direct naar inhoud van Artikel 47 Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 47 Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel

47.1 Bestemmingsomschrijving
47.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing), patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld) en gebieden, met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' de monumenten, zoals vastgelegd in Bijlage 3 'overzicht monumenten', en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de karakteristieke panden.

47.1.2 Waarden

Bij nieuwbouw, vervanging, verbouwing en uitbreiding van gebouwen worden de hierna beschreven karakteristieken en waarden gerespecteerd. Deze komen als volgt tot uitdrukking:

bebouwingswand, rooilijn   - gesloten bebouwingswand met richting het zuiden enkele openingen;
- eenduidige voorgevelrooilijn;
- oriëntatie bebouwing op de voorgevel.  
straatprofiel   - invalsweg met vrijwel recht beloop, richting het noorden breder profiel en gebogen verloop;
- aan de noordzijde groene middenberm met bomen, aan zuidzijde groenstructuur afwezig;
- bebouwing ligt direct aan de weg.  
bebouwingstypologie   - aan de zuidwestwand aaneengesloten 19e eeuwse herenhuizen.  
maatvoeringen   - woonhuizen hebben vergelijkbare breedte en diepte;
- twee bouwlagen met kap.  
kapvormen   - afwisseling in kapvorm, toegepast zijn zadeldak en schilddak.  
nokrichting   - loodrecht op de voorgevel.  
bijzondere structuren/elementen   - herenhuizen, al dan niet met speklagen en geplaatst op een plint, bepalen het straatbeeld.  
47.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

47.2 Bouwregels
47.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel' aangewezen gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien:

 • a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • b. wordt voldaan aan de waarden zoals genoemd in artikel 47.1.2.
47.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
47.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren in de openbare ruimte:

 • a. veranderingen aan te brengen in de aanwezige stedenbouwkundige structuur;
 • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages, houtwallen en singels in de openbare ruimte.
47.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 47.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
47.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 47.3.1 mag alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 47.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

47.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 47.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

47.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
47.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Kornputsingel' aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

47.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 47.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
47.4.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 47.4.1 mag alleen worden verleend indien:

 • a. de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde niet langer aanwezig of handhaafbaar is;
 • b. het delen van panden betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek dan wel cultuurhistorisch waardevol vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde plaatsvindt;
 • c. een positief advies wordt verkregen van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie.
47.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 47.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.