direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • f. groenvoorzieningen;
 • g. kunstwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. laad- en losruimte;
 • j. objecten van beeldende kunst;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. reclameobjecten;
 • m. speelvoorzieningen;
 • n. verblijfsgebied en terrassen;
 • o. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • p. water;
 • q. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • c. op de begane grondlaag mag maximaal 7.900 m² worden gebruikt ten behoeve van detailhandel, horeca, dienstverlening en kantoren. De voor publiek toegankelijke passages worden buiten beschouwing gelaten;
 • d. op de verdiepingen mag maximaal 3.000 m² worden gebruikt ten behoeve van kantoren;
 • e. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag maximaal 4 m bedragen;
 • f. ingeval op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een grotere goothoogte en/of bouwhoogte van de gebouwen bestaat, geldt deze als maximale maat.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten, reclameobjecten, speelvoorzieningen en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een objecten beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen;
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijken milieucategorie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:

4.4.2 Voorwaarden afwijken milieucategorie

Het bevoegd gezag verleent de onder lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning, indien de activiteiten die mogelijk worden gemaakt met de afwijking, naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot de op grond van lid 4.1 onder b, c en d toegestane milieucategorieën.