direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Lint-Zuid 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1621.BP0184-VAST

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het vigerende bestemmingsplan Lint-Zuid uit 22 november 2007 is bijna 10 jaar oud. De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente iedere 10 jaar bestemmingsplan te herzien. Het voorliggende bestemmingsplan Lint-Zuid 2017 voorziet in deze verplichting.

1.2 Actualiteitstoets bestemmingsplan Lint-Zuid

Het plangebied van het bestemmingsplan Lint-Zuid is volop in ontwikkeling, mede gezien de destijds opgelegde woningbouwtaakstelling van de gemeente Lansingerland. Het bestemmingsplan uit 2007 voorzag enerzijds in het behoud van het lint als belangrijke stedenbouwkundige structuur en anderzijds in de ontwikkeling van woningbouw en andere functies in een lage dichtheid in aansluiting op het lint. Op basis van dit bestemmingsplan uit 2007 zijn de afgelopen jaren diverse (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Deels betreft dat uitwerkings- en of wijzigingsplannen en deels zijn buitenplanse afwijkingen gevolgd. In Bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle vigerende bestemmingsplanregelingen. Door deze tussentijdse uitwerkingen en wijzigingen zijn voor grote delen van het plangebied actuele bestemmingsplanregelingen tot stand gekomen. Daarnaast geldt voor het gebied deels nog een uitwerkingsplicht. Voor de gronden moeten burgemeester en wethouders nog een uitwerkingsplan opstellen. Het is op dit moment niet wenselijk deze ontwikkelingsmogelijkheden te herzien. Voorzover het bestemmingsplan Lint-Zuid de afgelopen 10 jaar niet meer actueel was, is daarin voorzien door een afwijkingsprocedures. Concluderend kan worden gesteld dat het bestemmingsplan Lint-Zuid (2007) nog steeds voorziet in een actueel planologisch kader.

Omgevingsplan Lint-Zuid

Voor het plangebied Lint-Zuid wordt momenteel in het kader van Crisis- en herstelwet een 'pilot bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' opgesteld. Doel van deze pilot is om vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet alvast ervaring op te doen met de Omgevingswet en de opvolger van het bestemmingsplan, het omgevingsplan. Uiteindelijk is het de bedoeling deze pilot in 2018 als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vast te stellen. Dit gegeven vormt een extra argument om de voorliggende herziening zo eenvoudig mogelijk te houden en zoveel mogelijk te beperken tot het overnemen en vastleggen van bestaande rechten.

1.3 Doel

Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel de vigerende regeling zoveel mogelijk één op één over te nemen zodat het huidige bestemmingsplan Lint-Zuid de actuele delen kan behouden en bestaande rechten niet onnodig worden aangetast. Wel dient in het kader van de actualisatieplicht te worden voldaan aan de eisen uit de Standaard voor Ruimtelijke Plannen (SVBP). Daarnaast is het noodzakelijk vanuit andere ruimtelijke aspecten na te gaan of sprake is van een noodzaak tot actualisatie en het bestemmingsplan op dit onderdeel te herzien. In deze toelichting is dit per aspect nagegaan en is aangegeven hoe dit doorwerking heeft gekregen in de voorliggende herziening.

1.4 Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Lint-Zuid 2017 komt overeen met het plangebied Lint-Zuid uit 2007. Uitzondering betreft perceel Rodenrijdseweg 54. Voor dit perceel loopt een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure.

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

Uitgangspunt voor het voorliggende bestemmingsplan is het zoveel mogelijk behouden van bestaande rechten. Bij de opzet van de regels is daarbij een vaste methodiek gevolgd: de hoofdregel.

Uitleg van de hoofdregel

De planverbeelding en regels zijn opgebouwd uit de vigerende bestemmingregeling van meest recent tot minst recent zoals aangegeven in Bijlage 1 Omzettingstabel. De eerste bestemmingsregeling volgens deze tabel betreft het wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431. In dit wijzingsplan komt bijvoorbeeld de bestemming Wonen (artikel 4) voor. Op de planverbeelding Lint-Zuid 2017 is deze opgenomen als Wonen. De tweede bestemmingsplanregeling volgens de omzettingstabel betreft het uitwerkingsplan Lint Zuid deelgebied II, nabij Rodenrijseweg 118a. Ook dit uitwerkingsplan kent een bestemming Wonen. Deze bestemming wijkt echter af van de bestemming Wonen uit het wijzigingsplan. Om die reden is in de voorliggende herziening voor de gronden de bestemming Wonen - 1 opgenomen. Op die manier blijven de bestaande rechten onaangetast. Op vergelijkbare wijze is in de omzettingstabel per vigerende bestemming aangegeven hoe deze is omgezet naar de voorliggende herziening.

Uitzonderingen op de hoofdregel

In een aantal gevallen is een uitzondering gemaakt op de hoofdregel. In de omzettingstabel is per bestemming aangegeven of sprake is van een uitzondering en tot welke afwijkende regeling dat heeft geleid.

Daarnaast is sprake van een aantal generieke uitzonderingen op de hoofdregel:

 • 1. In de voorliggende herziening is er voor voor gekozen alle opgenomen parkeernormen te schrappen en in plaats daarvan aansluiting te zoeken bij de meest recente regeling de conform de parapluherziening die voor de gehele gemeente geldt.
 • 2. De diverse regelingen voor beroepen- en bedrijven aan huis zijn vervangen door één gelijkluidende regel gebaseerd op de meest recente standaardregeling binnen de gemeente.
 • 3. Alle wijzigingsgebieden die betrekking hebben op een concreet gebied, zoals aangegeven in het vigerende bestemmingsplan, zijn geregeld in één artikel algemene wijzigingsbevoegdheid. In artikel 45.2 is bepaald dat op de aangegeven gronden sprake is van een wijzigingsbevoegdheid en wordt verwezen naar de regeling zoals die in het vigerende plan gold. Op de planverbeelding is de oorspronkelijke nummering van de wijzigingsgebieden aangehouden.
 • 4. Tuinbestemmingen: de vigerende bestemmingsplanregeling kennen een grote variatie aan de bouwregels die gelden in de voortuinen. In afwijking van de vigerende bestemmingsplannen is er voor gekozen op ieder perceel een algemene bestemming 'Tuin' op te nemen, gebaseerd op de regeling uit het wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431. Indien sprake is van grote afwijkingen ten opzichte van de vigerende rechten is dat met een aanduiding geregeld.
 • 5. Eenheid in begrippen: waar mogelijk is in de voorliggende herziening getracht zoveel mogelijk eenheid in begrippen aan te houden.
 • 6. Voor alle openbare bestemmingen groen, water, verkeer is er voor gekozen waar mogelijk te kiezen voor zoveel mogelijk eenheid in bestemmingen en zijn de meeste recente bestemmingen als uitgangspunt genomen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is in samenspraak met het waterschap gekozen voor de beleidslijn dat gronden bestemd als water in het oude bestemmingsplan Lint-Zuid die niet zijn gelegen binnen de keurstrook omgezet kunnen worden naar de bestemmingen Tuin, Groen of Verkeer als dat meer recht doet aan de feitelijke situatie.
 • 7. Voor de veel voorkomende bestemmingen Waterstaat/Waterkering en Waterkering en varianten daarop, is er voor gekozen een eensluidende regeling op te nemen die gebaseerd is op de regeling uit het uitwerkingsplan Lint Zuid deelgebied II, nabij Rodenrijseweg 118a. De regeling zoals opgenomen in dit uitwerkingsplan sluit het beste aan op de manier waarop in overleg met het Hoogheemraadschap de waterkering en keurstroken geregeld moeten worden.
 • 8. Voor archeologie is uitgegaan van de gemeentelijke beleidskaart en is een overeenkomstige bestemmingsregeling opgenomen.
 • 9. De goot- en nokhoogtes van alle panden in het plangebied zijn geinventariseerd. In een aantal gevallen is geconstateerd dat de toegestane goot- en of nokhoogten te fors wordt geacht in relatie tot de bebouwingspatroon in de omgeving. In dat geval is een lagere goot- en/of nokhoogte opgenomen.
 • 10. De begripsbepaling detailhandel is voor alle plannen gelijkgetrokken, waarbij webwinkel en een afhaalpunt niet als detailhandel worden aangemerkt (en dus toegestaan zijn als bedrijfsfunctie).
 • 11. Voor in het plangebied voorkomende monumenten en cultuurhistorische waardevolle bebouwing zijn de aanduidingen 'monument' en 'karakteristiek' opgenomen. Voor monumenten geldt de monumentenwetgeving, voor de 'karakteristieke' panden is een sloopverbod opgenomen, gebaseerd op de regeling uit Lint-Zuid (2007).
 • 12. De bouwmogelijkheid op het peceel naast Rodenrijseweg 103 is na sloop van de woning geschrapt.
 • 13. Op het perceel Rodenrijseweg 295 stond op de plankaart van Lint-Zuid (2007) een aanduiding 'maatschappelijk' die niet in de regels was opgenomen. De aanduiding 'maatschappelijk' is geschrapt.
 • 14. Diverse afwijkingsprocedures (kruimelgevallenregelingen) verwerkt zijn in dit bestemmingsplan.
 • 15. Vangnetbepaling: omdat de omzetting van oud naar nieuw niet altijd juridisch sluitend is te krijgen, is in het bestemmingsplan een algemene afwijkingsbevoegdheid (artikel 44.1) opgenomen die burgemeester en wethouders kunnen toepassen indien de uitleg van dit bestemmingsplan zou leiden tot een onbedoelde verslechtering van de rechtspositie van belanghebbenden. Diverse redactionele aanpassingen indien dat voor de leesbaarheid van de planregels noodzakelijk werd geacht.

Hoofdstuk 3 Toetsing ruimtelijk relevante aspecten

In dit hoofdstuk is nagegaan of er vanuit ruimtelijk relevant beleid en wetgeving aanleiding is af te wijken van het uitgangspunt dat zoveel mogelijk moet worden uitgegaan van bestaande rechten.

3.1 Ruimtelijk beleid

De ontwikkelingen zoals voorzien in Lint-Zuid sluiten aan op het beleid van rijk en provincie om bestaande ruimte beter te benutten, de leefkwaliteit van de bebouwde ruimte te versterken en de stedelijke waterstructuur te optimaliseren. Nieuw ruimtelijk rijks - en provinciaal beleid vormt geen aanleiding voor een andere afweging dan in 2007.

3.2 Verkeer

De afgelopen 10 jaar is niet gebleken dat in het plangebied van het bestemmingsplan Lint-Zuid uit 2017 sprake is van verkeerskundige knelpunten die voortkomen uit de geldende planolische regelingen. Wel is zoals opgemerkt in Hoofdstuk 2 Planbeschrijving sprake van nieuw parkeerbeleid dat voor de gehele gemeente van toepassing is. Dit nieuwe beleid is overgenomen in de voorliggende herziening door alle parkeernormen te schrappen en te verwijzen naar het nieuwe parkeerbeleid middels een voorwaardelijke verplichting.

3.3 Milieuaspecten en natuur

Door de DCMR is recent een onderzoek (Bijlage 2) uitgevoerd naar alle milieu- en omgevingsaspecten in het plangebied. Uit dit onderzoek blijkt dat niet gebleken is van bestaande knelpunten die in de voorliggende herziening een aanpassing van de huidige regeling vereisen. De door de DCMR gesignaleerde knelpunten en aandachtspunten zullen bij het opstellen van het omgevingsplan voor Lint-Zuid een actuele regeling krijgen. Niet gebleken is dat het op dit moment noodzakelijk is tot herziening van vigerende bestemmingsplanregeling te komen.

3.4 Water

Het beleid ten aanzien van waterveiligheid en waterkwaliteit zoals opgenomen in het bestemmingsplan Lint-Zuid uit 2007 is nog steeds actueel. In het voorliggende plan heeft dat een actuele vertaling gekregen door de meeste recente keurregelingen uit recente planherzieningen als basis te nemen voor de opgenomen bestemming Waterkering en Waterstaat. Voor het overige is er vanuit het belang water geen noodzaak tot herziening van de vigerende bestemmingsplanregels.

Na de vaststelling van het moederplan in 2017 is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor klimaatverandering. Naast de overheid kunnen ook particuliere initiatieven bijdragen aan het klimaatbestendiger inrichten van het terrein. Binnen het plangebied en de uitvoering daarvan bestaan mogelijkheden voor creatieve, simpele en efficiënte oplossingen om water of vasthoudmaatregelen aan te leggen of toe te passen. Met name binnen de bestemming 'wonen, tuin en groen' zijn hier gorde mogelijkheden voor.

Wij de uitvoering van het plan zal waar mogelijk toepasing worden gegeven aan het toepasen van klimaatadaptieve maatregelen zoals een hoger bouwpeil van de woning, open verharding ter plekke van de parkeerplaatsen of water-vasthouden op particulier terrein, bijvoorbeeld door middel van de aanleg van wadi's, groene daken, het afkoppelen van hemelwaterafvoer en dergelijke.

3.5 Archeologie

In het bestemmingsplan Lint-Zuid uit 2007 is ten aanzien van het archeologisch belang een beschermede regeling opgenomen. Bij de uitvoering van het plan is gebleken dat deze regeling nog steeds actueel is. Om die reden is net als in het bestemmingsplan Lint-Zuid een dubbelbestemming Archeologie opgenomen gebaseerd op het recent opgestelde gemeentelijke beleidkaart archeologie.

3.6 Externe veiligheid

Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb bestaat de verplichting aandacht te besteden aan externe veiligheid. In Bijlage 2 is dit door de DCMR aangegeven. In het op te stellen omgevingsplan zal dit nadere uitwerking krijgen.

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten

4.1 Algemeen

Het bestemmingsplan heeft uitsluitend tot doel de bestaande rechten te respecten. Materieel verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Om die reden wordt het niet noodzakelijk geacht het voorliggende plan een uitgebreide overleg- en inspraakprocedure te laten doorlopen. Uit oogpunt van handhaving of uitvoerbaarheid bestaat er evenmin aanleiding tot een andere afweging. De keuze voor beperkte procedure is mede ingegeven vanuit de wens om onnodige administrieve lasten voor bestuur en burgers te voorkomen.

4.2 Overleg

Overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is gelegenheid tot overleg geboden met betrekking tot het oconcept-ontwerpbestemmingsplan "Lint-Zuid 2017". Gelet op de aard en inhoud van het plan zijn de onderstaande instanties per mail (in geval van de provincie: via het e-formulier) van 12 juli 2017 uitgenodigd om te reageren:

 • Provincie Zuid-Holland
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Dunea
 • N.V. Nederlandse Gasunie
 • Stedin
 • Rottedam The Hague Airport
 • Gemeente Rotterdam
 • Natuur- en Vogelwacht eRotta
 • Prorail
 • RET
 • Zorobusbaan (B&O gemeente Lansingerland).

Van deze 13 instanties hebben er 10 gereageerd. In notitie overlegreactie (Bijlage 3) zijn alle reactie samengevat en van een gemeentelijke beoordeling voorzien. Per reactie is aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het bestemmingsplan is overgegaan:

Hoogheemraadschap   Artikel 34 Wonen - Uit te werken is aangevuld met de regels waterbergingsopgave.  
  In de artikelen 3, 6, 21 t/m 33 is in de bestemmingsomschrijving 'water' toegevoegd.  
  Bij samenvallende dubbelbestemmingen is de randorde gesteld op eerst waterkering en daarna leiding, gas.  
  De verbeelding is aangepast ter hoogte van Rodenrijseweg 483 (plaatsen dubbelbestemming)  
  De suggestie tot aanvulling van de toelichting is overgenomen in paragraaf 3.4 Water  
Gasunie   De te smalle belemmeringenstrook op de verbeelding is aangepast.  
  Aanpassing van het bouwvlak is niet nodig ter plaatse van de Laan van Koot is niet nodig omdat de dubbelbestemming Leiding - Gas al verbied hier te bouwen zonder afstemming met de gasunie. De opgenomen regeling is een op een overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gasunie om in principe geen (nieuw) bouwerken binnen de belemmeringenstrook te bouwen.  
  Aanpassing van de Zuidersingel 79a is niet nodig aangezien de opgenomen dubbelbestemming al dwingt tot het gevraagde overleg met de gasunie.  
  De planregels zijn op de gevraagde wijze aangepast.  
  Het verzoek de toelichting aan te vullen voor het aspect EV is overgenomen. Gelet op het conserverende karakter van het bestemmingsplan is er voor gekozen geen CAROLA-berekening uit te voeren. In het omgevingsplan Lint-Zuid dat momenteel voor hetzelfde gebied wordt opgesteld wordt het aspect externe veiligheid volledig afgewogen.