direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen
Plan: Westpolder/Bolwerk 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1621.BP0104-VAST

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep en/of webwinkel;
 • b. tuinen en erven;
 • c. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

20.1.2 Specifiek
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn de gronden mede bestemd voor een kantoor;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' zijn de gronden mede bestemd voor een beroep aan huis;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeren' zijn de gronden in afwijking van het bepaalde in lid 20.1.1 uitsluitend bestemd voor de aanleg en instandhouding van ten minste één parkeerplaats met een oppervlakte van ten minste 12 m2 en een huishoudelijke bergruimte;

met de daarbij   behorende bouwwerken.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

20.2.2 Specifiek

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeren' mogen alleen bouwwerken worden gebouwd indien de parkeerplaats vrij toegankelijk blijft.

20.2.3 Hoofdgebouwen
 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)' of 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en dakhelling (graden)';
 • c. ten aanzien van de dakhelling geldt dat voor hoofdgebouwen die
  • 1. op de verbeelding met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' zijn aangegeven; de dakhelling tussen de 30° en 60° bedraagt;
  • 2. op de verbeelding uitsluitend met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' zijn aangegeven; worden uitgevoerd met een plat dak;
  • 3. op de verbeelding met de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en dakhelling (graden) zijn aangegeven; de dakhelling niet meer bedraagt dan aangeven;
 • d. indien de onder c bedoelde aanduidingen ontbreken, mag de dakhelling niet meer bedragen dan zoals aanwezig ten tijde van het in werking treden van het plan;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder b mag de goot- en/of bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende hoogte' niet meer bedragen dan aangegeven;
 • f. hoofdgebouwen dienen in de (voor)gevelrooilijn te worden gebouwd;
 • g. ten aanzien van het bouwen is tevens het bepaalde in artikel 32 'Algemene bouwregels' van toepassing.
20.2.4 Dakkapellen

De goothoogte van een dakkapel - gebouwd aan het voordakvlak of een ander naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak van het hoofdgebouw - wordt buiten beschouwing gelaten voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. in het dakvlak waarop de dakkapel is voorzien, is nog geen dakkapel aanwezig;
 • b. de hellingshoek van het dakvlak waarop de dakkapel is voorzien bedraagt minimaal 30 graden;
 • c. de afstand van de bovenzijde boeiboord of daktrim tot de daknok bedraagt minimaal 0,5 m;
 • d. de afstand van de voet van de dakkapel tot de verdiepingsvloer bedraagt minimaal 0,5 m en maximaal 1 m;
 • e. de afstand van de zijkant van een dakkapel tot de binnenkant van de scheidingsmuur/-muren en/of de zijdelingse dakrand(en) bedraagt minimaal 1 m;
 • f. de breedte van de dakkapel bedraagt maximaal 3 m;
 • g. de hoogte van de dakkapel bedraagt maximaal 1, 75 m, gemeten vanaf de voet van de dakkapel tot de bovenzijde boeiboord of daktrim;
 • h. de dakkapel plat is afgedekt.
20.2.5 Aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. bij iedere woning mogen aan de achtergevel van het hoofdgebouw aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de diepte gemeten uit de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m tot een maximum van 4 m;
  • 3. op de uitbouw zijn veiligheidsvoorzieningen, zoals een balustrade of borstwering, tot een bouwhoogte van 1,5 m toegestaan, tenzij het betreedbaar oppervlak zich dan binnen 2 m van een buurperceel bevindt;
  • 4. voldaan dient te worden aan het bepaalde in sub e;
 • b. bij iedere woning mogen aan de zijgevel aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de diepte gemeten uit:
   • de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m mag bedragen;
   • de zijgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 2. de afstand tot:
   • de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw minimaal 1 m zal bedragen;
   • de zijdelingse perceelsgrens; grenzend aan openbaar gebied; minimaal 2 m zal bedragen;
   • de zijdelingse perceelsgrens; niet grenzend aan openbaar gebied; minimaal 1 m zal bedragen, tenzij de uitbreiding wordt gerealiseerd op de perceelsgrens;
  • 3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m tot een maximum van 4 m;
  • 4. op de uitbreiding zijn veiligheidsvoorzieningen, zoals een balustrade of borstwering, tot een hoogte van 1,5 m toegestaan, tenzij het betreedbaar oppervlak zich dan binnen 2 m van een buurperceel bevindt;
  • 5. voldaan dient te worden aan het bepaalde in sub e;
 • c. bij iedere woning mogen vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein;
  • 2. de afstand tot:
   • de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw ten minste 6 m zal bedragen;
   • de zijdelingse perceelsgrens; grenzend aan openbaar gebied; minimaal 2 m zal bedragen;
   • de zijdelingse perceelsgrens; niet grenzend aan openbaar gebied; minimaal 1 m zal bedragen, tenzij de uitbreiding wordt gerealiseerd op de perceelsgrens;
   • (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw minimaal 1 m zal bedragen;
  • 3. voldaan dient te worden aan het bepaalde in sub e;
 • d. bij iedere woning mogen vrijstaande overkappingen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein;
  • 2. de afstand tot de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw minimaal 1 m zal bedragen;
  • 3. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens; grenzend aan openbaar gebied; minimaal 2 m zal bedragen;
  • 4. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens; niet grenzend aan openbaar gebied; minimaal 1 m zal bedragen, tenzij de uitbreiding wordt gerealiseerd op de perceelsgrens;
  • 5. voldaan dient te worden aan het bepaalde in sub e;
 • e. de gebouwen en overkappingen als bedoeld onder a, b, c en d mogen slechts worden opgericht, indien het perceelsgedeelte met de bestemming 'Wonen', buiten het bouwvlak, voor niet meer dan 50% van de oppervlakte wordt bebouwd en minimaal 35 m² onbebouwd en onoverdekt blijft en:
  • 1. de maximale grondoppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 75 m², indien de oppervlakte van het perceelsgedeelte met de bestemming 'Wonen', buiten het bouwvlak, minder dan 300 m² bedraagt;
  • 2. de maximale grondoppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 100 m², indien de oppervlakte van het perceelsgedeelte met de bestemming 'Wonen', buiten het bouwvlak, tussen de 300 en 500 m² bedraagt;
  • 3. de maximale grondoppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 150 m², indien de oppervlakte van het perceelsgedeelte met de bestemming 'Wonen', buiten het bouwvlak, meer dan 500 m² bedraagt.
20.2.6 Andere bouwwerken

Bij ieder hoofdgebouw mogen andere bouwwerken worden gebouwd, waarbij buiten het bouwvlak de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1 m voor andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
 • b. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. 3 m voor overige andere bouwwerken achter de voorgevelrooilijn.
20.3 Afwijken van de bouwregels
20.3.1 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 20.2 voor de bouw van gebouwde erf- en terreinafscheidingen op perceelsgrenzen die grenzen aan het openbaar gebied waarbij de bouwhoogte ten hoogste 2 m mag bedragen op voorwaarde dat de binnen de bestemming te realiseren parkeervoorzieningen vrij toegankelijk blijven;
 • b. het bepaalde in lid 20.2 voor de bouw van een carport op het perceelsgedeelte gelegen naast het hoofdgebouw, waarbij:
  • 1. de grondoppervlakte niet meer dan 20 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt;
  • 3. de carport wordt gebouwd op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn;
 • c. het bepaalde in lid 20.2.3 onder b voor een maximaal 3 m hogere goothoogte over maximaal 70% van de breedte van de gevel ten behoeve van het realiseren van (steden)bouwkundige accenten;
 • d. het bepaalde in lid 20.2.3 onder f voor het bouwen van een hoofdgebouw waarbij de voorgevel voor of achter de voorgevelrooilijn of niet evenwijdig aan de voorgevelrooilijn staat met een maximale afwijking van 2 m;
 • e. het bepaalde in lid 20.2.3 onder d voor het bouwen van een afwijkende dakhelling of kapvorm;
 • f. het bepaalde in lid 20.2.5 onder a, b en c voor een afwijkende goot- en bouwhoogte van een aanbouw, bijgebouw of overkapping aan de achter- en/of zijgevel van het hoofdgebouw of van een vrijstaand bijgebouw tot maximaal 4 m respectievelijk 6 m;
 • g. het bepaalde in lid 20.2.5 onder c voor de bouw van een vrijstaand bijgebouw en/of overkapping op een kortere afstand tot de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw indien de diepte van het perceel gemeten uit de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw minder dan 9 m bedraagt.
20.4 Specifieke gebruiksregels
20.4.1 Parkeervoorzieningen

Het is verboden de gronden zodanig te gebruiken dat geen gebruik kan worden gemaakt van de in lid 20.1.2 onder c bedoelde parkeergelegenheid.

20.4.2 Aantal woningen

Voor zover binnen een bouwvlak bestaande woningen aanwezig zijn, mag het aantal woningen binnen dit bouwvlak niet worden vergroot of verkleind.

20.4.3 Beroep aan huis

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 33 'Algemene gebruiksregels' lid 1 wordt gerekend het gebruik van gedeelten van het hoofdgebouw, aanbouwen en/of bijgebouwen voor een beroep aan huis, voor zover niet aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

 • a. de woonfunctie dient in overwegende mate gehandhaafd te blijven (met name ingeval de beroepsmatige werkruimte in het hoofdgebouw wordt gerealiseerd);
 • b. de beroepsmatige activiteiten dienen te geschieden door degene die op het perceel woonachtig is;
 • c. de totale beroepsvloeroppervlakte mag per perceel niet meer dan 25% bedragen met een maximum van 50 m²;
 • d. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • e. in de omgeving mag geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreden;
 • f. er mogen geen activiteiten plaatsvinden vallend onder de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • g. er slechts detailhandelsactiviteiten mogen plaatsvinden op voorwaarde dat:
  • 1. er sprake is van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd;
  • 2. het detailhandel betreft als ondergeschikt en niet zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering;
  • 3. de detailhandel geen onevenredige afbreuk doet aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente;
 • h. op eigen terrein dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte naast het oorspronkelijk aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voor de woonfunctie;
 • i. binnen de bestemming worden uitsluitend functies toegestaan met een maximale milieucategorie 1 zoals bedoeld in de in bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten (wonen), voor zover de bedrijven in de bedoelde lijst niet zijn doorgehaald.
20.4.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 33 'Algemene gebruiksregels' lid 1, wordt gerekend het exploiteren van een webwinkel waarbij sprake is van uitstallen ten verkoop of het ter plaatse leveren of afhalen van goederen.

20.5 Afwijken van de gebruiksregels
20.5.1 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels voor het gebruik van gedeelten van het hoofdgebouw, aanbouwen en/of bijgebouwen voor ambachtelijke/verzorgende bedrijven, voor zover aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

 • a. de woonfunctie dient in overwegende mate gehandhaafd te blijven (met name ingeval de beroepsmatige werkruimte in het hoofdgebouw wordt gerealiseerd);
 • b. de bedrijfsmatige activiteiten dienen te geschieden door degene die op het perceel woonachtig is;
 • c. de totale bedrijfsvloeroppervlakte mag per perceel niet meer dan 25% bedragen met een maximum van 50 m²;
 • d. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • e. in de omgeving mag geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreden;
 • f. er mogen geen activiteiten plaatsvinden vallend onder de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • g. er slechts detailhandelsactiviteiten mogen plaatsvinden op voorwaarde dat:
  • 1. er sprake is van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd;
  • 2. het detailhandel betreft als ondergeschikt en niet zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering;
  • 3. de detailhandel geen onevenredige afbreuk doet aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente.
 • h. op eigen terrein dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte naast het oorspronkelijke aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voor de woonfunctie;
 • i. binnen de bestemming worden uitsluitend functies toegestaan met een maximale milieucategorie 1 zoals bedoeld in de in bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten (wonen), voor zover de bedrijven in de bedoelde lijst niet zijn doorgehaald.