direct naar inhoud van Artikel 46 Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 46 Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan

46.1 Bestemmingsomschrijving
46.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing), patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld) en gebieden, met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' de monumenten, zoals vastgelegd in Bijlage 3 'overzicht monumenten', en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de karakteristieke panden.

46.1.2 Waarden

Bij nieuwbouw, vervanging, verbouwing en uitbreiding van hoofdgebouwen worden de hierna beschreven karakteristieken en waarden gerespecteerd. Deze komen als volgt tot uitdrukking:

bebouwingswand, rooilijn   - open bebouwingslint deels grenzend aan de stadsgracht;
- bebouwing ligt op afstand van elkaar. Aan de noord- en zuidzijde van de J.H. Tromp Meesterstraat heeft de bebouwing een aaneengesloten karakter;
- verspringingen in voorgevelrooilijn;
- oriëntatie bebouwing op de voorgevel.  
straatprofiel   - woonstraat met breed profiel en gebogen beloop;
- met name het zuidelijke deel duidelijke groenstructuur in de vorm van bomenrij parallel aan de gracht;
- bebouwing ligt op enige afstand van de weg.  
bebouwingstypologie   - afwisselend vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten villa's en herenhuizen;
- eind 19e, begin 20e eeuwse bouwstijlen.  
maatvoeringen   - woonhuizen variëren in breedte en diepte;
- twee bouwlagen met kap.  
kapvormen   - sterke afwisseling in kapvormen.  
nokrichting   - afwisselend loodrecht op en evenwijdig met de voorgevel.  
bijzondere structuren/elementen   - vrijstaande herenhuizen en villa's in eclectische stijl bepalen het straatbeeld;
- de gracht rondom het centrum.  
46.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

46.2 Bouwregels
46.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan' aangewezen gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien:

 • a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • b. wordt voldaan aan de waarden zoals genoemd in artikel 46.1.2.
46.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
46.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren in de openbare ruimte:

 • a. veranderingen aan te brengen in de aanwezige stedenbouwkundige/landschappelijke structuur;
 • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages, houtwallen en singels.
46.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 46.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
46.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 46.3.1 mag alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 46.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

46.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 46.3.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

46.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
46.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie J.H. Tromp Meesterstraat en Tramlaan' aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

46.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 46.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
46.4.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 46.4.1 mag alleen worden verleend indien:

 • a. de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde niet langer aanwezig of handhaafbaar is;
 • b. het delen van panden betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek dan wel cultuurhistorisch waardevol vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde plaatsvindt;
 • c. een positief advies wordt verkregen van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie.
46.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 46.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.