Plan:
Blaak Oost 2007
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften
Inhoudsopgave
 1. 1 Inleidende bepalingen
  1. Artikel 1 Begripsbepalingen
   1. 1 (eet-)café
   2. 2 aan huis verbonden beroep
   3. 3 aanbouw
   4. 4 achtergevelrooilijn
   5. 5 afhankelijke woonruimte
   6. 6 afschuiningshoek
   7. 7 ambachtelijk bedrijf
   8. 8 autoreparatiebedrijf
   9. 9 autowasplaats
   10. 10 bar
   11. 11 bebouwd erf
   12. 12 bebouwing
   13. 13 bebouwingsfront
   14. 14 bebouwingspercentage
   15. 15 bedrijfsgebouw
   16. 16 bedrijfsmatige activiteiten in een woning of bijgebouw
   17. 17 bedrijven
   18. 18 bestemmingsgrens
   19. 19 beroepsmatige activiteiten in een woning of bijgebouw
   20. 20 bestemmingsplan
   21. 21 bestemmingsvlak
   22. 22 bewaarplaats
   23. 23 bijgebouw
   24. 24 binnenrecreatie en -sport
   25. 25 bouwblok
   26. 26 bouwen
   27. 27 bouwhoogte
   28. 28 bouwlaag
   29. 29 bouwperceel
   30. 30 Bouwvlak
   31. 31 bouwwerk
   32. 32 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.)
   33. 33 bufferbewaarplaats
   34. 34 cafetaria/snackbar
   35. 35 calamiteit
   36. 36 carport
   37. 37 dagrecreatie
   38. 38 dagrecreatieve voorzieningen
   39. 39 deelvlak en -grens
   40. 40 detailhandel
   41. 41 dienstwoning
   42. 42 discotheek/bardancing
   43. 43 ecologische verbinding
   44. 44 erker
   45. 45 erotisch gerichte horeca
   46. 46 escortbedrijf
   47. 47 extensief recreatief medegebruik
   48. 48 functionele eenheid
   49. 49 garagebox(en)
   50. 50 gebouw
   51. 51 geprojecteerd kwetsbaar object
   52. 52 gestapelde woning
   53. 53 goothoogte
   54. 54 groenvoorzieningen
   55. 55 grondgebonden woning
   56. 56 groothandel
   57. 57 het plan
   58. 58 hoofdbebouwingsvlak
   59. 59 hoofdgebouw of hoofdbebouwing
   60. 60 hoogspanningslijn
   61. 61 horeca 1 (h 1)
   62. 62 horeca 2 (h 2)
   63. 63 horeca 3 (h 3)
   64. 64 horeca(inrichting)
   65. 65 horecavestigingen met accent op verstrekking van alcoholhoudende dranken
   66. 66 horecavestigingen met accent op verstrekking van maaltijden
   67. 67 hotel
   68. 68 houtopstand
   69. 69 huishouden
   70. 70 inrichtingen art 41 Wet Geluidhinder
   71. 71 kantoren
   72. 72 kleinschalige gemakswinkels
   73. 73 kortstondig
   74. 74 kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (mb.t. externe veiligheid)
   75. 75 kwetsbare objecten (vuurwerkbesluit)
   76. 76 landschappelijke waarde van een gebied
   77. 77 langzaam verkeer
   78. 78 logiesgebouw
   79. 79 maatschappelijke instellingen
   80. 80 mantelzorg
   81. 81 monumentale boom of houtopstand
   82. 82 natuurwaarde van een gebied
   83. 83 netto vloeroppervlak (n.v.o.)
   84. 84 nutsvoorzieningen
   85. 85 onbebouwd erf
   86. 86 onderbouw
   87. 87 onderkomen
   88. 88 onzelfstandige woonruimte
   89. 89 openlucht- en sportieve recreatie
   90. 90 partycentrum
   91. 91 peil (straatpeil)
   92. 92 perceel
   93. 93 perifere detailhandel
   94. 94 plangrens
   95. 95 plankaart
   96. 96 productiegebonden detailhandel
   97. 97 professioneel vuurwerk
   98. 98 prostitutieinrichting
   99. 99 randhoogte
   100. 100 recreatie
   101. 101 recreatief medegebruik en evenementen
   102. 102 register horeca
   103. 103 religieuze instellingen
   104. 104 restaurant
   105. 105 rijstrook
   106. 106 speelvoorzieningen
   107. 107 sportvoorzieningen
   108. 108 stalling en parkeren
   109. 109 straatpeil
   110. 110 tank- en servicestation / tank- en servicestation +
   111. 111 uitbouw
   112. 112 veiligheidsafstand
   113. 113 vergunningplichtig ingevolge Wet Milieubeheer
   114. 114 verkeer- en vervoervoorzieningen t.b.v. wegverkeer
   115. 115 verkeer-, vervoer- en verblijfsvoorzieningen t.b.v. railverkeer
   116. 116 Waterstaatkundige doeleinden
   117. 117 verkeersvoorzieningen t.b.v. wegverkeer en verblijf
   118. 118 verkoopruimte (volgens vuurwerkbesluit)
   119. 119 verkoopvloeroppervlak (v.v.o.)
   120. 120 voorgevelrooilijn
   121. 121 vuurwerkbesluit
   122. 122 weg
   123. 123 Wet Geluidhinder
   124. 124 Wet Milieubeheer
   125. 125 wonen
   126. 126 woning
   127. 127 woongebouw
   128. 128 woonwagen
   129. 129 woonwagenlocatie
   130. 130 zolder
   131. 131 zorg- en dienstverlening
  2. Artikel 2 Wijze van meten
   1. 1 De dakhelling
   2. 2 De goothoogte van een bouwwerk
   3. 3 De inhoud van een bouwwerk
   4. 4 De bouwhoogte van een bouwwerk
   5. 5 De oppervlakte van een bouwwerk
   6. 6 Lengte, breedte en diepte van een bouwwerk
   7. 7 Afstand tot zijdelingse perceelgrens
   8. 8 Lijnen op de plankaart
 2. 2 Bestemmingsbepalingen
  1. Artikel 3 Centrum-Buurt
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwvoorschriften
   3. 3.3 Nadere eisen
   4. 3.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 3.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  2. Artikel 4 Groen
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwvoorschriften
   3. 4.3 Nadere eisen
   4. 4.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 4.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  3. Artikel 5 Maatschappelijk
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwvoorschriften
   3. 5.3 Nadere eisen
   4. 5.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 5.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  4. Artikel 6 Sport
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwvoorschriften
   3. 6.3 Nadere eisen
   4. 6.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 6.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  5. Artikel 7 Verkeer-Verblijf
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 Bouwvoorschriften
   3. 7.3 Nadere eisen
   4. 7.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 7.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  6. Artikel 8 Verkeer-Hoofdwegen
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 Bouwvoorschriften
   3. 8.3 Nadere eisen
   4. 8.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 8.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  7. Artikel 9 Wonen
   1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 Bouwvoorschriften
   3. 9.3 Nadere eisen
   4. 9.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 9.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
   6. 9.6 Wijzigingsbevoegdheid
  8. Artikel 10 Wonen-Gestapeld
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 Bouwvoorschriften
   3. 10.3 Nadere eisen
   4. 10.4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 10.5 Specifieke gebruiksvoorschriften
  9. Artikel 11 Leiding-Gas
   1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2 Bouwvoorschriften
   3. 11.3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 11.4 Aanlegvergunning
  10. Artikel 12 Verwachtingsgebied archeologische waarden (dubbelbestemming)
   1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2 Aanlegvergunning
  11. Artikel 13 Obstakelvrij vlak (dubbelbestemming)
   1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2 Bouwvoorschriften
 3. 3 Algemene bepalingen
  1. Artikel 14 Anti dubbeltelbepaling
  2. Artikel 15 Algemene stedenbouwkundige bepalingen
   1. 15.1 Ondergrondse bouwwerken
   2. 15.2 Verhouding enkel- en dubbelbestemmingen
   3. 15.3 Hoofdtoegang woningen
   4. 15.4 Onbebouwd terrein bij gebouwen
   5. 15.5 Ruimte tussen bouwwerken
   6. 15.6 Bouwen in nabijheid van bomen
  3. Artikel 16 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
  4. Artikel 17 Algemene vrijstellingsbevoegdheid
   1. 17.1 Geringe afwijkingen van maten
   2. 17.2 Geringe afwijkingen van grenzen
   3. 17.3 Vrijstelling voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogten
   4. 17.4 Vuurwerk
   5. 17.5 (Bedrijfs-)activiteiten
   6. 17.6 Zorg- en dienstverlening i.p.v. detailhandel
   7. 17.7 Aan huis verbonden beroep
   8. 17.8 Afwijkend gebruik van particuliere percelen/bebouwing t.b.v. evenementen
  5. Artikel 18 Algemene wijzigingsbepalingen
   1. 18.1 Reconstructie, herverkaveling of renovatie
   2. 18.2 Verwijderen aanduidingen
   3. 18.3 Uitwisseling van aanduidingen
   4. 18.4 Diverse andere functies i.p.v. wonen "W" (Broedplaatsfunctie)
   5. 18.5 Wijziging bestemmingsvlakgrenzen
   6. 18.6 Utiliteitsvoorzieningen
   7. 18.7 Opheffen aanduiding bedrijfswoningen
  6. Artikel 19 Algemene nadere eisen
   1. 19.1 Nadere eisen
   2. 19.2 Nadere eisen voor monumenten en naastgelegen bebouwing en voor cultuurhistorisch waardevolle objecten
  7. Artikel 20 Aanlegvergunningen
   1. 20.1 Werken / werkzaamheden nabij monumentale en waardevolle bomen
   2. 20.2 Werken / werkzaamheden binnen ecologische verbindingszones
   3. 20.3 Uitzonderingen
   4. 20.4 Procedure
  8. Artikel 21 Vrijwaringszone weg
   1. 21.1 Bouwvoorschriften
   2. 21.2 Vrijstelling
  9. Artikel 22 Algemene procedurebepalingen
   1. 22.1 Procedurevoorschriften vrijstelling
   2. 22.2 Procedurevoorschriften wijzigingsbevoegdheid
   3. 22.3 Procedurevoorschriften aanlegvergunning
   4. 22.4 Procedurevoorschriften nadere eisen
 4. 4 Overgangs- en slotbepalingen
  1. Artikel 23 Strafbepaling
  2. Artikel 24 Overgangsbepalingen
   1. 24.1 Bouwen
   2. 24.2 Vrijstelling algehele vernieuwing of verandering
   3. 24.3 Gebruik
   4. 24.4 Hardheidsclausule
   5. 24.5 Anti dubbeltel bepaling
   6. 24.6 Uitzonderingen op het overgangsrecht
  3. Artikel 25 Slotbepaling
 5. BIJLAGEN
  1. Bijlage 1: Plankaart A. structuurbeeld plansystematiek
  2. Bijlage 2: Plankaart B. lijnstructuur horeca
  3. Bijlage 3: Plankaart C. horecaconcentratiegebied
  4. Bijlage 4: Plankaart D. spreiding detailhandelsvoorzieningen
  5. Bijlage 5: Plankaart E. kantoorlocaties
  6. Bijlage 6: Plankaart F. bedrijventerrein ruimtelijk
  7. Bijlage 7: Plankaart G. hoofdverkeersstructuur
  8. Bijlage 8: Register Horeca
  9. Bijlage 9: Staat van Bedrijfsactiviteiten
  10. Bijlage 10: Register Bedrijven
  11. Bijlage 11: Wateradvies
  12. Bijlage 12: Cultuurhistorisch rapport