direct naar inhoud van Artikel 48 Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 48 Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg

48.1 Bestemmingsomschrijving
48.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing), patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld) en gebieden, met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' de monumenten, zoals vastgelegd in Bijlage 3 'overzicht monumenten', en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de karakteristieke panden.

48.1.2 Waarden

Bij nieuwbouw, vervanging, verbouwing en uitbreiding van hoofdgebouwen worden de hierna beschreven karakteristieken en waarden gerespecteerd. Deze komen als volgt tot uitdrukking:

bebouwingswand, rooilijn   - open bebouwingslint met richting het buitengebied gronden die agrarisch in gebruik zijn;
- de afstand tussen de bebouwing onderling wordt richting het buitengebied steeds groter;
- verspringingen in voorgevelrooilijn;
- oriëntatie bebouwing op de voorgevel.  
straatprofiel   - invalsweg met breed profiel en vrijwel recht beloop;
- duidelijke groenstructuur in de vorm van bomenrijen aan weerszijden van de weg (na rotonde met Gagelsweg);
- bebouwing ligt op enige afstand van de weg.  
bebouwingstypologie   - vrijstaande en enkele halfvrijstaande woningen;
- diversiteit in bouwstijlen, doordat bebouwingslint verdicht is in verschillende decennia.  
maatvoeringen   - één of twee bouwlagen met kap.  
kapvormen   - zadel- en schilddaken wisselen elkaar af.  
nokrichting   - afwisselend loodrecht op of evenwijdig met de voorgevel.  
bijzondere structuren/elementen   - beeldbepalende eind 19e eeuwse villa markeert de hoek van de Oostwijkstraat en de Meppelerweg;
- bijgebouwen liggen achter de achtergevel van het hoofdgebouw;
- op enkele plaatsen in het lint zijn enkele andere functies aanwezig die afwijken in maat en schaal;
- aanwezigheid van de Algemene en Rooms Katholieke begraafplaatsen met parkje.  
48.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

48.2 Bouwregels
48.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg' aangewezen gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien:

 • a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • b. wordt voldaan aan de waarden zoals genoemd in artikel 48.1.2.
48.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
48.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren in de openbare ruimte:

 • a. veranderingen aan te brengen in de aanwezige stedenbouwkundige/landschappelijke structuur;
 • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages en singels;
 • c. aanbrengen van verhardingen.
48.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 48.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
48.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 48.3.1 mag alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 48.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

48.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 48.3.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

48.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
48.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Meppelerweg' aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

48.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 48.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
48.4.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 48.4.1 mag alleen worden verleend indien:

 • a. de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde niet langer aanwezig of handhaafbaar is;
 • b. het delen van panden betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek dan wel cultuurhistorisch waardevol vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde plaatsvindt;
 • c. een positief advies wordt verkregen van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie.
48.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 48.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.