond wordt geroerd, eerst een archeologisch onderzoek zal moeten uitwijzen dat hierdoor geen archeologische waarden worden verstoord.

In de dubbelbestemmingen ‘Waarde - Archeologie 4.2’ en ‘Waarde - Archeologie 5.2’ is in de regeling rekening gehouden met een ondergronds gelegen esdek.

categorie   dubbelbestemming   ondergrens oppervlakte   ondergrens diepte  
1 archeologisch monument   Waarde - Archeologie 1   0 m2   0 m-mv  
2 archeologische waarde   Waarde - Archeologie 2   100 m2   0,3 m-mv  
3 hoge verwachting (historische kernen en linten)   Waarde - Archeologie 3   250 m2   0,3 m-mv  
4 hoge verwachting (zonder esdek)   Waarde - Archeologie 4.1   500 m2   0,3 m-mv  
4 hoge verwachting (met esdek)   Waarde - Archeologie 4.2   500 m2   0,5 m-mv  
5 middelhoge verwachting (zonder esdek)   Waarde - Archeologie 5.1   2.500 m2   0,3 m-mv,
agrarische gronden 0,5 m-mv  
5 middelhoge verwachting (met esdek)   Waarde - Archeologie 5.2   2.500 m2   0,5 m-mv  
6 lage verwachting   Waarde - Archeologie   25.000 m2   0,4 m-mv,
agrarische gronden
0,5 m-mv  

Binnen het plangebied komen de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 3, Waarde - Archeologie 4.2, Waarde - Archeologie 5.1, Waarde - Archeologie 5.2 en Waarde - Archeologie 6 voor.

4.11.3 Cultuurhistorische waarden

Het noordelijke en zuidelijk gelegen bebouwingslinten van respectievelijk de Weebosserweg en het Loo hebben cultuurhistorische waarde, omdat deze de historische ontwikkeling van de kern Bergeijk laat zien.

In het plangebied zelf zijn geen waardevolle elementen of structuren en beschermde cultuurhistorische waarden aangegeven. In de directe omgeving van het plangebied ligt een aantal rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden.

Centraal door het plangebied loopt de historische loop van de beek de Breerijt. Bij de planvorming voor Terlo is rekening gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Zo blijft de Breerijt behouden als centrale ruggengraat van het gebied en worden de dorpslinten Loo en Weebosserweg gerespecteerd. Het plangebied past binnen de stedenbouwkundige opzet van Terlo. Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden.

Hoofdstuk 5 Het bestemmingsplan

5.1 Plansystematiek

5.1.1 Algemeen

Het bestemmingsplan 'Terlo 2017' heeft tot doel een juridischplanologische regeling te scheppen voor de bebouwing en het gebruik van gronden en gebouwen. Het bestemmingsplan is gericht op het beheer van de bestaande situatie en heeft daarom een conserverend karakter.

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Voor zover mogelijk is ook vooruitgelopen op de aanstaande Omgevingswet.

Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering, die per 1 januari 2010 wettelijk verplicht is, voldoet het plan ook aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Dit bestemmingsplan beschrijft meer dan alleen de hoofdlijnen van het beleid, maar treedt niet al te zeer in details. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het bieden van een flexibele juridische regeling, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid wordt geschaad.

5.2 Opzet van de regels

Overeenkomstig de SVBP 2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingsregels opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels. Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

5.2.1 Inleidende regels

Begrippen (art. 1):

In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvoldoende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn. Een aantal begrippen is standaard voorgeschreven in de SVBP 2012.

Wijze van meten (art. 2):

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van meten is aangesloten bij de SVBP 2012.

5.2.2 Bestemmingsregels

Ter verkrijging van een logische opbouw wordt de navolgende volgorde in de bestemmingsregeling aangehouden voor de opgenomen bestemmingen:

 • 1. Bestemmingsomschrijving;
 • 2. Bouwregels;
 • 3. Specifieke gebruiksregels (indien noodzakelijk);
 • 4. Afwijken van de gebruiksregels (indien noodzakelijk);
 • 5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden (indien noodzakelijk);
 • 6. Wijzigingsbevoegdheid (indien noodzakelijk).

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Vervolgens worden de andere aan de grond toegekende functies genoemd.

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor zover nodig wordt een onderscheid gemaakt in woningen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de toetsing van aanvragen voor een omgevingsvergunning aanmerkelijk vereenvoudigd en inzichtelijker is.

In de specifieke gebruiksregels staat aangegeven welke gebruik in ieder geval strijdig is met de bestemmingsomschrijving. Van de gebruiksregels kan tevens afgeweken worden middels een omgevingsvergunning voor meer gebruiksmogelijkheden (afwijken van de gebruiksregels).

In de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen onder welke voorwaarden een bestemming omgezet kan worden naar een andere bestemming. In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader toegelicht. Hierbij wordt, conform SVBP2012, een alfabetische volgorde aangehouden.

5.2.3 Algemene regels

In artikel 17, de anti-dubbeltelbepaling wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk. In artikel 18 zijn algemene bouwregels opgenomen, met daarin regels voor ondergrondse bouwwerken en ondergeschikte bouwdelen. In artikel 19 en 20 zijn algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels opgenomen. In artikel 22 zijn de overige regels opgenomen.

5.2.4 Overgangs- en slotregels

In de bepaling Overgangsrecht (artikel 23) is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden bestaande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken van het plan. In de Slotregel (artikel 24) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.

5.3 De bestemmingen

5.3.1 Bedrijf

Deze bestemming is opgenomen voor het bestaande installatiebedrijf in het plangebied. Binnen deze bestemming zijn verder toegestaan een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning', ondergeschikte productiegebonden detailhandel, opslag en uitstalling, tuinen, erven en verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, groenvoorzieningen, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Op de verbeelding is een bouwvlak aangegeven, waarbinnen de bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning mogen worden gerealiseerd.

Tevens zijn het bebouwingspercentage (gemeten ten opzichte van bouwvlak), de maximale goothoogte en de bouwhoogte op de verbeelding aangegeven. Bijgebouwen bij bedrijfswoningen mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.

5.3.2 Groen

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor groenvoorzieningen, bermen en beplantingen, speelvoorzieningen, inritten, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen voor langzaam verkeer en tot slot nutsvoorzieningen.

Op deze gronden zijn alleen gebouwen voor voorzieningen van algemeen nut toegestaan. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.

5.3.3 Maatschappelijk

De voor ‘Maatschappelijk' bestemde gronden zijn bedoeld voor maatschappelijke en culturele voorzieningen, tuinen, erven en verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, groenvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Binnen deze bestemming is een bouwvlak opgenomen voor bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken. Het maximale bebouwingspercentage en de toegestane bouwhoogte zijn op de verbeelding aangegeven. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.3.4 Sport

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor sportvoorzieningen, tuinen, erven en verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, groenvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Er zijn gebouwtjes toegestaan voor de opslag van materialen ten behoeve van buitensporten (maximaal 100 m2) en dug-outs. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.

5.3.5 Tuin

De voortuinen bij woningen in de bestemming ‘Wonen’ zijn voorzien van de bestemming ‘Tuin’. Het bestemmingsvlak 'Tuin' is op de verbeelding opgenomen op de voortuinen, inclusief inritten, tot 1 m achter de voorgevelrooilijn en op delen van achtertuinen waar bebouwing niet gewenst is. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan. Erfafscheidingen mogen maximaal 1 meter hoog zijn. In specifieke situaties is een hogere erfafscheiding toegestaan. Dit is dan aangeduid op de verbeelding. Ook zijn erkers (onder voorwaarden) ten behoeve van de aangrenzende hoofdgebouwen (woningen) toegestaan.

Het oprichten van een carport/overkapping voor de voorgevelrooilijn is direct mogelijk binnen de bestemming 'Tuin'. Als voorwaarde geldt dat de carport/overkapping niet meer dan 1 meter uit de voorgevelrooilijn mag worden opgericht en dat deze open blijft aan alle kanten, uitgezonderd de zijde die tegen de gevel aan wordt geplaatst.

Deze gronden mogen worden gebruikt als tuin, inclusief inritten, bij de woningen.

5.3.6 Verkeer - Verblijfsgebied

De tot ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ bestemde gronden zijn onder andere bedoeld voor voorzieningen voor verkeer en verblijf, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en tot slot nutsvoorzieningen. Herinrichting van de wegen is, indien daar aanleiding toe is, mogelijk binnen deze bestemming.

Op deze gronden zijn alleen gebouwen voor voorzieningen van algemeen nut toegestaan. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.

5.3.7 Water

De voor ‘Water’ bestemde gronden zijn bedoelde voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen, groenvoorzieningen en voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder bruggen, duikers en gelijksoortige voorzieningen.

Op of in deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

5.3.8 Wonen

De voor ‘Wonen’ bestemde gronden zijn onder andere bedoeld voor wonen, al dan niet in combinatie met beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten. Ook toegestaan zijn inritten, tuinen, erven en verhardingen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Op de verbeelding is het bestemmingsvlak 'Wonen' opgenomen voor het deel van het perceel waar bouwwerken (hoofdgebouw, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouw zijnde) mogen worden opgericht. Om te voorkomen dat op grote percelen bijbehorende bouwwerken op een te grote afstand van het hoofdgebouw worden opgericht, geldt voor het bestemmingsvlak 'Wonen' een diepte van maximaal 40 meter. Zo blijft de bebouwing geclusterd op het perceel.

Uitsluitend binnen het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag het hoofdgebouw gebouwd worden. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. Er is een bouwvlak opgenomen per vrijstaande woning, blok van aangesloten woningen en blok van halfvrijstaande woningen. Binnen het bouwvlak mogen maximaal het bestaande aantal legale woningen worden opgericht, tenzij anders aangeduid.

Verder gelden voor de bouwvlakken op de verbeelding de volgende uitgangspunten:

 • Standaard wordt een minimale afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens aangehouden. Uitzondering hierop zijn bestaande hoofdgebouwen die al op een kortere afstand van de perceelsgrens liggen. Dan geldt de bestaande afstand.
 • Voor vrijstaande woningen op percelen van meer dan 31 meter breed, geldt een standaard breedte van het bouwvlak van 25 meter.
 • Voor bouwvlakken geldt een standaard diepte van 12 meter bij aaneengesloten woningen en 15 meter bij vrijstaande woningen.
 • De maximale goot- en bouwhoogte zijn per bouwvlak aangeduid op de verbeelding. De dakhelling mag niet meer bedragen dan 60 graden, tenzij anders aangeduid.

Het deel van het achtererfgebied binnen de bestemming 'Wonen' (exclusief het bouwvlak) mag voor maximaal 80% worden bebouwd tot een maximum oppervlak van 200 m2. De maximale goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 3,2 meter. De maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter, tenzij het hoofdgebouw is uitgevoerd met een plat dak. Dan geldt voor het met het hoofdgebouw verbonden bijbehorend bouwwerk een maximum bouwhoogte van 3,2 meter. In de regels zijn aanvullende bouwregels opgenomen.


Binnen de bestemming zijn verschillende afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Voor het uitoefenen van een beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit zijn specifieke gebruiksregels opgenomen. De toegestane beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten zijn opgenomen in een bijlage bij de regels.

5.3.9 Woongebied

Deze gronden zijn bestemd voor woningen in de vorm van vrijstaande, halfvrijstaande en aaneengebouwde woningen en beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. Verder zijn de gronden bestemd voor alle bijbehorende functies rondom wonen, zoals tuinen en erven, verkeer en verblijf, parkeren, groen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Ter plaatse van de aanduidingen ‘verkeer’ dient in ieder geval de hoofdontsluiting van het woongebied plaats te vinden.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen conform deze bestemming, mag niet eerder worden verleend, dan nadat de waterbergingen R3, R4 en R5, zoals aangegeven op de in de bijlage bij de regels opgenomen kaart behorende bij de 1e fase watervergunning, zijn gerealiseerd.

Binnen deze bestemming is geen bouwvlak opgenomen om flexibiliteit te creëren. In de regels zijn verder bepalingen opgenomen voor het bouwen van de hoofdgebouwen, bijgebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen.

Er is een aantal mogelijkheden opgenomen om met een omgevingsvergunning van bepaalde bouw- en gebruiksregels af te wijken.

5.3.10 Waarde - Archeologie

Overeenkomstig de gemeentelijke erfgoedverordening zijn dubbelbestemmingen opgenomen ter bescherming van de archeologische (verwachtings)waarden. Voorliggend bestemmingsplan bevat de dubbelbestemmingen: Waarde - Archeologie 3, Waarde - Archeologie 4.2, Waarde - Archeologie 5.1, Waarde - Archeologie 5.2 en Waarde - Archeologie 6. De systematiek van elke dubbelbestemming is hetzelfde, alleen de ondergrenzen zijn verschillend.

Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit kan in de vorm van het treffen van technische maatregelen, het doen van een opgraving of archeologische begeleiding van werkzaamheden. Daarnaast is een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden opgenomen. Per dubbelbestemming gelden ondergrenzen voor wat betreft de oppervlakte en diepte van de verstoring. Voor verstoringen met een beperkt oppervlak of een beperkte verstoringsdiepte is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. De ondergrenzen variëren, overeenkomstig de erfgoedverordening, per dubbelbestemming.

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

In het bestemmingsplan ‘Terlo 2017’ is de bestaande situatie vastgelegd, met inachtneming van de geldende rechten. Het plan betreft een actualisatie van een verouderd bestemmingsplan, met bijbehorend juridisch-planologisch regime. Eventuele (binnenplanse) afwijkingen of wijzigingen komen voor rekening van particuliere opdrachtgevers.

De te ontwikkelen gronden binnen het plangebied van dit bestemmingsplan zijn volledig in eigendom van de gemeente Bergeijk. De gemeente heeft voor dit deel van Terlo een grondexploitatie opgesteld. Deze exploitatie is financieel sluitend, waarmee de financieel economische haalbaarheid van dit plan is verzekerd.

6.2 Exploitatieplan

Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten, indien sprake is van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor het bestemmingsplan.

Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.

Het bestemmingsplan is in hoofdzaak een beheerplan. Het voorziet niet in ontwikkelingen van een dusdanige omvang dat daarvoor gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan moet worden opgesteld.

Hoofdstuk 7 Procedures

7.1 Inspraak en vooroverleg

Het bestemmingsplan ‘Terlo 2017’ is in het kader van de inspraakprocedure met ingang van 13 april 2017 zes weken ter inzage gelegd en is daarnaast digitaal toegankelijk gemaakt. Verder is op 2 mei 2017 een inloopavond voor bewoners en andere belanghebbenden/belangstellenden georganiseerd op het gemeentehuis, waarbij de gelegenheid werd geboden tot het stellen van vragen over het voorontwerpbestemmingsplan. Gedurende de periode van terinzagelegging is één inspraakreactie ingediend.

Het voorontwerpbestemmingsplan is daarnaast overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betrokken instanties. Er zijn reacties ontvangen van de Gasunie, de Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel.

De vooroverlegreacties van de Gasunie en de Provincie leiden niet tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. De vooroverlegreactie van het waterschap heeft wel tot wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan geleid.

In Bijlage 9 bij de toelichting is de 'Nota inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Terlo 2017' opgenomen met een samenvatting van de inspraakreactie en vooroverlegreacties. Hierin is ook aangegeven op welke punten het bestemmingsplan is aangepast.

7.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Terlo 2017’ is met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gedurende de periode van terinzagelegging zijn één zienswijze en twee reacties ingediend. In de Nota van zienswijzen (Bijlage 10) is het gemeentelijk standpunt op deze zienswijzen opgenomen en of deze hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

7.3 Vaststelling

In de raadsvergadering van 28 september 2017 is het bestemmingsplan 'Terlo 2017' vastgesteld.